Sfidat arsimore në Azerbajxhan

Educational Challenges in Azerbaijan

Korrupsioni në Azerbajxhan: Një udhëzues për sfidat arsimore 

Azerbajxhani është një vend i vendosur në rajonin e Kaukazit dhe, deri në pavarësinë e tij në 1991, ai drejtohej nga Bashkimi Sovjetik. Pavarësisht nga gjerësia e burimeve natyrore të Azerbajxhanit, ai vuan nga infrastruktura joadekuate që ndikon në shumë sektorë, veçanërisht atë arsimor.

Edhe pse arsimi është falas në shkollat publike, mësimi më i avancuar përcaktohet nga gjendja financiare e familjes. Të ardhurat vjetore të një familjeje mesatare Azerbajxhaniane janë 4250 manat (2500$), duke ndikuar si rrjedhojë në buxhetin e arsimit apo familjet e rregullta. Punësimi i tutorëve privatë dhe pagimi i materialeve shkollore kërkojnë një buxhet më të madh se sa përballojnë familjet aktualisht. Sistemet e arsimit të lartë priren të zgjedhin të pranojnë studentë me prejardhje të pasur dhe të largojnë studentë nga familjet rurale dhe me të ardhura më të ulëta.

Kur bëhet fjalë për cilësinë e sistemit arsimor, fakti që shkollat e mesme nuk arrijnë t’i përgatisin nxënësit në mënyrë adekuate për pranimin në universitet, bën që shumë studentë të dështojnë në provimet pranuese në universitet për shkak të performancës së ulët. Duke marrë parasysh sistemin arsimor me të meta, prindërit me prejardhje më të pasur punësojnë mësues privatë për të siguruar arsim cilësor. Ata që përfitojnë nga situata janë elitat qeveritare, pasi opsionet e tyre për t’u ofruar arsim më të mirë pasardhësve të tyre janë shumë më të larta. Këta fëmijë ndonjëherë dërgohen jashtë vendit në vende të tilla si SHBA, Kanada dhe vendet e Evropës Perëndimore, për të vazhduar ndjekjen e një arsimi cilësor. Ata që nuk mund ta përballojnë këtë, mbeten pas me nivele të pamjaftueshme arsimore. 

Qasja në materiale edukative si libra, artikuj, revista, etj., është minimale, veçanërisht ato në gjuhën Azerbajxhaniane. Bibliotekat universitare u mungojnë burimet e nevojshme për qëllime arsimore dhe studentët ankohen se përmbajtja e materialeve të tilla është e vjetëruar dhe e parëndësishme për sot.

Një nga arsyet kryesore për mungesën e materialeve dhe burimeve arsimore është mungesa e mbështetjes së qeverisë për kërkimin akademik dhe përkthimin. Propozimet buxhetore për zhvillimin e sektorit arsimor dhe ndihma e kufizuar financiare dhe mbështetja për kërkimin akademik e lënë vendin në një mungesë intelektuale.

Kjo shoqërohet me faktin se më shpesh akademikët migrojnë në vende më të zhvilluara që u ofrojnë atyre stimuj më të mirë për kërkime.

Arsimi pasuniversitar në Azerbajxhan kërkon ndryshime të rëndësishme në sistemin e tij. Ajo kërkon shumë vëmendje dhe zhvillim për aq sa programet pasuniversitare nuk u ofrojnë studentëve profesionalizmin që u nevojitet për t’u bërë më të specializuar në fushën e tyre. Richard D. Kortum, një profesor emeritus në Universitetin Shtetëror të Tenesit Lindor, përshkruan arsimin e dobët në arsimin master në Azerbajxhan “Studentët e masterit në Azerbajxhan zakonisht duhet të kalojnë nëpër të njëjtin kurs, të njëjtin instruktor, të njëjtin libër, të njëjtin material leksioni, të njëjtat teste qe ata bënë si studente”.

Një tjetër problem i madh që ekziston në Azerbajxhan për momentin është ryshfeti. Edhe pse e paligjshme në Kushtetutë, ajo është kthyer në një mënyrë të normalizuar mbijetese brenda popullatës. Popullsia nuk ka zgjidhje tjetër veçse të paguajë ryshfet për të hyrë në të gjithë sektorët, duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor, shërbimet qeveritare, punësimin, ndër të tjera. Drejtuesit e këtyre institucioneve përfitojnë nga këto ryshfet duke i vënë njerëzit në një situatë ku duhet të paguajnë për të zgjidhur çdo problem.

Sipas Institutit të Statistikave të UNESCO-s, Azerbajxhani ka shënuar shkallën më të ulët të regjistrimit të arsimit pas të mesëm (terciar) krahasuar me vendet e tjera në rajonin e Kaukazit dhe Azisë Qendrore, pasi 77% e Azerbajxhanasve që mbarojnë shkollën nuk regjistrohen në universitete. ka të ngjarë për shkak të “sistemit të përcaktimit të kuotave shtetërore të konceptuar keq dhe shumë të centralizuar”. Tabela 1 më poshtë tregon përqindjen e studentëve që aplikuan në universitete nga viti 2010 deri në 2014 në Azerbajxhan, Armeni, Gjeorgji dhe Kazakistan.

Written by Zinat Asadova

Translated by Xhina Cekani from [Educational Challenges in Azerbaijan]

Cover Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

SFIDAT KRYESORE TË ARSIMIT FILLOR DHE TË MESËM NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR/ PËR VEND

Vendet e Ballkanit Perëndimor (të përcaktuara nga Bashkimi Evropian si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Serbia) janë në tranzicion, duke përfshirë edhe beteja dhe përparim.

Këto vende ndajnë ngjarje unike historike që ndikojnë në sistemin e sotëm politik, ekonomik dhe arsimor. Megjithatë, secili prej këtyre vendeve aspiron të ndërtojë shoqëri dinamike dhe të përmirësojë konkurrencën ekonomike, duke e bërë reformën arsimore një shtyllë qendrore të përpjekjeve për zhvillimin rajonal. Ndërtimi dhe ruajtja e sistemeve arsimore cilësore dhe të barabarta është jetike për strategjitë e integrimit të secilit vend në Evropë.

 

SHQIPËRIA

Sistemi arsimor shqiptar është kompleks dhe i ndikuar në mënyrë të pashmangshme nga zhvillimi historik politik, social dhe ekonomik shqiptar. Vetë arsimi është një katalizator për përmirësimin e këtyre shtyllave, gjë që ngre shqetësime në Shqipëri se sistemi arsimor nuk kontribuon në zhvillimin socio-ekonomik të vendit.

Fëmijët në punë

Arsimi në Shqipëri është i detyrueshëm për fëmijët nga gjashtë deri në gjashtëmbëdhjetë vjeç. Megjithatë, shumë fëmijë në Shqipëri janë të përfshirë në format më të këqija të punës së fëmijëve, duke përfshirë minierat dhe lypjen e detyruar. Një studim i INSTAT (Instituti Shqiptar i Statistikave) dhe ILO (Organizata Ndërkombëtare e Punës) deklaroi se 7.7% e fëmijëve shqiptarë nga mosha 5 deri në 17 vjeç punojnë, shpesh përtej aftësive të tyre. Vlerësohet se në Shqipëri punojnë rreth 54 mijë fëmijë.

Photo by note thanun on Unsplash

Gjysma e shkollave kanë mungesa në objektet elementare

Shkollat ​​në Shqipëri përballen me vështirësi për sa i përket kushteve dhe ambienteve. Në zonat e thella të vendit, shkollave u mungon qasja në ngrohje si dhe infrastruktura tjetër e nevojshme dhe bazë. Sipas raportit të UNICEF-it dhe OBSH-së, 29% e shkollave në Shqipëri nuk plotësojnë kushtet minimale higjienike. Raporti u fokusua në nevojat e përgjithshme në shkolla dhe tregoi se higjiena nuk është problemi i vetëm. Sipas të dhënave të publikuara, 53% e shkollave nuk kanë akses në internet, duke u renditur nën mesataren evropiane.

 

Arsimi gjithëpërfshirës

Shqipëria ka një normë prej 96% të të regjistruarve në arsimin fillor. Megjithatë, çështjet në sektorin arsimor prekin rëndë kategoritë më të cenueshme të fëmijëve. Fëmijët e minoritetit rom ose me aftësi të kufizuara nuk gëzojnë arsim. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë, shkalla zyrtare e braktisjes së shkollës për fëmijët romë është rreth 4%. Rreth 34.4% e fëmijëve romë 7-18 vjeç mbeten analfabetë pasi nuk kanë ndjekur kurrë shkollën.

Fëmijët që jetojnë në zona rurale dhe të largëta duhet të ecin me orë të tëra, ndonjëherë në kushte të vështira moti, duke e bërë të vështirë arsimimin gjithëpërfshirës.

 

Cilësia e mësuesve

Shqipëria po përmirëson cilësinë e mësimdhënies nëpërmjet provimeve standarde shtetërore pranuese. Për momentin, ka një hendek të madh midis zonave urbane dhe atyre rurale, të pafavorizuara. Për më tepër, përqindja e mësuesve me një nivel të caktuar të arsimit të lartë është nën mesataren e vendeve dhe ekonomive pjesëmarrëse në OECD (98%) dhe BE (98%) (OECD, 2019[44]). Zonat e paprivilegjuara përballen me sfida shtesë pjesërisht për shkak të niveleve të larta të migrimit.

 

Buxheti i ulët në dispozicion

Ndërsa vendet në të gjithë OECD kanë shpenzuar rreth 5% të PBB-së së tyre për arsimin në vitet e fundit, buxheti i Shqipërisë ka mbetur në 3%.

 

MALI I ZI

Mali i Zi është një republikë e vogël me një popullsi prej rreth 650.000 banorësh dhe më pak se 300 shkolla dhe një universitet. Sistemi arsimor ka vuajtur 10 vite izolim, si për shkak të mungesës së investimeve ashtu edhe për shkak të rënies së përgjithshme të infrastrukturës dhe cilësisë. Sfidat akademike përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

Photo by Conner Baker on Unsplash

Objektet shkollore

Situatat e shkollimit ndryshojnë sipas zonës, por shumë shkolla vuajnë nga infrastruktura e dobët. Në zonat rurale, veçanërisht në ato të pakicës shqiptare, shkollave u mungojnë tualetet e brendshme, uji i rrjedhshëm ose instalimet elektrike të sigurta. Mobiljet, në shumicën e shkollave janë në gjendje të keqe dhe ka furnizim të pamjaftueshëm.

Gjithashtu, ka një problem të theksuar të ngrohjes në shkolla, veçanërisht në rajonet malore. Shkollat aktualisht po e trajtojnë këtë çështje duke grumbulluar dhe përdorur një sasi minimale karburanti për të ngrohur shkollat në mënyrë periodike.

Shkollat janë të mbipopulluara

Shkollat e Malit të Zi janë të mbi-populluara masivisht. Klasat akomodojnë nga 35 deri në 40 nxënës, duke krijuar një problem të hapësirës, i cili është veçanërisht i mprehtë në shkollat e mesme. Ata kanë nevojë për ambiente të reja për shkak të rritjes së popullsisë në zonat urbane, ku shkollat funksionojnë me dy ose tre turne. Rrjedhimisht, sistemi i ndërrimit te turneve ndikon në cilesine e mirëmbajtjes se klasave, ndaj Mali i Zi duhet të rrisë investimet në këtë drejtim.

Metodat e mësimdhënies

Metodat pozitive të mësimdhënies nuk praktikohen në mënyrë të barabartë në Mal të Zi. Praktikat tradicionale të tilla si “udhëzimet e drejtuara nga mësuesi” përdoren më shpesh në shkollat me studentë më të pafavorizuar dhe programet profesionale. Qasjet adaptive mësimore, të lidhura me rezultate më të larta, shpesh ndodhin në shkollat me studentë më të avantazhuar dhe programues të arsimit të përgjithshëm.

Pavarësisht këtyre sfidave, Mali i Zi në përgjithësi sheh nivel te larte frekuentimi te shkollave të mesme nga nxenesit. Gjuhët në përdorim zyrtar (serbisht, boshnjake, shqip dhe kroatisht) mësohen në mënyrë adekuate dhe, sipas studimit të vitit 2012 nga Enti Statistikor i Malit të Zi, te rinjte 25 deri në 29 vjeç llogariten se kane ndjekur nivele të larta të arsimit, me një përqindje prej 28% të shkolluar në universitete.

SERBIA

Struktura arsimore e popullsisë është e pafavorshme

Të dhënat e Censusit të vitit 2011 zbuluan se struktura arsimore e popullsisë është e pafavorshme. Më tej, ai tregoi se rreth 34% e popullsisë së moshës 15 vjeç e lart, rralle kanë një arsim të nivelit fillor. Përveç kësaj, shumica e popullsisë (49%) ka arsim të mesëm; dhe vetëm 16% kanë përfunduar arsimin e lartë (Zyra Statistikore e Republikës së Serbisë [SORS], 2013).

Photo by Good Free Photos on Unsplash

Arsimi gjithëpërfshirës

Nisur nga përkufizimi i arsimit gjithëpërfshirës, ​​“nxënës të ndryshëm që mësojnë krah për krah në të njëjtën klasë”, mund të konkludohet se, në Serbi, treguesit e arritjeve arsimore janë më pak të favorshëm për popullatën rome; shumica e tyree kanë vetëm një nivel arsimor fillor ose më të ulët (87%), dukshëm më pak kanë një arsim të mesëm (11.5%), dhe më pak kanë një arsim të lartë (më pak se 1%) (Radovanović & Knežević, 2014). Sipas raportit të Human Rights Watch të vitit 2016, qindra fëmijë serbë me aftësi të kufizuara përballen me neglizhencë dhe izolim në institucione, duke çuar në zhvillim të ngecur intelektual, emocional dhe fizik. Raporti prej 88 faqesh, “Është ëndrra ime të largohem nga ky vend”: Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në Institucionet Serbe”, dokumenton presionin me të cilin përballen familjet për të dërguar fëmijët e lindur me aftësi të kufizuara në institucione të mëdha rezidenciale, shpesh larg nga shtëpitë e tyre, duke i ndarë ata nga familjet e tyre. Në këto institucione, fëmijët mund të përjetojnë neglizhencë, mjekim të papërshtatshëm, mungesë privatësie dhe akses të kufizuar ose aspak arsimor.

Sfida e buxhetit

Bazuar në të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave të UNESCO-s në shtator 2021, shpenzimet e qeverisë serbe për arsim dhe trajnim ishin 3.5% të PBB-së së vendit në vitin 2018. Kjo e dhënë është shqetësuese krahasuar me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian prej 4.7% për 2017.

MAQEDONIA E VERIUT

Arritje te ulëta të nxënesve

Rezultatet e ilustruara nga testimi ndërkombëtar në Maqedoninë e Veriut theksojnë se një nga sfidat në nivelin e arsimit fillor në Maqedoninë e Veriut është se arritjet e të nxënit të studenteve janë jashtëzakonisht të ulëta. Në lidhje me këtë, ciklet e arsimit nuk përcaktojnë objektiva të qarta të rezultateve të të nxënit pas çdo cikli të arsimit fillor. Kurrikula kornizë është e mbingarkuar dhe e parëndësishme për mjedisin lokal.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Midis 2013 dhe 2017, Maqedonia e Veriut përdori një sistem testimi të jashtëm, por nuk arriti rezultat te mirë. Ai devijoi fokusin nga mësimdhënia me bazë profesorin, dhe e zhvendosi atë në memorizimin e informacionit dhe jo në kuptimin thelbësor dhe logjikën e gjerë. Kjo është një çështje e përsëritur në të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat mësimdhenien e fokusojnë tek memorizimi, dhe jo tek të kuptuarit e thelbit të informacionit.

Edukimi gjithëpërfshirës

Në Maqedoninë e Veriut, ashtu si në vendet e tjera të Ballkanit Perendimor, shumë fëmijë romë nuk janë të përfshirë në sistemin arsimor. Rastet e frekuentimit dhe braktisjes së shkollës janë të lidhura me prejardhjen socio-ekonomike të nxënësit, siç janë niveli i ulët i arsimimit të prindërve, martesa e hershme dhe njohuria e pakët e gjuhës maqedonase. Në rastet e përfshirjes, shkalla e braktisjes së shkollës është shumë e lartë.

Fëmijët me nevoja të veçanta arsimore nuk janë mjaftueshëm të përfshirë në sistemin e arsimit fillor. Përfshirja e tyre në shkollat e rregullta nuk është e rregulluar në mënyrë adekuate dhe nuk janë futur mekanizmat përkatës. Kjo çështje lidhet edhe me faktorë kulturorë si paragjykimet e prindërve, mësuesve dhe nxënësve në këto grupe. Mësuesit nuk janë të kualifikuar për të punuar me kategori të veçanta nxënësish. Gjithashtu, të miturit nga institucionet korrektuese si dhe personat e pastrehë vuajnë nga përfshirja.

Kurrikula

Përmirësimi i teksteve shkollore është një proces i gjatë, por që tani ato kane mangesi në shumë aspekte. Librave u mungojnë elementet e multikulturalizmit, integrimit dhe respektit të te qenit i ndryshem. Stereotipet, paragjykimet dhe stigma ndikojnë në kurrikula.

BOSNJA DHE HERCEGOVINA

 

Edukimi i ndare etnikisht

Pas rënies së ish-Jugosllavisë në vitet 1990, Bosnja dhe Hercegovina u nda në dy entitete të veçanta, përkatësisht Federata Boshnjako-Kroate dhe Republika Srpska e dominuar nga serbët. Si një popullsi e përzier pa shumicë, ka disa probleme për fëmijët: sipas legjislacionit në nivel shtetëror, studentët kanë të drejtë të arsimohen në gjuhën e tyre. Çdo grup etnik duhet të frekuentojë shkollat që janë tipike modeli “dy shkolla nën një çati”. Me fjalë të tjera, nxënësit boshnjakë dhe kroatë ndjekin të njëjtat shkolla, por mbahen të ndarë. Ata mësojnë programe dhe tekste të ndryshme.

Në këtë vend, OJQ-të si Humanity in Action dhe YIHR po kërkojnë një kurrikul të përbashkët për të trajtuar faktin që të rinjtë po rriten duke menduar se ndarjet janë standarde.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Fondet

Në Bosnjë dhe Hercegovinë, nuk ka një sistem të balancuar pagash për mësuesit. Për shembull, në shkollat e kantonit Hercegovinë-Neretva, ku zhvillohet mësimi në përputhje me kurrikulën kornizë të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, pozicioni i punës paguhet pavarësisht nga kualifikimet e punonjësit. Në këtë kuptim, dikush me një diplomë dyvjeçare dhe ai me diplome universitare merr të njëjtën pagë. Ky nuk është rasti në kantonin e Sarajevës, ku nivelet arsimore kompensohen ndryshe.

Vlerësimi i dijes

Sa i përket vlerësimit të nxënësve, studentët në Bosnje dhe Hercegovinë kanë nivele më të ulëta të arritjeve sesa ata në vendet e tjera. Nxënësit testohen për njohuritë e tyre përmes memorizimit, por u mungojnë aftësitë vlerësuese, analitike ose krijuese gjatë shkollimit. Kjo vazhdon edhe në ciklin e dytë të studimeve, ku pavarësisht reformave në mësimdhënie, rezultatet mbeten të pamjaftueshme.

Nga ana tjetër, ka shkolla me sisteme dhe programe ndërkombëtare, por jane private dhe me tarifa të larta studimi.

KOSOVA

Sistemi arsimor i Kosovës përjetoi dy ngjarje unike. Së pari, shkarkimi i shqipfolësve në vitin 1989 nga shkollat dhe agjencitë në mbarë Kosovën dhe zëvendësimi i tyre me zyrtarë serbë (Shahani, 2016). Së dyti, si përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj shkarkimeve, zhvillimi i një sistemi arsimor paralel vazhdoi arsimin me bazë shqiptare në vitin 1992. Këto ngjarje lanë gjurmë historike në zhvillimin e sistemit arsimor.

Bazuar në të dhënat e UNICEF-it, sfidat kryesore të arsimit me të cilat po përballet Kosova përfshijnë:

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Infrastruktura e ulët e shkollave

Të flasësh për situatën e Kosovës do të thotë të flasësh për realitetin vetëm 20 vjet pas luftës. Ndikimi i luftës në sistemin arsimor në Kosovë ishte shkatërrues. 50% e shkollave u dëmtuan ose u shkatërruan dhe tekstet shkollore, pajisjet dhe objektet u dhunuan.

Frekuentim i ulët

Jo të gjithë fëmijët e gëzojnë të drejtën e tyre për arsim në Kosovë. Shumë studentë regjistrohen me vonesë dhe të tjerë e braktisin, duke lënë të papërfunduar arsimin e detyrueshëm nëntëvjeçar. 84% e fëmijëve pesëvjeçarë ndjekin shkollën parafillore, por vetëm 15% e fëmijëve ndjekin një program të edukimit të hershëm. 87% e fëmijëve të Kosovës dhe vetëm 24% e fëmijëve nga komunitetet rom dhe egjiptian përfundojnë arsimin e mesëm të lartë.

Arsimi gjithëpërfshirës

Bazuar në vitin akademik 2011/12, vetëm 33% e fëmijëve me nevoja të veçanta ishin të regjistruar në arsim. Kjo është pjesërisht për shkak të mungesës së veprimeve koherente dhe të koordinuara ndërmjet autoriteteve qendrore dhe lokale. Në Kosovë, fëmijët e minoriteteve rom dhe egjiptian po lihen jashtë sistemit të shkollimit. Ky është rasti edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara. Fëmijët në zonat rurale kanë më pak gjasa të kenë arsim cilësor të aksesueshëm. Ata kanë pak ose aspak akses në kujdesin shëndetësor, pjesërisht për shkak të mungesës së veprimeve koherente dhe të koordinuara ndërmjet autoriteteve.

Programi arsimor i pakicës kosovare-serbe

Angazhimi i komunitetit serb është kritik. Pas luftës, serbët e Kosovës refuzuan të merrnin pjesë në sistemin e rivendosur të arsimit ne gjuhen shiqipe. Serbët e Kosovës punojnë me tekstet shkollore serbe, duke e bërë modelin arsimor një model parallel, ku qeveria kombëtare menaxhon një pjesë të tij. Në të kundërt, pjeset e tjera menaxhohen nga komunitetet serbe dhe mbështeten nga Serbia. Sistemi aktual krijon tension herë pas here. Ekzistojnë modele të shkollave shumëgjuhëshe (serbe, shqipe dhe angleze), të cilat mund të jenë një model i ardhshëm per Serbine.

 

Sfidat e përbashkëta midis gjashtë vendeve përfshijnë:

 1. Kriza Covid – 19 i gjeti shkollat e Ballkanit Perendimor të papërgatitura

Pjesëmarrja e ulët në edukimin e fëmijërisë së hershme, atraktiviteti i ulët i profesionit të mësuesit, materiali arsimor joadekuat dhe infrastruktura fizike mbeten sfidat kryesore strukturore për arsimin në rajon (OECD, 2018[14]).

Gjatë bllokimit të Covid-19, sfida kryesore me të cilën u përballën vendet e BB6 ishte jo-efikasiteti i shkollave dhe mungesa e pajisjeve adekuate për mësimin dixhital të shoqëruar me aftësitë dixhitale të mësuesve. Bazuar në të dhënat e PISA 2018 mbi mundësinë e mësimit online në vendete BP (OECD, 2019[15]) kemi keto te dhena:

 • Rreth dy të tretat e nxënësve 15-vjeçarë shkollohen në institucione ku platformat efektive të mbështetjes së mësimit online nuk ishin të disponueshme.
 • Rreth dy të tretat e nxënësve 15-vjeçarë shkollohen në ambiente me pajisje dixhitale të pamjaftueshme për mësim.
 • Mësuesit japin mësim per rreth një të katërtën e nxënësve 15-vjeçarë, ne mungese te kushteve te nevojshme teknike dhe pedagogjike për të integruar pajisjet dixhitale në mësim.
 1. Mungesa e shërbimeve profesionale

Vitet e fundit, shkolla të ndryshme në vendet e BP kanë përfshirë shërbime profesionale në fushat e sociologjisë dhe psikologjisë. Pavarësisht kësaj, sistemi mbetet joefikas për shkak të numrit të pamjaftueshëm të ofruesve të shërbimeve dhe qasjes së tyre ndaj nxënësve, pasi ata angazhohen në detyra të ndryshme administrative.

Vendet e BP: GJETJET NGA PIZA

Ky seksion do të prezantojë rezultatet nga Programi i OECD-së për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA), PISA 2018, ku morën pjesë vendet e Ballkanit.

 1. Rrezultatet e përgjithshme nga rajoni ne fushen e edukimit janë duke u përmirësuar.
 2. Performanca në Ballkanin Perëndimor (rezultati mesatar në lexim, 402) është përgjithësisht më i ulët se ai i vendeve në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL) (476)1, Bashkimit Evropian (BE) (481) dhe OECD ( 487).
 1. Rezultatet e të nxënit në rajon janë shumë të pabarabarta. Djemtë performojnë më keq se vajzat me ritme që tejkalojnë mesataret ndërkombëtare.
 1. Shpenzimet për arsimin në rajon janë të ulëta, veçanërisht kur merren parasysh investimet e rëndësishme infrastrukturore që kanë nevojë shumë shkolla. Shkollat ​​me nxënës me avantazhe socio-ekonomike priren të gëzojnë burime më të mëdha.
 2. Shkollat ​​e mbipopulluara në zonat urbane dhe tkurrja e shkollave në zonat rurale janë çështje të tjera që rrjedhin nga urbanizimi.
 1. Në Ballkanin Perëndimor, praktikat e mësuesve janë kryesisht tradicionale dhe të përqendruara rreth mësuesit (p.sh., duke mbajtur një leksion për të gjithë klasën), me më pak theks në udhëzimin e individualizuar dhe përshtatës.

 

Ky artikull është përgatitur duke përdorur metoda studimi cilësore, duke u fokusuar në burime dytësore si raportet e agjencive shtetërore të vendeve të Ballkanit Perëndimor, organizatave ndërkombëtare dhe strukturave të tjera.

By Xhina Cekani

English Version https://brokenchalk.org/main-challenges-of-primary-and-secondary-education-in-the-western-balkan-countries/

References:

Government expenditure on education, total (% of GDP) – Serbia | Data (worldbank.org)

8 Facts About Education in Serbia – The Borgen Project

Strategija-za-obrazovanie-ENG-WEB-1.pdf (mrk.mk)

Executive summary | Education in the Western Balkans : Findings from PISA | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7f73878ben/index.html?itemId=/content/component/7f73878b-en

http://www.herdata.org/public/education-needs_assessment-yug-mon-enl-t05.pdf

https://pisabyregion.oecd.org/montenegro/#section-02

https://www.unicef.org/montenegro/media/2976/file/MNE-media-MNEpublication44.pdf

Pupils Challenge Ethnically-Divided Education in Bosnia | Balkan Insight

Primary-and-secondary-education-in-Bosnia-and-Herzegovina.pdf (eu-monitoring.ba)

Children in Kosovo | UNICEF Kosovo Programme

Inclusive education | UNICEF Kosovo Programme

core-curriculum-for-pre-primary-grade-and-primary-education-in-kosovo.pdf (rks-gov.net) Kosovo’s ghost schools – Kosovo 2.0 (kosovotwopointzero.com)

Cover photo source -United States. Central Intelligence Agency. Library of Congress http://www.loc.gov/ 

Sfidat në sistemin arsimor të Afrikës së Jugut

Në mënyrë që të jetë në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, Afrika e Jugut duhet të përballet me disa pengesa në sferën e tyre arsimore. Ky artikull do të paraqesë disa nga sfidat më të përhapura arsimore në vend.

Infrastruktura

Një nga problemet kryesore në sektorin arsimor sot janë mjediset në dispozicion të nxënësve. Është shumë e rëndësishme që shkollat ​​të përfshijnë ambiente të sigurta për fëmijët, si dhe pajisje të nevojshme për nxënësit për të vazhduar shkollimin e tyre. Sipas Equal Education (EE, 2016) në vitin 2013, Ministrja e Arsimit Bazë, Angie Montshegka, pranoi një ligj që detyronte shkollat ​​në të gjithë vendin të kenë të paktën ujë, energji elektrike, internet, klasa të sigurta me deri në 40 nxënës në klasë, siguri, dhe mjediset e nevojshme për të studiuar dhe praktikuar sporte të ndryshme. Edhe pse objektivi ishte vendosur për vitin 2016, sot, shumë shkolla kanë probleme shumë më të këqija se një lidhje e keqe e internetit.

Vendi po shikon drejt përmbushjes së objektivave të vendosura, por ka ende shumë për të bërë. Artikuj të shumtë theksojnë vdekjet e raportuara të nxënësve për shkak të infrastrukturës së dobët.

Gjithashtu, higjiena jo-adekuate e shkollave është një çështje që ndikon në shëndetin e nxënësve. Një shembull i kësaj shihet në tualetet e tyre, ku studentët janë në rrezik të problemeve shëndetësore për shkak të higjienës së tyre jo të duhur. Këto pengesa i pengojnë studentët të përqendrohen në edukimin dhe zhvillimin e tyre.

Pabarazi ne edukim

Pabarazia është kryesisht e dukshme në shkollat e Afrikës së Jugut. Sipas Amnesty International, fëmijët në 200 shkollat e para shënojnë rezultate më të larta në matematikë sesa fëmijët në 6600 shkollat e tjera. Statistikat e tjera theksojnë se më shumë se 75% e nëntëvjeçarëve nuk mund të lexojnë me kuptim. Në disa krahina, përqindja është deri në 91%. Sistemi arsimor është ende duke u shëruar nga epoka e aparteidit, duke rezultuar që fëmijët të trajtohen ndryshe për shkak të prejardhjes, pasurisë ose ngjyrës së lëkurës së tyre. Persa i perket cilesise se arsimit fillor në Afrikën e Jugut, një raport i UNESCO-s, thotë se, teorikisht, të gjithë fëmijët kanë akses të barabartë në të tre nivelet e arsimit në vend. Megjithatë, shumë institucione shkollore, studentë nga komunitetet me të ardhura të ulëta nuk kanë arritur të përmirësojnë cilësinë e arsimit që ofrojnë. Qeveria duhet të trajtojë problemin e varfërisë dhe arsimit.

 

Edukim i varfer

Për më tepër, cilësia e arsimit të shkollave është një çështje e përhapur në Afrikën e Jugut. Sipas hulumtimit të ndërmarrë nga Gustafsson në vitin 2021, pensionimi i mësuesve në Afrikën e Jugut do të arrijë një numër maksimal deri në vitin 2030, gjë që rrjedhimisht do të rezultojë në nevojën për edukatorë të rinj të trajnuar dhe ristrukturimin e klasave dhe institucioneve. Aktualisht, gjysma e klasave kanë 30 nxënës për klasë, por 50%-eshi tjetër mund të kalojë deri në 50 fëmijë në një klasë. Për të reduktuar shifrat, llogaritet se rreth 100,000 mësues të rinj hyjnë në sistemin arsimor, i cili kërkon trajnim dhe financim në shkallë të gjerë.

Një sfidë tjetër me të cilën përballet sot sektori arsimor në Afrikën e Jugut është cilësia e instruktorëve. Mbi 5000 nga mësuesit aktualë janë të nënkualifikuar për profesionin e tyre. Instruktorët nuk janë konkurrues në tregun e punës; ata kanë pak njohuri për kurrikulën dhe nuk kanë kompetencë pedagogjike, duke bërë që studentët të mbarojnë shkollën pa njohuritë e nevojshme.

Cikli i analfabetizmit

Më në fund, sipas Raportit të OECD nga 2019, Afrika e Jugut ka përqindjen më të lartë të njerëzve të moshës 20 deri në 24 vjeç në sektorin NEET (as punësim, as arsim). Afrika e Jugut shënoi pothuajse 50% për këtë kriter, më i madhi nga të gjitha vendet e ekzaminuara nga raporti i OECD. Raporti i Profesor Khuluvhe për vitin 2021 diskuton seriozitetin e problemit të analfabetizmit, duke deklaruar se, në vitin 2019, shkalla e të rriturve analfabetë (mbi moshën 20 vjeç ) ishte 12,1%, ose rreth 4,4 milionë. Kjo barazohet me faktin se një pjesë e konsiderueshme e popullsisë nuk arrin një nivel të arsimit të klasës së 7-të ose më të lartë. Analfabetizmi sjell pasoja të mëdha për popullatën, përfshirë pasardhësit e paarsimuar dhe moskontributin në shoqëri, duke dëmtuar kështu ekonominë e vendit. Afrika e Jugut duhet ta trajtojë këtë çështje dhe të minimizojë përqindjen e analfabetizmit sa më shumë që të jetë e mundur.

 

Translated by Xhina Cekani from : https://brokenchalk.org/challenges-in-the-educational-system-of-south-africa/

 

References

1. EE. (2006, July 19). School Infrastructure. Eqaleducation.Org.Za. Retrieved February 17, 2022, from https://equaleducation.org.za/campaigns/school-infrastructure/

2. Amnesty International. (2020, February 7). South Africa: Broken and unequal education perpetuating poverty and inequality. Www.Amnesty.Org. Retrieved February 17, 2022, from https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/south-africa-broken-and-unequal-education-perpetuating-poverty-and-inequality/

3. Gustafsson, M. (2021, August 26). A teacher retirement wave is about to hit South Africa: what it means for class size. The Conversation. Retrieved February 17, 2022, from https://theconversation.com/a-teacher-retirement-wave-is-about-to-hit-south-africa-what-it-means-for-class-size-164345

4. Khuluvhe, M. K. (2021, March 1). Adult illiteracy in South Africa. Www.Dhet.Gov.Za. Retrieved February 17, 2022, from https://www.dhet.gov.za/Planning%20Monitoring%20and%20Evaluation%20Coordination/Fact%20Sheet%20on%20Adult%20Illiteracy%20in%20South%20Africa%20-%20March%202021.pdf

5. Editor. (2019, December 27). Opinion: The Challenges Facing The Education System In South Africa. iAfrica. Retrieved February 17, 2022, from https://iafrica.com/opinion-the-challenges-facing-the-education-system-in-south-africa/

Sfidat e Arsimit në Francë

Ndërsa arsimi francez është prima facie i aksesueshëm për të gjithë, pasi është falas që nga fillimi deri në arsimin e lartë, francezët pretendojnë se sistemi arsimor francez njeh shumë pengesa. Kam intervistuar francezë që janë ende në sistemin arsimor francez, privat dhe publik, dhe disa që kanë përfunduar shumë kohë më parë, me shpresën për të testuar rëndësinë e ketyre pretendimeve.

Pengesa më e përsëritur që u përmend ishte statusi i mësuesve. Mësuesit janë të nënpaguar dhe të nënvlerësuar.

Nga ana tjetër, cilësia e tyre e mësimdhënies kritikohet si e shkurtër dhe e një-anshme. Shumë individë me arsimin francez mendonin se duhej të ndiqnin në mënyrë të përsosur pritshmëritë e mësuesve dhe nuk kishin hapësirë për individualitet apo origjinalitet. Në mënyrë të veçantë, shëndeti mendor anashkalohet pasi studentët duhet të punojnë për orë të gjata. Në të njëjtën mënyrë, nuk ka mbështetje psikologjike apo inkurajim të përgjithshëm pasi sistemi francez është i bazuar në konkurrencë dhe suksesi është tërësisht përgjegjësi e studentit. Në vend që të inkurajohen pasi të kenë arritur një nivel kalues, studentët kritikohen se nuk janë më të mirët.

Njëkohësisht, nuk ka kuptim të lodhjes, shëndetit të dobët mendor ose çrregullimeve mendore, pasi studentët nuk pritet të kërkojnë ndihmë dhe refuzohen kur bëjnë. Një i intervistuar shpjegoi:

”Kur isha i dëshpëruar dhe i rraskapitur për shkak të orëve të gjata, mësuesit zemëroheshin kur më zinte gjumi në klasën e tyre. Më dhanë shtatë orë paraburgim sepse mësuesi u ndje i fyer. Askush nuk më dëgjoi kur thashë se më duheshin ato orë për t’u rishikuar dhe për të fjetur.”

Në të vërtetë, mësimdhënia nuk është e përqendruar rreth nxënësve. Në vend të kësaj, ajo është ndërtuar mbi një sistem hierarkik.

Një student në arsimin publik shpjegoi gjithashtu se ata kurrë nuk jane udhëzuar për opsionet e ardhshme, d.m.th., çfarë programi të zgjidhnin për të hyrë në cilën punë ose mundësi jashtë vendit. Secili prej vendimeve të studenteve varen tërësisht nga kërkimi i tyre.

Veçanërisht, kishte një dallim të qartë në përgjigjet me studentët e arsimit publik dhe privat, pasi fëmijët e arsimuar privatisht shprehën kënaqësi te përgjithshme më të lartë. Dihet se kjo ndarje u jep mundësi të ndryshme fëmijëve, në varësi të prejardhjes së tyre socio-ekonomike. Prandaj, nevojitet një reformë sistematike për t’u dhënë mësuesve të shkollave publike shanse më të mira për të kryer me sukses punën e tyre. Ky shembull i respektit për profesionin nga qeveria ka të ngjarë të reflektohet edhe në sjelljen e fëmijëve.man and woman sitting on chairsPhoto by Kenny Eliason on Unsplash

Ky format i një-anshëm pasqyrohet në programet e shkollave franceze, ku deri në vitin 2021 ofronin vetëm tre rrugë kryesore: Letërsi, Ekonomi ose Matematikë dhe Shkencë. Vetëm këto tre kualifikime të bazuara në teori janë konsideruar të vlefshme. Për personat që nuk i përshtaten kësaj strukture programore, kthimi drejt një diplome më praktike, më afër punës do të vlerësohet negativisht dhe si nën standard.

Në të vërtetë, shkollat franceze janë të ulëta në vlerësimin evropian dhe botëror në krahasim me vendet e tjera që u japin fëmijëve më shumë klasa profesionale. Më e rëndësishmja, kjo strukturë programatike mund të parashikohet të jetë veçanërisht sfiduese për individët neurodivergjentë. Megjithatë, ndryshimi i fundit në ‘baccalauréat’ është më afër një përzgjedhjeje ‘à la carte’ dhe lejon më shumë liri në ndërtimin e kurseve; shpresojmë duke minimizuar këta kritikë.

Veçanërisht, raporti botëror identifikoi të drejtat e aftësisë së kufizuar në arsim si çështjen kryesore në vitin 2022.[1] Në të vërtetë, rregullat franceze të integrimit për fëmijët me aftësi të kufizuara në arsim janë njohur si konfuze dhe zhgënjyese, duke i lënë prindërit pa mbështetje. Ka ende progres për të bërë pasi integrimi në vetvete nuk mjafton. Për shembull, një i intervistuar kujtoi se disa miq, prindër të fëmijëve me aftësi të kufizuara, i vinte keq për mungesën e personelit në shkollë për të ndihmuar dhe mbrojtur fëmijët e tyre nga bullizmi.

Për më tepër, mund të vërehet ndalimi i fundit (2021) i mbulesave myslimane për të miturit në shkolla, si dhe prindërit shoqërues. Ky ndalim i përditësuar pason kufizimet e meparshme që janë kritikuar tërësisht si islamofobike. Në të vërtetë, ky ndalim u jep një peshë jo-proporcionale vajzave muslimane që ndjekin shkollën, krahasuar me fëmijët e tjerëboy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirtPhoto by Adam Winger on Unsplash

Së fundmi, mësuesit francezë kanë mbajtur një nga grevat më të mëdha arsimore në shenjë proteste ndaj trajtimit të masave të qeverisë ndaj Covid-19 në sektorin arsimor. Duke reflektuar në pikën e sipërpërmendur për trajtimin e pasaktë të mësuesve; ankohen se nuk konsultohen me vendimet e qeverisë; u thuhet të ndryshojnë kursin e tyre në minutën e fundit; priten të kryejnë kurse hibride pa mbështetje dhe të mos zëvendësohen në rast se sëmuren. Në fund të fundit, kjo paqëndrueshmëri po pengon kryesisht edukimin e fëmijëve.[2]

Maya Shaw

Perktheu: Xhina Cekani

English Version : https://brokenchalk.org/educational-challenges-in-france/

Sources;

[1]https://www.hrw.org/world-report/2022

[2]https://www.theguardian.com/world/2022/jan/13/half-of-french-primary-schools-expected-to-close-teachers-strike-protest-covid-education

Cover image source – https://commons.wikimedia.org/wiki/User:GilPe

SFIDAT KRYESORE TË ARSIMIT FILLOR DHE TË MESËM NË RUSI

Vetë Federata Ruse është një shtet relativisht i ri. Ajo u formua 30 vjet më parë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Rusia ka një sfond unik historik, social dhe kulturor, me një përzierje midis imperializmit, ndikimit sovjetik dhe 30 viteve të historisë moderne. Të gjitha këto periudha të ndryshme kanë pasur ndikim në sistemin arsimor. Ka pasur përpjekje të shumta për të reformuar sistemin arsimor pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Disa nga më të rëndësishmet ishin risitë e ligjit federal të vitit 1992 “Për arsimin”, duke përfshirë mundësinë e shkollave private, teksteve të reja shkollore dhe autonomisë financiare të shkollës (Dashchinskaya, 1997); nënshkrimi i Deklaratës së Bolonjës në vitin 2003 që shënon fillimin e një hapësire të unifikuar arsimore evropiane në disa institucione ruse; dhe futja e testimit të standardizuar kombëtar, i cili ka qenë i detyrueshëm që nga viti 2009 (Tsyrlina-Spady, 2016).

Sipas një eksperti të arsimit, ndryshimet thelbësore kanë ardhur me reformat 2009-2010 dhe me çështjen e një direktive të re ligjore (Për arsimin në Federatën Ruse, 2012). Reformat thelbësore përfshinin financimin e shkollave për student, teste të reja të standardizuara për maturantët e shkollave dhe studentët e vitit te parë të universitetit, prioritizimin e afërsisë së shkollës në procesin e pranimit, krijimin dhe qëndrueshmërinë e mjediseve të sigurta shkollore, promovimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe përfundimin gradual të institucioneve të specializuara arsimore.

Photo by Oleksandr P: https://www.pexels.com/photo/boy-looking-on-a-tidied-desk-2781814/ 

Ndryshime të tilla të suksesshme si një investim i vazhdueshëm në arsim, krijimi i një sistemi kombëtar vlerësimi dhe përfshirja e pikëve të marra si tregues kryesorë për pranimin në universitet (duke siguruar akses të barabartë në universitete për të gjithë adoleshentët, duke përfshirë familjet me të ardhura më të ulëta dhe njerëzit nga rajonet e largëta), mbulim pothuajse universal i arsimit parashkollor dhe financimi për frymë. Këto ndryshime kanë lejuar studentët rusë të tejkalojnë rezultatet e Trendeve në Studimin Ndërkombëtar të Matematikës dhe Shkencës (TIMSS) për vitin 2019, i cili, pas publikimit, tregoi se Rusia kryeson renditjen pas ekonomive të Azisë Lindore (Shmis, 2021). Megjithatë, qëllimi i ketij artikulli eshte për të hedhur dritë mbi disa nga çështjet më urgjente brenda sektorit arsimor rus.

Sfidat e arsimit gjitheperfshires

Ekzistojnë disa lloje sfidash që pengojnë përmbushjen e arsimit gjithëpërfshirës.

Së pari, nuk ka specialistë të mjaftueshëm që zotërojnë aftësitë dhe ekspertizën e nevojshme për të punuar me fëmijët me nevoja të veçanta. Një studim i kryer në rajonin federal Ural theksoi se rreth 60% e të anketuarve vunë re mungesën e stafit shumë të specializuar (psikologë, pedagogë socialë, tutorë, etj.), veçanërisht në shkollat ​​e qyteteve të vogla dhe zonave rurale (Grunt, 2019).

Së dyti, nuk ka material të mjaftueshëm. Megjithëse shumica e shkollave gjithëpërfshirëse në ditët e sotme kanë ashensorë, rampa, sinjalistike Braille dhe shoqërim I saj me zë,  ka mungesë të materialeve edukative dhe metodologjike për mësimin e fëmijëve me nevoja të veçanta (Mironova, Smolina, Novgorodtseva 2019).

Së treti, burokracia rreth arsimit është veçanërisht e rëndë në lidhje me arsimin gjithëpërfshirës. Shpërndarja e pushtetit dhe e përgjegjësive ndërmjet mësuesve, kujdestareve, psikologëve ose punonjësve socialë mund të përbëjë pengesa për arritjen e marrëveshjeve.

Së fundi, ka një hendek të madh në komunikimin, bashkëpunimin dhe ndërveprimin e duhur midis mësuesve dhe prindërve, midis fëmijëve me dhe pa nevoja të veçanta shëndetësore. Konfliktet e vlerave bëhen të dukshme kur klasat përzihen me fëmijë me aftësi të kufizuara dhe. Fatkeqësisht, aktorët e përfshirë në aktivitetet edukative nuk janë gjithmonë të gatshëm të kuptojnë ndryshimet që kanë ndodhur në vitet e fundit.

Një rënie e prestigjit të kolegjeve profesionale dhe teknike

Tendenca e përhapur e marrjes së një diplome të arsimit të lartë është padyshim e dobishme për shoqërinë; megjithatë, çdo monedhë ka dy anë. Në rastin e Federatës Ruse, kjo prirje ka sjellë mbingopjen e tregut të punës me specialistë me arsim të lartë. Kjo, nga ana tjetër, ka ulur prestigjin e kolegjeve profesionale dhe teknike dhe ka rezultuar në mungesën e specialistëve teknikë ose punëtorëve me formim të mesëm profesional (Ivanova, 2016). Rusia ka një nga nivelet më të larta të arritjeve terciare midis anëtarëve të OECD, si ilustruar në grafikun 1 më poshtë (OECD, 2019). Pavarësisht nga nivelet në rënie të prestigjit të studimeve profesionale, programet profesionale janë ende relativisht më të përhapura se në vendet e tjera të OECD.

Burimi: OECD. (2019). Edukimi në një vështrim 2019: Shënim i vendit. OECD.

Rritja e investimeve si rezultat i sfidave të reja në sistemin arsimor

Për të rritur cilësinë e arsimit rus, nevojiten investime të reja. Rusia ofron infrastrukturë të madhe dixhitale, kështu që dixhitalizimi dhe krijimi i platformave arsimore të përshtatura është vetëm një çështje investimi shtesë dhe përpjekjesh bashkëpunuese. Është thelbësore të përshtatemi me ndryshimin e modaliteteve të mësimdhënies si regjimet hibride dhe ato online gjatë pandemisë COVID-19. Futja e metodave unike të mësimdhënies dhe të nxënit do të rrisë motivimin dhe angazhimin e studentëve në proces.

Mësimdhënia e zhvillimit të aftësive në jetën reale

Pas pjesëmarrjes së studentëve rusë në vlerësimin PISA të aftësive bashkëpunuese të zgjidhjes së problemeve (2015), u vu re hendeku negativ më i rëndësishëm midis rezultateve në matematikë, shkencë dhe lexim (testet thelbësore PISA) dhe aftësisë së studentëve për të zgjidhur problemet në mënyrë bashkëpunuese. (Shmis, 2021). Duke qenë se është një nga aftësitë jetike moderne, reformat e reja duhet të përshtaten për të futur aspekte të reja të punës së përbashkët në shkolla dhe për t’i bërë ato një qendër të marrjes së njohurive të reja dhe zotërimit të aftësive të nevojshme për botën moderne.

By Elizaveta Rusakova

Perktheu: Xhina Cekani

English Version : https://brokenchalk.org/main-challenges-of-primary-and-secondary-education-in-russia/

Burimet:

Vendimi i Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) pas grushtit të shtetit të dështuar të vitit 2016 në Turqi

Më 15 korrik 2016, një grusht shteti i dështuar ndodhi në Turqi kundër Presidentit Tayyip Erdogan dhe institucioneve shtetërore. Shpërbërja e sundimit demokratik, kërcënimi ndaj të drejtave të njeriut dhe sekularizmi ishin ndër arsyet e përmendura për grushtin e shtetit. Përpjekja për grusht shteti u krye nga një pjesë e vogël e Forcave të Armatosura Turke, të cilët e quanin veten “Këshilli i Paqes në Shtëpi”. Qeveria turke i lidhi puçistët me lëvizjen Gylen, e cila konsiderohet një organizatë terroriste nga qeveria turke. Fethullah Gylen, një dijetar islamik turk, predikues dhe dikur lider i opinionit, i cili aktualisht banon në Pensilvani pas një mërgimi të vetë-imponuar, udhëhoqi lëvizjen Gylen. Gylen ka mohuar çdo lidhje me grushtin e shtetit. Pas ngjarjes kanë ndodhur arrestime masive.

 

A group of Government Workers known as “Yuksel Direniscileri” asking to the Turkish Government to get their work back. from: https://gercekhaberajansi.org/fotograflarla-yuksel-direnisi/

Të paktën 20,000 shtetas turq u arrestuan për shkak të lidhjeve të dyshuara me lëvizjen Gylen. Zyrtarët turq kërkuan riatdhesimin e Gylenit; megjithatë, Departamenti i Drejtësisë dhe Departamenti i Shtetit gjetën provat e paraqitura nga homologët e tyre turq si jokoherente dhe jo të besueshme. Të arrestuarit përfshinin 5,000 anëtarë të sektorit arsimor dhe 21,000 mësues të cilëve iu hoqën licencat dhe numrat e sigurisë u shtuan në bazën e të dhënave turke kombëtare për të kufizuar punësimin në të ardhmen. Megjithatë, provat që sugjeronin besnikërinë e 20,000 qytetarëve ndaj Gylenit ishin të dobëta. Për më tepër, teoritë sugjeruan se grushti i shtetit ishte i  organizuar/skenuar. Pas javës së parë të grushtit të shtetit, mijëra nëpunës publikë dhe ushtarë u spastruan. Megjithatë, “lista e komplotuesve të supozuar të grushtit të shtetit ishte aq e gjerë sa ishte e pamundur të mblidhej në orët pas grushtit të shtetit”. Pjesë e kësaj liste ishin edhe individë që kishin ndërruar jetë javë e muaj para grushtit të shtetit. Dyshimet për cilësinë dhe ndershmërinë e hetimit u rritën. Shtetet e Bashkuara, inteligjenca gjermane dhe qeveria britanike kanë dyshuar në narrativën zyrtare turke.

 

Sipas qeverisë turke, mbi 135,000 nëpunës publikë, duke përfshirë rreth 4,000 mësues, janë shkarkuar ose pezulluar që kur qeveria iu drejtua represionit pas grushtit të shtetit të dështuar në korrik. Mungesa e burimit te të ardhurave dhe pretendimi për lidhje me një organizatë terroriste, jo vetëm që sjell humbje financiare, por paraqet kërcënim për izolim nga shoqëria turke. Organizata Ndërkombëtare e Punës ka denoncuar ndalimin e këtyre personave dhe ka pohuar se kjo është bërë pa asnjë mbikëqyrje nga organet gjyqësore, pa hetimin e duhur dhe pa “parimin e prezumimit të pafajësisë dhe të drejtave” të akorduar nga Konventat e ILO-s.

 

Qeveria turke deklaron se shpërbërja e Konfederatës së Sindikatave të Punëtorëve të Aksionit (Aksiyon-Is) dhe sindikatës së saj të lidhur ishte për shkak të lidhjes së tyre me të ashtuquajturën Organizata Terroriste Fetullahiste (FETÖ/PDY), për të cilën qeveria turke pretendon se ishte përgjegjëse për tentativën për grushtit te shtetit. Qeveria pohon se asnjë kërkesë nuk është paraqitur në Komisionin Hetimor nga Aksiyon-Is dhe sindikatat e lidhura me të, duke deshtuar te perdore të gjitha kanalet vendase dhe mjetet juridike të disponueshme.

 

Megjithatë, gjetjet e komitetit të ILO-s vënë në dukje se vendimi dhe kompetenca për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shpërbërjen e këtyre sindikatave iu dha Këshillit të Ministrave kur pushteti vendimmarrës duhet t’i takojë parlamentit. Ky autorizim i mundësoi organit ekzekutiv të nxjerrë Dekrete me fuqinë e ligjit në vend të procedurave të zakonshme legjislative të parlamentit. Prandaj, të gjitha kanalet e brendshme për të kërkuar ndryshime ligjore tani kanë skaduar.

 

ILO deklaroi se individët që kishin anëtarësim në sindikata të lidhura me FETÖ/PDY ishin plotësisht të ligjshëm sipas nenit 2 të Konventës Nr. 87. Ata pohuan se këto sindikata ishin krijuar dhe funksionuar në mënyrë të ligjshme deri në shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Prandaj, është e paligjshme të ndëshkohen punëtorët thjesht për anëtarësim në një sindikatë pa prova të përfshirjes, një veprim specifik, apo edhe pa dijeni se ata mund të kenë pasur lidhje të mundshme me një organizatë terroriste. Aksiyon-Is pohon se të gjitha këto shkarkime u bënë para çdo hetimi dhe në mungesë të procesit të rregullt ligjor. Më tej Aksiyon-Is argumenton se asnjë nga të arrestuarit nuk u lejua të kundërshtonte vendimin e shkarkimit të tyre në një organ neutral, i cili shkel nenin 8 të Konventës.

Bordi Ekzekutiv i Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) i Kombeve të Bashkuara, datë 24 mars 2021, me numër GB.341/INS/13/5/, arrin në përfundimin se shkarkimet e bëra me Dekretet Statutore dhe mbyllja e institucioneve në Turqi janë në kundërshtim me Konventat Ndërkombëtare Nr. 158 dhe Nr.87 dhe si rrjedhim te paligjshme.

 

Qeverisë së AKP-së së Erdoganit i kërkohet të korrigjojë këtë paligjshmëri. Edhe pse kanë kaluar mbi dhjetë muaj nga vendimi, Qeveria e AKP-së nuk i ka përmbushur kërkesat e saj dhe as nuk ka shfaqur ndonjë interes për ta zbatuar atë. ILO duhet të mbajë vendimin e saj dhe të ushtrojë presion mbi Qeverinë e AKP-së, duke marrë parasysh pamundësinë e zbatimit të vendimit vetë nëse lihet pa mbikëqyrje.

 

Zbatimi i vendimit të marrë nga Bordi Ekzekutiv i ILO-s është i detyrueshëm si në aspektin e së drejtës ndërkombëtare ashtu edhe në atë turke. Peticioni i mëposhtëm ofron një kurs veprimi të thellë për të korrigjuar padrejtësinë e tij.

 

Peticioni i kërkon ILO-s të mbajë vendimin e saj dhe të veprojë në favor të zbatimit të vendimit të Bordit të Drejtorëve.

 

By: Mahnoor Tariq

Perktheu: Xhina Cekani   [The decision of the International Labor Organization (ILO) following the failed 2016 coup in Turkey]

 

References

Michael Rubin, (2017), ‘Did Erdogan stage the coup?’,  AEIdeas
David Lepeska, (2020), The ‘gift from god’ that crushed Turkish democracy, Retrieved from http://ahval.co/en-84353

Source URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_775695.pdf
Source URL: Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2016/07/18/turkey-protect-rights-law-after-coup-attempt

 

[1] (Rubin, 2017)

[2] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_775695.pdf

FËMIJËT E BOTËS: ÇFARË PO BËHET

Në dekadën e fundit, avokatët globalë të shëndetit mendor janë perpjekur për të promovuar iniciativa që rrisin ndërgjegjësimin dhe adresojnë shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) është përfshirë gjithashtu në përpjekje të tilla.

OBSH ka dhënë kontribute të rëndësishme në dekadat e fundit përmes ‘Planit të Veprimit Gjithëpërfshirës te Shëndetit Mendor të OBSH’, ose MHAP. I themeluar në vitin 2013, MHAP përmban katër objektiva që udhëheqin vendet drejt qeverisjes efektive; shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të integruara në komunitete; strategjive për promovim dhe parandalim, si dhe forcoi sistemet e informacionit, provat dhe kërkimet.

Nga viti 2019, MHAP u zgjat deri në vitin 2030 për t’u harmonizuar me afatin kohor te Objektivave te Zhvillimit të Qëndrueshëm. Për më tepër, OBSH ka lëshuar gjithashtu udhëzime përsa i perket ndërhyrjeve për parandalimin dhe menaxhimin e çrregullimeve të pasigurta mendore, neurologjike dhe të përdorimit të substancave si depresioni, vetëvrasja dhe çrregullimet e sjelljes.

Përtej fushës së kujdesit shëndetësor, ka pasur përpjekje shtesë për të trajtuar çështjet e shëndetit mendor. Organizata të ndryshme ndërkombëtare, duke përfshirë UNICEF-in, OBSH-në dhe Bankën Botërore, kanë zhvilluar Kornizën e Kujdesit Edukues për të adresuar sfidat e hershme të zhvillimit. Përveç kësaj, UNICEF ka ofruar udhëzime për të ofruar mbështetje për kujdestarët dhe prindërit e adoleshentëve.

Aspekti financiar i iniciativave të shëndetit mendor mbetet një nga çështjet kryesore të botës, veçanërisht për botën në zhvillim. Një arsye për këtë është mungesa e parave për të përballuar një financim të tillë. OBSH tregon se, në disa nga vendet më të varfra të botës, qeveritë shpenzojnë më pak se 1 USD për person për trajtimin e çështjeve të shëndetit mendor. Të ardhurat për frymë i referohen të ardhurave mesatare të individëve në vend. Në vendet me të ardhura të mesme të larta, shpenzimet janë rreth 3 dollarë amerikanë për person. Po kështu, në vendet me të ardhura të ulëta, shpenzimi mesatar i qeverisë për shëndetin mendor për frymë ishte 0,08 dollare; në vendet me të ardhura të ulëta të mesme, ishte 0,37 dollarë amerikanë; në vendet me të ardhura të mesme të larta, ishte 3,29 dollarë amerikanë; dhe në vendet me të ardhura të larta, 52,73 dollarë amerikanë. Diferenca e theksuar në shpenzimet për shëndetin mendor për person midis vendeve në zhvillim dhe atyre të zhvilluara ilustron një mungesë evidente të investimeve kapitale nga vendet në zhvillim për çështjet e shëndetit mendor.

Në të gjithë botën në zhvillim, qeveri të ndryshme kanë trajtuar problemet e shëndetit mendor në shumë shtresa të shoqërisë, duke përfshirë të rinjtë. Një shembull i kësaj është Baza e forcimit të provave SEHER mbi ndërhyrjet e bazuara në shkollë për promovimin e shëndetit të adoleshentëve. SEHER, programi indian me bazë në Bihar është një program i promovimit të shëndetit mendor me shumë komponentë që funksionon dhe teston në një shkallë të gjerë. Ai përmban aktivitete për të gjithë studentët, ndërsa ofron këshillim të individualizuar për studentët në nevojë. Ai funksionon në lidhje me një program trajnimi për aftësitë jetësore të integruar në klasa. Vlerësimet treguan se programi pati sukses duke krijuar një atmosferë pozitive në shkollë dhe shfaqi marrëdhënie të forta, edukuese midis mësuesve dhe nxënësve dhe nxiti një ndjenjë përkatësie midis studentëve, duke rezultuar në përqindje më të ulëta të depresionit, bullizmit dhe dhunës. Në të kundërt, kur mësuesit bënë ndërhyrjen, kishte pak efekt.

 

Për më tepër, programi ‘Ujana Salama’ në Tanzani synon të adresojë çështjet e shëndetit mendor përmes zbatimit të tij së bashku me shërbimet sociale, duke kombinuar një program transferimi parash për adoleshentët e moshës 14-19 vjeç së bashku me trajnimin personal, mentorimin, grantet dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor.

Një vlerësim i programit tregoi se ai çoi në një reduktim të simptomave të depresionit. Pas një viti, adoleshentët meshkuj dhe femra shfaqën shëndet të përmirësuar mendor dhe vetëvlerësim dhe demonstruan njohuri më të mëdha për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe HIV. Studimet e programit treguan gjithashtu ulje të dhunës seksuale dhe rritje të ndjekjes së shkollës tek vajzat. Këta shembuj sugjerojnë se përpjekjet për të përmirësuar shëndetin mendor të popullsisë së botës po trajtohen përtej Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

 

 

PJESA 2 – Trajtimi i të dhënave

Si OBSH dhe institucionet e tjera kanë kontribuar për të përmiresuar përpjekjet për mbledhjen e të dhënave lidhur me shëndetin mendor

Një pjesë e problemit të të dhënave dhe kërkimit është mungesa e financimit. Në vitin 2019, investimet në kërkimin e shëndetit mendor arritën në rreth 50 cent për person në vit. Bazuar në një popullsi prej 7.7 miliardë banorësh dhe pabarazitë e forta nënkuptojnë se vetëm 2.4% e këtij financimi është shpenzuar në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme. Vetëm 33% e totalit të shpenzuar për kërkimin e shëndetit mendor përfshin adoleshentët.

Mbledhja e të dhënave kërkon përkufizime të kushteve të shëndetit mendor që mund të zbatohen në mjedise dhe kontekste të ndryshme kulturore. Në të vërtetë, konteksti mund të përcaktojë se si paraqiten kushtet e shëndetit mendor dhe si interpretohen simptomat. Përveç kësaj, është thelbësore të merret informacion mbi përvojat që nuk plotësojnë domosdoshmërisht përkufizimet e çrregullimeve të diagnostikueshme.

UNICEF-i, OBSH-ja dhe partnerët e tjerë kryesorë kanë nisur programin “Matja e shëndetit mendor midis adoleshentëve në nivel popullsie”, ose MMAP, një qasje e fuqishme dhe metodologjike për mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave të shëndetit mendor për adoleshentët.

 

Përpjekje kërkimore janë gjithashtu duke u zhvilluar për të krijuar lidhje te rendesishme midis shëndetit mendor dhe përcaktuesve socialë që vënë në rrezik fëmijët dhe të rinjtë. Për shembull, CHANCES-6, një projekt i Qendrës së Politikës së Kujdesit dhe Vlerësimit në Shkollën Ekonomike të Londrës, është angazhuar në një program kërkimor në shkallë të gjerë që studion lidhjen midis varfërisë, shëndetit mendor dhe shanseve të jetës për të rinjtë nga nivele te uleta të të ardhurave. Programi ishte duke u zhvilluar nga viti 2018 deri në vitin 2021 në Brazil, Kolumbi, Liberi, Malavi, Meksikë dhe Afrikën e Jugut. Metodat e tyre u përqendruan në ekzaminimin e ndikimit të programeve të transferimit të parave të gatshme në shëndetin mendor dhe ndikimin e programeve të shëndetit mendor tek varfëria.

 

Summarized by Aniruddh Rajendran 

Translated by Xhina Cekani from [WORLD CHILDREN: WHAT IS BEING DONE]

Fëmijët dhe Shëndeti Mendor: THEMELI

THEMELI

Pjesa 1
Sferat e ndikimit

Shëndeti mendor i fëmijëve dhe të rinjve është një nga asetet më kritike njerëzore. Kombinimi i biologjisë njerëzore dhe ekspozimi ndaj përvojave ndikon dhe formëson shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve në tre sfera ndikimi. Këto sfera janë:

 

 1. 1. Bota e Fëmijës: Nga lindja deri në adoleshencë, ndikimet e menjëhershme në shëndetin mendor qëndrojnë në botën e fëmijës – botën e nënave, baballarëve dhe kujdestarëve. Ushqimi i duhur, familjet e sigurta, kujdestarët e aftë dhe aktivë dhe mjediset e dashura dhe pasuruese janë të gjithë faktorë vendimtarë në botën e fëmijës.
 2. Bota rreth fëmijës: Ndërsa universi i një fëmije zgjerohet, rrathët e tyre të ndikimit zgjerohen për të përfshirë botën. Përveç elementeve të shëndetit mendor të zhvilluar në botën e fëmijës, bota përreth fëmijës duhet të jetë e rrënjosur në një mjedis të sigurt (si personalisht ashtu edhe në internet), si dhe në marrëdhëniet e shëndetshme përgjithësi brenda parashkollorëve, shkollave dhe komunitetit.
 3. Bota në përgjithësi: Bota në përgjithesi, zona e tretë kryesore e ndikimit, ka një ndikim të rëndësishëm në formësimin e shëndetit mendor. Varfëria, fatkeqësite, konflikti, diskriminimi, migrimi dhe pandemitë janë shembuj të faktorëve socio-ekonomikë në shkallë të gjerë që ndikojnë në jetën e fëmijëve dhe të rinjve në mbarë botën. Bota në përgjithësi ndikon në jetën e nënave, baballarëve dhe kujdestarëve. Ndërsa fëmijët rriten në adoleshentë dhe të rritur, bota në përgjithësi do të ndikojë drejtpërdrejt në shëndetin dhe të ardhmen e tyre mendore.

Fazat kryesore të zhvillimit të fëmijërisë dhe adoleshencës ofrojnë mundësi unike për të përmirësuar dhe mbrojtur shëndetin mendor.

Sipas studimit të UNICEF-it në Sierra Leone, punonjësit e shëndetit në komunitet luajnë një rol thelbësor në sigurimin e mirëqenies emocionale të kujdestarëve, pasi shëndeti i tyre mendor dhe mirëqenia emocionale do të kontribuojnë në mirëqenien e fëmijës së tyre.

Pjesa 2

Momentet kritike të zhvillimit të fëmijës

 

Truri i fëmijëve zhvillohet si pjesë e një ndërveprimi dinamik midis gjeneve, përvojave dhe mjedisit ku ata jetojnë. Kultivimi i shëndetit mendor mund të lidhet gjithashtu me fazat kritike të zhvillimit te fëmijës. Momente të rëndësishme janë në fillim, gjatë periudhës perinatale, fëmijërisë së hershme, fëmijërisë dhe adoleshencës.

Në fillim

Ky kontakt ndodh para konceptimit dhe ndikon në proceset gjenetike, biologjike dhe zhvillimore. Neurozhvillimi fillon në mitër dhe zhvillohen sistemet nervore. Për shembull, qelizat e përfshira në procesin e riprodhimit mund të transformohen nga një proces epigjenetik i nxitur nga stresi psikologjik, toksikantë dhe ekspozimi ndaj drogës.

Si një i porsalindur, truri zhvillohet me një ritëm mahnitës, duke krijuar më shumë se një milion lidhje nervore çdo sekondë. Ngjarjet dhe rrethanat pozitive mund të nxisin rritjen e trurit, ndërsa ato negative mund të bëhen faktorë të rrezikshëm.

Zhvillimi dhe shëndeti mendor janë të lidhura ngushtë me mjedisin në të cilin një fëmijë ushqehet gjatë fëmijërisë prenatale dhe të hershme. Baballaret po ndërmarrin në mënyrë progresive përgjegjësi të shtuara përkujdesjeje në rajone të ndryshme të botës. Ndikimi I rolit të prindërve në shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve është aktualisht në një ekzaminim të gjerë.

 

Dekada e pare

Në fazën fillestare të dekadës së parë, aftësitë që do t’i ndihmojnë fëmijët të kuptojnë, të zgjidhin problemet, të ndërveprojnë, të shprehin veten dhe të perceptojnë emocionet apo të krijojnë marrëdhënie, fitohen në fëmijërinë e tyre të hershme. Bota e fëmijëve zgjerohet gjatë fëmijërisë së mesme dhe mjediset e të mësuarit fillojnë të ndikojnë në zhvillimin e aftësive të transferueshme të fëmijëve dhe shëndetin fizik dhe mendor.

 

Dekada e dyte

Adoleshenca është kritike për realizimin e potencialit njerëzor dhe sigurimin e shëndetit mendor afatgjatë. Gjatë adoleshencës, pjesë të ndryshme të trurit pësojnë ndryshime dinamike neurologjike që ndikojnë në perceptimin dhe njohjen shoqërore. Puberteti zakonisht ndodh midis 8 dhe 12 vjeç për vajzat dhe 9 dhe 14 për djemtë.

Pjekuria e hershme fizike është e lidhur me fillimin e hershëm seksual, delikuencën dhe përdorimin e substancave si tek djemtë ashtu edhe tek vajzat. Puberteti i hershëm shoqërohet me ankth, trishtim dhe çrregullime të të ngrënit për vajzat. Zhvillimi i çrregullimeve të shëndetit mendor priret të ndodhë gjatë pubertetit, megjithatë marrëdhënia midis të dyjave mbetet e pasigurt.

Ndikimet në shëndetin mendor gjatë adoleshencës nuk janë më të përqendruara tek prindërit, kujdestarët dhe shtëpitë. Varfëria, konflikti, normat gjinore, teknologjia dhe puna kanë një ndikim më thelbësor në mënyrën se si të rinjtë mësojnë dhe punojnë. Ndikimet e bashkëmoshatarëve si shokët e klasës, shkollat ​​dhe komunitetet e tyre luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e të rinjve.

Megjithëse faktorët socio-ekonomikë të shëndetit mendor kanë një rol gjatë gjithë jetës, fëmijët mund të bëhen rreziqe të drejtpërdrejta gjatë adoleshencës, duke rezultuar në një paketë mundësish në fushën e arsimit dhe punësimit.

            Pjesa 3

 

Te lidhim momentet kritike

Momentet e rëndësishme të zhvillimit janë të lidhura me sfida kritike në zhvillimin e fëmijës, duke përfshirë lidhjen, kaskadat e zhvillimit, rreziqet kumulative dhe përfshirjen biologjike.

 

Lidhja -Atashimi

Kur një fëmijë ndihet mjaft i sigurt dhe komod për të dalë dhe përjetuar botën, ai zhvillon lidhjen. Lidhja e fortë forcon aftësinë e fëmijës për të ndërtuar kureshtjen, menaxhimin e emocioneve dhe aftësitë e ndjeshmërisë. Sa herë që lidhja është pozitive, e përgjegjshme dhe simpatike, fëmija mëson një model për të krijuar një ndjenjë të vetvetes, identitetit dhe një bazë për marrëdhëniet e mëvonshme.

Fëmijët përfundojnë lidhjen e tyre me një kujdestar parësor midis 6 dhe 9 muajsh. Lidhja me një kujdestar nuk duhet të jetë e menjëhershme ose fizike në fëmijërinë e mesme. Lidhjet e sigurta me bashkë-moshatarët rikrijohen gjatë adoleshencës. Lidhja e një fëmije me prindërit e tij është vendimtare, edhe nëse më pas ai fillon të kërkojë pavarësi më të madhe.

 

Prindërimi tek prinderit adoleshentë shoqërohet shpesh me rreziqe, të tilla si varfëria dhe mungesa e kujdesit para lindjes dhe mbështetjes sociale. Shtatzënia në adoleshencë mund të ndikojë negativisht në zhvillimin e aftësive emocionale dhe njohëse të nevojshme për të krijuar një lidhje të shëndetshme me një të porsalindur. Kërkesat e lidhjes së të porsalindurit mund të bien ndesh me kërkesën në rritje të një prindi adoleshent për pavarësi.

 

Kaskadat e zhvillimit
Përvojat dhe mjediset pozitive dhe negative mund të ndikojnë në mënyrë drastike në zhvillimin e fëmijës nga foshnjëria deri në adoleshencë. Përvojat negative, nga ana tjetër (neglizhimi, abuzimi dhe stresi i vazhdueshëm i rëndë), rrisin ekspozimin ndaj rreziqeve shtesë që mund të shfaqen më vonë në jetë. Përvojat negative mund të kenë efekte afatgjata në zhvillimin kognitiv, shëndetin fizik dhe mendor, si dhe në performancën arsimore dhe në karrierë.

 

Rreziku kumulativ

Sa më i lartë të jetë numri i faktorëve të rrezikut ndaj të cilëve një fëmijë ekspozohet në fëmijërinë e hershme, aq më e mundshme eshte të zhvillohen probleme te shëndetit mendor në një fazë të mëvonshme. Grupet e rrezikut janë më të spikaturit tek fëmijët nga familjet me të ardhura të ulëta, pakicat etnike dhe emigrantët. Për shembull, një fëmijë që ka një mjedis toksik në shtëpi ndoshta do të përjetojë vështirësi në shkollë.

 

Përfshirja biologjike

Sipas hulumtimeve, stresi dhe trauma mund të ndikojnë në trurin e një fëmije dhe ta bëjnë atë më të prekshëm ndaj dëmtimit fizik dhe psikologjik. Ngjarjet dhe mjediset negative që ndryshojnë biologjinë ose zhvillimin e trurit mund të gërryejnë elasticitetin dhe të rrisin cenueshmërinë. Këto ndryshime mund të ndihmojnë ose kufizojnë stabilitetin përballë vështirësive.

Një studim ka treguar se fëmijët e birësuar nga jetimoret kanë ende nivele më të larta të kortizolit (një hormon i çliruar si përgjigje ndaj stresit) sesa fëmijët e tjerë gjashtë vjet pas birësimit. Studimi u krye mbi fëmijët rumunë që kishin jetuar në jetimore për më shumë se tetë muaj në vitin e tyre të parë të jetës.

 

Privimet e hershme: Një efekt i rrjedhës së jetës

Disa studime kanë gjetur një lidhje të rëndësishme midis sasise së kohës së kaluar në një institucion dhe shenjave të çrregullimeve të shëndetit mendor në moshën gjashtë vjeçare. Fëmijët që përballeshin me vështirësi kishin më shumë gjasa të kishin vështirësi në shkollë dhe në punë. Nga ana tjetër, ata që u birësuan nga familje me burime të mira dhe mbështetëse kishin më pak gjasa të zhvillonin probleme të shëndetit mendor.

 

Pjesa 4

 

Trauma dhe stresi: Si ndikojnë në shëndetin mendor të fëmijës?

Stresi dhe trauma janë faktorët kryesorë që përcaktojnë mësimin dhe zhvillimin e fëmijëve dhe shëndetin mendor të të rinjve. Kur ndodh stresi dhe trauma, ato paraqesin rrezik për shëndetin mendor. Megjithatë, ato mund të shkaktojnë përgjigje me efekte afatgjata biologjike dhe njohëse shëndetësore kur ato shfaqen herët në jetë.

Stresi toksik

Stresi është i nevojshëm për rritjen e shëndetshme të trurit dhe shëndetin mendor në doza të vogla, megjithatë, në nivele të konsiderueshme, është toksik. Ankthi shfaqet në shkallë të ndryshme gjatë jetës së një fëmije, nga barku i nënës deri në adoleshencë. Sipas Këshillit Kombëtar Shkencor për Fëmijën në Zhvillim, ekzistojnë tre lloje stresi: pozitiv, i tolerueshëm dhe toksik.

Stresi pozitiv është i moderuar, jetëshkurtër dhe një aspekt normal i jetës së përditshme. Ai aktivizohet kur një fëmijë merr imunizimin ose ndeshet me një kujdestar të ri.

Stresi i tolerueshëm është më i rëndë, por jetëshkurtër, duke i dhënë trurit kohë për t’u rikuperuar.

Stresi toksik është aktivizimi i mekanizmave të menaxhimit të stresit të një personi në një mënyrë të fuqishme, të shpeshtë ose të zgjatur. Stresi toksik tek fëmijët lind kur asnjë i rritur i kujdesshëm nuk është pranë për të ofruar siguri dhe rehati. Sipas hulumtimeve ekzistuese, stresi i nënës mund të ndikojë në përgjigjen e mëvonshme të stresit të fëmijës edhe gjatë periudhës prenatale. Në të kundërt, dëmtimi i shkaktuar nga stresi toksik mund të zgjasë gjatë gjithë jetës.

 

 

Përvoja të pafavorshme të fëmijërisë

Rreziqet që çojnë në stresin toksik në fëmijëri shpesh kategorizohen si përvoja të pafavorshme të fëmijërisë (ACE). ACE-të përkufizohen si burime të vazhdueshme, të shpeshta dhe intensive të stresit që fëmijët mund të vuajnë herët në jetë. Fjala ACE i referohet takimeve që ndodhin jashtë shtëpisë dhe kufijve të familjes.

OBSH i përkufizon gjerësisht ACE-të si “lloje të shumta abuzimi; neglizhencë; dhunë midis prindërve ose kujdestarëve”. Stresi toksik i shkaktuar nga ACE mund të dëmtojë shëndetin fizik dhe mendor, zhvillimin social dhe suksesin arsimor. ACE-të janë gjithashtu tragjikisht të shpeshta dhe dëmi rritet me akumulimin e tyre. Raportet tregojnë se më shumë se dy të tretat e popullsisë në Shtetet e Bashkuara kanë përjetuar të paktën një ACE në Shtetet e Bashkuara dhe një e katërta ka përjetuar tre ose më shumë.

Sipas hulumtimeve të kryera në Kamboxhia, Malavi dhe Nigeri, dhuna nga partneri intim tek fëmijët mund të rrisë rrezikun e problemeve të shëndetit mendor.

Fëmijët dhe të rinjtë mund të traumatizohen nga konflikti dhe paqëndrueshmëria sociale dhe politike. Ndërsa rolet në familje dhe komunitete ndryshojnë gjatë adoleshencës, trauma të reja mund të ndodhin në jetën e të rinjve, si martesa e të miturve, dhuna ndërpersonale, dhuna me bazë gjinore dhe dhuna nga partneri intim. Disa nga këto trauma shkaktohen nga një lidhje e drejtpërdrejtë me luftën ose dhunën, ndërsa shkatërrimi i familjeve dhe komuniteteve shkakton të tjera.

Një studim rasti në Kenia tregoi se që nga përhapja e pandemisë Covid-19, fëmijët ishin viktimë e abuzimeve si në familje, seksuale, neglizhencë dhe abuzim fizik. Linjat kombëtare të ndihmës për fëmijët, si Childline Kenya, trajtojnë shëndetin mendor dhe dhunën dhe kanë luajtur një rol të madh në ofrimin e ndihmës dhe mbrojtjes për fëmijët e viktimizuar nga abuzimi i vazhdueshëm, veçanërisht gjatë pandemisë Covid-19.

 

Summarized by Zinat Asadova

Revised by Olga Ruiz Pilato

Translated by Xhina Cekani from [Children and Mental Health: The Foundation]

Source: The State Of The Worl’s Children 2021, pages from 51 to 63

Gjendja e Fëmijëve në Botë: Hyrje

  1. Një kohë për Veprim

  Si rezultat i pandemisë Covid-19, bota ka dëshmuar një rritje të ndjeshme ndaj çështjeve të shëndetit mendor tek fëmijët dhe familjet e tyre. Pandemia theksoi se si ngjarjet në të gjithë botën mund të ndikojnë në botën brenda kokës sonë. Megjithatë, ofroi gjithashtu një mundësi për t’u rikthyer më mirë. Sipas raportit, komunitetit ndërkombëtar i është dhënë një shans historik për t’u angazhuar, per te komunikuar dhe ndërmarrë veprime për të promovuar, mbrojtur dhe per t’u kujdesur për shëndetin mendor të një brezi.

  1. Sfida e injoruar

  Çështjet e shëndetit mendor ende konsiderohen nga shumë liderë qeveritarë ndërkombëtarë si sfida të vogla. Në dritën e kësaj, qeveritë kanë financuar në mënyrë sistematike shëndetin mendor, por nuk kanë dashur të investojnë më shumë në këtë çështje. Në të vërtetë, studimet tregojnë se ekonomitë kombëtare përfitojnë nga shëndeti mendor pozitiv në mesin e popullatës së tyre. Për të ndjekur prosperitetin dhe mundësitë e barabarta, është e rëndësishme të njihet lidhja midis shëndetit dhe mirëqenies mendore me ate fizike, dhe rëndësia e shëndetit mendor në formësimin e rezultateve të jetës. Kjo e fundit u pranua në Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG).

  Qasja e neglizhuar ndaj kësaj çështjeje është shumë e kushtueshme për ekonomitë e komunitetit ndërkombëtar. Në të vërtetë, bota paguan afërsisht 387.2 miliardë dollarë në vit, sipas llogaritjeve për këtë raport nga David McDaid dhe Sara Evans-Lacko të Departamentit të Politikave Shëndetësore të Shkollës së Ekonomive dhe Shkencave Politike në Londër. Me fjalë të tjera, ekonomitë kombëtare humbasin një shumë të madhe prej 387.2 miliardë dollarë amerikanë në potencialin njerëzor pa kontribut.

 1. Intervista e “personit të shqetësimit”

Është e rëndësishme të dëgjohen përvojat, shqetësimet dhe idetë e fëmijëve dhe adoleshentëve kur bëhet fjalë për shëndetin mendor. UNICEF u bashkua me studiues nga Studimi Global i Hershëm i Adoleshentëve në Shkollën e Shëndetit Publik Johns Hopkins Bloomberg (JHU) për të organizuar diskutime në fokus grupe mbi shëndetin mendor dhe mirëqenien. Mbështetja për projektin erdhi nga Wellcome Trust. Nga shkurti deri në qershor 2021, partnerët lokalë lehtësuan diskutimet në fokus grupe për adoleshentët e moshës 10 deri në 14 dhe 15 deri në 19 vjeç në Belgjikë, Kili, Kinë, Republikën Demokratike të Kongos, Egjipt, Indonezi, Xhamajka, Jordani, Kenia, Malavi, Suedi, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara. Diskutimet ndoqën një udhëzues të zhvilluar nga UNICEF, JHU dhe partnerë lokalë. Nga këto diskutime, të dhënat cilësore u koduan duke përdorur një qasje të analizës tematike induktive dhe u rafinuan gjatë gjithë procesit të analizës së të dhënave.

 1. 4. Thirrje të padëgjuara

Në mbarë botën, sondazhet nxjerrin në pah se katër nga pesë njerëz në mbarë botën besojnë se askush nuk duhet të përballet vetë me sfidat e shëndetit mendor. Në vend të kësaj, një mesatare prej 83% e të rinjve (15- deri në 24 vjeç) ranë dakord se zgjidhja më e mirë është shkëmbimi i përvojave dhe kërkimi i mbështetjes. Sipas një sondazhi të kryer nga UNICEF dhe Gallup në 21 vende në gjysmën e parë të 2021 , një mesatare prej një në pesë të rinj (19%) raportoi se shpesh ndihej në depresion ose kishte pak interes për t’u angazhuar në aktivitete.

 1. Një kohë për Lidership

Në zemër të dështimit të shoqërive tona për t’iu përgjigjur nevojave të shëndetit mendor të fëmijëve, adoleshentëve dhe kujdestarëve është mungesa e udhëheqjes dhe e përkushtimit. Ne kemi nevojë për angazhim, veçanërisht përkushtim financiar, nga liderët globalë dhe kombëtarë dhe nga një gamë e gjerë palësh të interesuara që pasqyrojnë rolin e rëndësishëm të përcaktuesve socialë dhe të tjerë për të ndihmuar në formësimin mendor.

 

Translated by Xhina Cekani from: [The State of the World’s Children: The Introduction]

Nuriye Gülmen: Një luftë gjashtë-vjeçare kundër abuzimeve sistematike

Nuriye Gulmen

Gati gjashtë vjet më parë, Turqia u trondit nga tentativa e supozuar për grusht shteti më 15 korrik 2016. Një ditë pas përpjekjes, qeveria turke vendosi me shpejtësi gjendjen e jashtëzakonshme dhe miratoi dekretet ekzekutive të emergjencës nr. 667-676 që censuruan kryesisht mediat dhe gazetarët,[i] por më pas e shtriu ate në mijëra nëpunës civilë, oficerë policie, personel të forcave të armatosura, profesorë universiteti dhe personel me emër në anekset e Dekretit 679 më 6 janar 2017.[ii] Kjo rezultoi në gjithsej më shumë se 150,000 njerëz që humbën punën e tyre, aksesin në shërbimet sociale, u kufizua liria e lëvizjes, jeta e tyre u njollos nga akuzat e qeverisë se ata ishin të lidhur me grushtin e shtetit të shkaktuar nga Fetullah Gulen, një studiues turk. klerik që jeton në mërgim në SHBA që nga viti 1999 dhe që e ka mohuar me këmbëngulje akuzën që vjen nga Ankaraja.[iii]

Një person i prekur nga keto  ngjarje është Nuriye Gülmen, një ish-pedagoge turke e letërsisë krahasuese në Universitetin Selçuk në vitin 2012, që para përpjekjes për grusht shteti, u emërua si asistente kërkimore në Universitetin Eskişehir Osmangazi në 2015.[i]

Gülmen nuk është vetëm një akademike, por gjithashtu ka një histori aktivizmi dhe betejash ligjore kundër abuzimit me institucionet në Turqi për shkak të një procesi gjyqësor politik pas emërimit të saj qe e la të burgosur për 109 ditë, duke vonuar studimet dhe rivendosjen e saj në Eskişehir.[ii] Dita kur ajo u emërua përsëri në pozicionin e saj kërkimor ishte dita e tentativës për grusht shteti, e cila çoi në pezullimin e saj nga Eskişehir të nesërmen. Kjo për shkak të dekreteve të reja që e shpallën atë të akuzuar, si mijëra të tjerë me të, si anëtare të FETO-s, të ashtuquajturës organizatë e mbështetësve të Gylenit të mërguar që Erdogan dhe qeveria e tij e akuzuan si organizatë terroriste. Kjo shkaktoi fazën tjetër të historisë së saj aktiviste dhe që nga 9 nëntori 2016, ku ajo kishte protestuar kundër pezullimit, shkarkimit eventual të saj dhe kërkonte me këmbëngulje punën e saj në Eskişehirback çdo ditë përpara Monumentit të të Drejtave të Njeriut që ndodhet në rrugën Yüksel, Ankara. ku ndodhet Këshilli i Arsimit të Lartë dhe kush duhet t’u përgjigjet kërkesave të saj.[iii] Gülmen shpjegon se kjo është një ‘traditë revolucionare’ e vendosur për të tërhequr vëmendjen dhe për të marrë atë që dëshironi, duke kërkuar në këtë rast përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme, duke lejuar punëtorët publikë demokratikë revolucionarë që u pushuan nga puna të kthehen në punë, të fillojnë sigurinë për 13,000 asistentët e kërkimit OYP, dhe duke kërkuar sigurinë e punës për të gjithë punonjësit e arsimit dhe shkencës.[iv] Gülmen e filloi protestën e saj kryesisht vetë, duke u arrestuar gjithsej 26 herë, gjë që mund t’i atribuohet vëmendjes në rritje nga spektatorët e huaj dhe vendas që vëzhgonin veprimet e saj, duke lexuar përvojën e saj në blogun e saj në WordPress në internet dhe përfundimisht u emërua nga CNN si një nga tetë femrat e shquara të vitit 2016 në ditën e saj të 50-të të protestës.[v]

 

Kjo vëmendje u rrit në masë të madhe pas Dekretit të 6 janarit 2017, kur Gülmen u shkarkua nga Eskişehir, duke rezultuar në zhvendosjen e strategjisë së saj, duke u përfshirë në një grevë urie më 9 mars 2017. Gülmen, ndërsa ishte në paraburgim nga policia së bashku mësuesin e fillores Semih Özakça, ajo përjetoi reagimin e ashpër të Dekreteve të Emergjencës.[i]

Arsyeja e grevës ishte se protestat verbale priren të jenë normë në mjetet e aktivistëve, të cilat më shpesh nuk tërheqin vëmendjen e mjaftueshme nga autoritetet, por një grevë urie është një veprim i fortë që i pozicionon aktorët që angazhohen në të me shëndetin e rëndë. rreziqet, ngjashëm me atë që Gülmen shpjegon si “të nevojshme për të çuar rezistencën në nivelin tjetër” dhe për “të ushtruar vërtetë presion ndaj tyre për të ndërmarrë veprime”.[ii]

Në reagim ndaj grevës së urisë, më 2 maj 2017 u ngrit një aktakuzë në Gjykatën e 19-të të Veprave Penale të Rënda në Ankara, duke akuzuar si Gülmen ashtu edhe Özakça si anëtarë dhe të përfshirë në aktivitetet e paligjshme të Frontit të Partisë Revolucionare Popullore Çlirimtare. (DHKP-C), gje që çoi në paraburgimin e tyre në burgun Sincan në Ankara deri më 23 maj 2017.[iii] Gjykata e shpalli çiftin fajtor sepse ‘nëse nuk do të paraburgoseshin, do të dëmtonin rrjedhën e drejtësisë‘, një linjë që duket kontradiktore duke pasur parasysh mungesën e provave në akuzat e ngritura dhe kur të dy mësuesit qëndrojnë vigjilentë duke mohuar çdo përfshirje me DHKP-C, madje avokati i tyre publikoi të dhënat e tyre kriminale si provë se nuk ekziston një përfshirje e tillë dhe kundërshtoi përpjekjet e Ministrit të Brendshëm Suleyman Soylu dhe qendrës kërkimore dhe studimore të ministrisë së tij për të provuar dhe forcuar akuzat.[iv]

Egzistonte frika se të dy mësuesit do të përballeshin me shkelje të mëtejshme të të drejtave të njeriut, pasi rojet e burgut dhe mjekët lejohen ligjërisht të ndërhyjnë dhe t’i japin fund grevës së urisë pa pëlqimin e mësuesve. Ata mund të ndërhyjnë edhe kur janë të pavetëdijshëm, siç thuhet në nenin 82 të Ligjit për Ekzekutimin e Aktgjykimit Nr. 5275, qe si rezultat do të cenonte lirinë e shprehjes dhe ka të ngjarë të rezultojë në trajtim ose dënim mizor, çnjerëzor ose poshtërues.[i] Gjatë një vizite të kryetarit të Dhomës së Avokatëve të Ankarasë, Hakan Canduran dhe disa kolegëve të tij, Gülmen shprehu situatën e rëndë në të cilën janë gjetur ajo dhe Özakça, duke i thënë Canduran-it se ajo e sheh se ‘drejtësia po shuhet ashtu si muskujt e saj,” ndërsa nuk është në gjendje të mbajë qafën lart pa ndihmë, te lëvizi krahët ose mbaje një stilolaps. Nga ana tjetër, Canduran i bën thirrje qeverisë që t’i japë fund grevës së urisë përmes pajtimit shoqëror dhe të negociojë me ata që janë prekur padrejtësisht nga dekretet e emergjencës..[ii] Gjatë mesit të vitit 2017, dyshja u paraqitën në Gjykatën Kushtetuese dhe gjithashtu në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut për t’i dhënë fund paraburgimit me arsyetimin se greva e tyre e urisë deri atëherë kishte paraqitur rreziqe evidente për shëndetin, por të dyja gjykatat e refuzuan kërkesën e tyre sepse këto rreziqe ishin jo kërcënuese për jetën dhe ishin marrë masat e duhura mjekësore për t’i ndihmuar ata nëse kjo ndodhte.[iii]

 

Shëndeti i Gülmen përfundimisht u bë serioz dhe deri më 26 shtator 2017, u garantua  transferimi i saj në në Spitalin Numune. Më pas ajo u lirua nga paraburgimi në 1 dhjetor, kur Gjykata e 19-të e Veprave te Renda Penale e dënoi me 6 vjet e 3 muaj burg, por duke lejuar lirimin e saj nën kontrollin gjyqësor.[iv] Pavarësisht lirimit të tyre, Gülmen dhe Özakça vazhduan protestën e tyre përpara Monumentit të të Drejtave të Njeriut, por përfundimisht iu desh të përfundonin grevën e tyre të urisë më 26 janar 2018, pas refuzimit të një komisioni qeveritar për të shqyrtuar çështjet e tyre, dhe në vend të kësaj u përpoqën t’i përqendrojnë përpjekjet e tyre brenda sistemit gjyqësor të brendshëm duke ecur përpara, duke theksuar se rezistenca e tyre nuk kishte përfunduar dhe do të vazhdonte.[v] Pas 324 ditësh përfshirje në grevë urie, Gülmen kishte humbur një sasi të konsiderueshme të peshës së saj origjinale, duke rënë nga 59 kilogramë në 33.8 kilogramë, kjo tregon se sa serioze ishin përpjekjet e saj në ruajtjen e punës dhe respektimin e të drejtave të saj.[vi]

Herën tjetër që Gülmen ishte në qendër të vëmendjes ishte kur ajo u arrestua sërish më 11 gusht 2020, gjatë një bastisjeje të policisë në Qendrën Kulturore Idil të Stambollit më 5 gusht, një qendër që drejtohet nga grupi i majtë folklorik Grup Yurum, per arsye të cilat mbeten të pashpjeguara.[vii] Më vonë atë vit, Gülmen dhe kolegët e tjerë të saj u përjashtuan nga Sindikata e Punëtorëve të Arsimit dhe Shkencës (Eğitim-Sen) për shkak të imazhit të tyre si “rezistente të Yukselit” ose luftëtarë të rezistencës në sytë e publikut.[viii] Zhvillimi i fundit ishte më 4 nëntor 2021, kur dyshja kishin paraqitur në Gjykatën Kushtetuese, e cila më vonë hodhi poshtë pretendimet e tyre se aktakuza e 2 majit 2017 përdorte të njëjtat prova si një hetim i mëparshëm më 14 mars 2017, që çoi në arrestim, por më pas u pushua dhe u liruan nën kontrollin gjyqësor, duke treguar se aktakuza dhe paraburgimi i 2 majit më 23 maj 2017, shkelnin të drejtat e tyre për liri dhe siguri, duke deklaruar më tej se autoritetet gjyqësore që vendosën rastin nuk ishin as të pa-anshme dhe as të pavarura..[ix] Gjykata e hodhi poshtë çështjen e tyre me pretendimin se Gülmen dhe Özakça-s u mungonin provat konkrete, se të drejtat e tyre të shkelura ishin të papranueshme për t’u paraqitur dhe se ata nuk kishin shteruar të gjitha mjetet e brendshme përpara se të paraqisnin pretendimet e tyre.[x]

Ajo që është shumë e dukshme nga aktivizmi i guximshëm i Nuriye Gülmen është se që nga viti 2016, qeveria e Turqisë ka vënë në shënjestër padrejtësisht qindra mijëra individë bazuar në argumente që nuk mbajnë ujë, dhe ata që janë prekur më shumë dhe vendosin të kundërshtojnë qeverinë, do të përballen me shtypje të konsiderueshme nëpërmjet ndalimit dhe frikësimit ligjor. Broken Chalk i bën thirrje qeverisë turke dhe autoriteteve përkatëse që të rishikojnë seriozisht veprimet e saj që kanë lënë mijëra pa sigurinë e punës ose mundësinë për të lënë vendin dhe për të gjetur punë jashtë vendit. Broken Chalk kërkon veçanërisht rikthimin e Nuriye Gülmen dhe Semih Özakça, mes shumë të tjerëve, në pozicionet e tyre përkatëse të punës në sferën e arsimit, largimi i te cileve me siguri ka ulur aksesin dhe cilësinë e arsimit në Turqi.

 

Nga: Karl Baldacchino

Perktheu: Xhina Çekani  [Nuriye Gülmen: A Six-Year Struggle Against Systematic Abuses]

 

Sources:

[i] Grabenwarter, C. et al. (2017) ‘Draft Opinion on the Measures Provided in the Recent Emergency Decree Laws with Respect to Freedom of the Media’. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). Available online from: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2017)006-e [Accessed on 08/03/2022], pp. 3-4.

[ii] Decree-Law No. 679 (6th January 2017) ‘Measures Regarding Public Personnel’. Available online from: https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2017/02/09/KHK_679_ENG.pdf [Accessed 08/03/2022], p. 1.

[iii] Jones, T. (2018) ‘Two Turkish Teachers End Almost 11-Month Hunger Strike’.  DW. Available online from: https://www.dw.com/en/two-turkish-teachers-end-almost-11-month-hunger-strike/a-42318478 [Accessed 08/03/2022]; Işık, A. (2017) ‘In Turkey, Hope for ‘Justice is Fading Away Just like my Muscles’’. DW. Available online from: https://www.dw.com/en/in-turkey-hope-for-justice-is-fading-away-just-like-my-muscles/a-39482207 [Accessed 08/03/2022].

[iv] Halavut, H. (2017) ‘Interview with Nuriye Gülmen: ‘I Have More Hope Today Than I Did on the First Day’’.  5 Harliler. Available online from: https://www.5harfliler.com/interview-with-nuriye-gulmen/ [Accessed on 08/03/2022].

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.; see also Gülmen, N. (2016) ‘DİRENİŞİN TALEPLERi’. Available online from: https://nuriyegulmendireniyor.wordpress.com/2016/11/08/basin-aciklamasina-cagri/ [Accessed on 08/03/2022]; see also Wikipedia (2022) ‘Nuriye Gülmen’. Available online from: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuriye_G%C3%BClmen#cite_note-18 [Accessed 08/03/2022].

[viii] Ibid.

[ix] Ibid.; see also Amnesty International (2017) ‘Urgent Action: Fear for Hunger Strikers’ Wellbeing’. Available online from: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/EUR4463402017ENGLISH.pdf [Accessed on 08/03/2022].

[x] Ibid.

[xi] ‘Urgent Action: Fear for Strikers’ Wellbeing’.

[xii] Cumhuriyet (2017) ‘Criminal Record of Gülmen and Özakça, Declared ‘Terrorists’ by Minister Soylu’. Available online from: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bakan-soylunun-terorist-ilan-ettigi-gulmen-ve-ozakcanin-adli-sicil-kaydi-748105 [Accessed on 08/03/2022]; see also NTV (2017) ‘Statements by Minister Soylu about Semih Özakça and Nuriye Gülmen’. Available online from: https://www.ntv.com.tr/turkiye/bakan-soyludan-aclik-grevi-yapan-nuriye-gulmenle-ilgili-aciklamalar,Jg2i0I634EyPWqK_cXdIbg [Accessed on 08/03/2022]; see also Milliyet (2017) ‘The Unending Scenario of a Terrorist Organisation: “The Truth of Nuriye Gülmen and Semih Özakça”’. Available online from: https://web.archive.org/web/20170813220846/http://www.milliyet.com.tr/bir-teror-orgutunun-bitmeyen-senaryosu-ankara-yerelhaber-2179760/ [Accessed on 08/03/2022].

[xiii] ‘Urgent Action: Fear for Strikers’ Wellbeing’; see also ‘In Turkey, Hope for ‘Justice is Fading Away Just like My Muscles’.

[xiv] ‘In Turkey, Hope for ‘Justice is Fading Away Just like My Muscles’.

[xv] Armutcu, O. (2017) ‘The Constitutional Court Rejected the Appeal Against the Detention of Nuriye Gülmen and Semih Özakça’ Hurriyet. Available online from: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/anayasa-mahkemesi-nuriye-gulmen-ve-semih-ozakcanin-tutukluluguna-yapilan-itirazi-reddetti-40503721 [Accessed on 08/03/2022]; see also Cakir, A. (2017) ‘ECHR Rejects Semih Özakça and Nuriye Gülmen’s Application’. Voice of America. Available online from: https://www.amerikaninsesi.com/a/aihm-semih-ozakca-ve-nuriye-gulmen-in-basvurusunu-reddetti/3969669.html [Accessed on 08/03/2022].

[xvi] Bianet (2017) ‘Nuriye Gülmen Released’. Available online from: https://bianet.org/english/human-rights/192100-nuriye-gulmen-released [Accessed on 08/03/2022].

[xvii] ‘Two Turkish Teachers End Almost 11-Month Hunger Strike’.

[xviii] Ibid.

[xix] Duvar English (2020) ‘Dismissed Turkish Academic, Known for Hunger Strike, Arrested Again’. Available online from: https://www.duvarenglish.com/human-rights/2020/08/11/dismissed-turkish-academic-known-for-hunger-strike-arrested-again [Accessed on 08/03/2022].

[xx] Yeni Bir Mecra (2020) ‘Critical Decisions in Eğitim-Sen: Nuriye Gülmen was Expelled’. Available online from: https://yeni1mecra.com/egitim-sende-kritik-kararlar-nuriye-gulmen-ihrac-edildi/ [Accessed on 08/03/2022].

[xi] Duvar English (2021) ‘Turkey’s Top Court Rules Dismissed Educators’ Rights Not Violated’. Available online from: https://www.duvarenglish.com/turkeys-top-court-rules-rights-of-dismissed-educators-nuriye-gulmen-and-semih-ozakca-not-violated-news-59436 [Accessed on 08/03/2022].

[xii] Ibid.