Fëmijët dhe Shëndeti Mendor: THEMELI

THEMELI

Pjesa 1
Sferat e ndikimit

Shëndeti mendor i fëmijëve dhe të rinjve është një nga asetet më kritike njerëzore. Kombinimi i biologjisë njerëzore dhe ekspozimi ndaj përvojave ndikon dhe formëson shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve në tre sfera ndikimi. Këto sfera janë:

 

 1. 1. Bota e Fëmijës: Nga lindja deri në adoleshencë, ndikimet e menjëhershme në shëndetin mendor qëndrojnë në botën e fëmijës – botën e nënave, baballarëve dhe kujdestarëve. Ushqimi i duhur, familjet e sigurta, kujdestarët e aftë dhe aktivë dhe mjediset e dashura dhe pasuruese janë të gjithë faktorë vendimtarë në botën e fëmijës.
 2. Bota rreth fëmijës: Ndërsa universi i një fëmije zgjerohet, rrathët e tyre të ndikimit zgjerohen për të përfshirë botën. Përveç elementeve të shëndetit mendor të zhvilluar në botën e fëmijës, bota përreth fëmijës duhet të jetë e rrënjosur në një mjedis të sigurt (si personalisht ashtu edhe në internet), si dhe në marrëdhëniet e shëndetshme përgjithësi brenda parashkollorëve, shkollave dhe komunitetit.
 3. Bota në përgjithësi: Bota në përgjithesi, zona e tretë kryesore e ndikimit, ka një ndikim të rëndësishëm në formësimin e shëndetit mendor. Varfëria, fatkeqësite, konflikti, diskriminimi, migrimi dhe pandemitë janë shembuj të faktorëve socio-ekonomikë në shkallë të gjerë që ndikojnë në jetën e fëmijëve dhe të rinjve në mbarë botën. Bota në përgjithësi ndikon në jetën e nënave, baballarëve dhe kujdestarëve. Ndërsa fëmijët rriten në adoleshentë dhe të rritur, bota në përgjithësi do të ndikojë drejtpërdrejt në shëndetin dhe të ardhmen e tyre mendore.

Fazat kryesore të zhvillimit të fëmijërisë dhe adoleshencës ofrojnë mundësi unike për të përmirësuar dhe mbrojtur shëndetin mendor.

Sipas studimit të UNICEF-it në Sierra Leone, punonjësit e shëndetit në komunitet luajnë një rol thelbësor në sigurimin e mirëqenies emocionale të kujdestarëve, pasi shëndeti i tyre mendor dhe mirëqenia emocionale do të kontribuojnë në mirëqenien e fëmijës së tyre.

Pjesa 2

Momentet kritike të zhvillimit të fëmijës

 

Truri i fëmijëve zhvillohet si pjesë e një ndërveprimi dinamik midis gjeneve, përvojave dhe mjedisit ku ata jetojnë. Kultivimi i shëndetit mendor mund të lidhet gjithashtu me fazat kritike të zhvillimit te fëmijës. Momente të rëndësishme janë në fillim, gjatë periudhës perinatale, fëmijërisë së hershme, fëmijërisë dhe adoleshencës.

Në fillim

Ky kontakt ndodh para konceptimit dhe ndikon në proceset gjenetike, biologjike dhe zhvillimore. Neurozhvillimi fillon në mitër dhe zhvillohen sistemet nervore. Për shembull, qelizat e përfshira në procesin e riprodhimit mund të transformohen nga një proces epigjenetik i nxitur nga stresi psikologjik, toksikantë dhe ekspozimi ndaj drogës.

Si një i porsalindur, truri zhvillohet me një ritëm mahnitës, duke krijuar më shumë se një milion lidhje nervore çdo sekondë. Ngjarjet dhe rrethanat pozitive mund të nxisin rritjen e trurit, ndërsa ato negative mund të bëhen faktorë të rrezikshëm.

Zhvillimi dhe shëndeti mendor janë të lidhura ngushtë me mjedisin në të cilin një fëmijë ushqehet gjatë fëmijërisë prenatale dhe të hershme. Baballaret po ndërmarrin në mënyrë progresive përgjegjësi të shtuara përkujdesjeje në rajone të ndryshme të botës. Ndikimi I rolit të prindërve në shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve është aktualisht në një ekzaminim të gjerë.

 

Dekada e pare

Në fazën fillestare të dekadës së parë, aftësitë që do t’i ndihmojnë fëmijët të kuptojnë, të zgjidhin problemet, të ndërveprojnë, të shprehin veten dhe të perceptojnë emocionet apo të krijojnë marrëdhënie, fitohen në fëmijërinë e tyre të hershme. Bota e fëmijëve zgjerohet gjatë fëmijërisë së mesme dhe mjediset e të mësuarit fillojnë të ndikojnë në zhvillimin e aftësive të transferueshme të fëmijëve dhe shëndetin fizik dhe mendor.

 

Dekada e dyte

Adoleshenca është kritike për realizimin e potencialit njerëzor dhe sigurimin e shëndetit mendor afatgjatë. Gjatë adoleshencës, pjesë të ndryshme të trurit pësojnë ndryshime dinamike neurologjike që ndikojnë në perceptimin dhe njohjen shoqërore. Puberteti zakonisht ndodh midis 8 dhe 12 vjeç për vajzat dhe 9 dhe 14 për djemtë.

Pjekuria e hershme fizike është e lidhur me fillimin e hershëm seksual, delikuencën dhe përdorimin e substancave si tek djemtë ashtu edhe tek vajzat. Puberteti i hershëm shoqërohet me ankth, trishtim dhe çrregullime të të ngrënit për vajzat. Zhvillimi i çrregullimeve të shëndetit mendor priret të ndodhë gjatë pubertetit, megjithatë marrëdhënia midis të dyjave mbetet e pasigurt.

Ndikimet në shëndetin mendor gjatë adoleshencës nuk janë më të përqendruara tek prindërit, kujdestarët dhe shtëpitë. Varfëria, konflikti, normat gjinore, teknologjia dhe puna kanë një ndikim më thelbësor në mënyrën se si të rinjtë mësojnë dhe punojnë. Ndikimet e bashkëmoshatarëve si shokët e klasës, shkollat ​​dhe komunitetet e tyre luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e të rinjve.

Megjithëse faktorët socio-ekonomikë të shëndetit mendor kanë një rol gjatë gjithë jetës, fëmijët mund të bëhen rreziqe të drejtpërdrejta gjatë adoleshencës, duke rezultuar në një paketë mundësish në fushën e arsimit dhe punësimit.

            Pjesa 3

 

Te lidhim momentet kritike

Momentet e rëndësishme të zhvillimit janë të lidhura me sfida kritike në zhvillimin e fëmijës, duke përfshirë lidhjen, kaskadat e zhvillimit, rreziqet kumulative dhe përfshirjen biologjike.

 

Lidhja -Atashimi

Kur një fëmijë ndihet mjaft i sigurt dhe komod për të dalë dhe përjetuar botën, ai zhvillon lidhjen. Lidhja e fortë forcon aftësinë e fëmijës për të ndërtuar kureshtjen, menaxhimin e emocioneve dhe aftësitë e ndjeshmërisë. Sa herë që lidhja është pozitive, e përgjegjshme dhe simpatike, fëmija mëson një model për të krijuar një ndjenjë të vetvetes, identitetit dhe një bazë për marrëdhëniet e mëvonshme.

Fëmijët përfundojnë lidhjen e tyre me një kujdestar parësor midis 6 dhe 9 muajsh. Lidhja me një kujdestar nuk duhet të jetë e menjëhershme ose fizike në fëmijërinë e mesme. Lidhjet e sigurta me bashkë-moshatarët rikrijohen gjatë adoleshencës. Lidhja e një fëmije me prindërit e tij është vendimtare, edhe nëse më pas ai fillon të kërkojë pavarësi më të madhe.

 

Prindërimi tek prinderit adoleshentë shoqërohet shpesh me rreziqe, të tilla si varfëria dhe mungesa e kujdesit para lindjes dhe mbështetjes sociale. Shtatzënia në adoleshencë mund të ndikojë negativisht në zhvillimin e aftësive emocionale dhe njohëse të nevojshme për të krijuar një lidhje të shëndetshme me një të porsalindur. Kërkesat e lidhjes së të porsalindurit mund të bien ndesh me kërkesën në rritje të një prindi adoleshent për pavarësi.

 

Kaskadat e zhvillimit
Përvojat dhe mjediset pozitive dhe negative mund të ndikojnë në mënyrë drastike në zhvillimin e fëmijës nga foshnjëria deri në adoleshencë. Përvojat negative, nga ana tjetër (neglizhimi, abuzimi dhe stresi i vazhdueshëm i rëndë), rrisin ekspozimin ndaj rreziqeve shtesë që mund të shfaqen më vonë në jetë. Përvojat negative mund të kenë efekte afatgjata në zhvillimin kognitiv, shëndetin fizik dhe mendor, si dhe në performancën arsimore dhe në karrierë.

 

Rreziku kumulativ

Sa më i lartë të jetë numri i faktorëve të rrezikut ndaj të cilëve një fëmijë ekspozohet në fëmijërinë e hershme, aq më e mundshme eshte të zhvillohen probleme te shëndetit mendor në një fazë të mëvonshme. Grupet e rrezikut janë më të spikaturit tek fëmijët nga familjet me të ardhura të ulëta, pakicat etnike dhe emigrantët. Për shembull, një fëmijë që ka një mjedis toksik në shtëpi ndoshta do të përjetojë vështirësi në shkollë.

 

Përfshirja biologjike

Sipas hulumtimeve, stresi dhe trauma mund të ndikojnë në trurin e një fëmije dhe ta bëjnë atë më të prekshëm ndaj dëmtimit fizik dhe psikologjik. Ngjarjet dhe mjediset negative që ndryshojnë biologjinë ose zhvillimin e trurit mund të gërryejnë elasticitetin dhe të rrisin cenueshmërinë. Këto ndryshime mund të ndihmojnë ose kufizojnë stabilitetin përballë vështirësive.

Një studim ka treguar se fëmijët e birësuar nga jetimoret kanë ende nivele më të larta të kortizolit (një hormon i çliruar si përgjigje ndaj stresit) sesa fëmijët e tjerë gjashtë vjet pas birësimit. Studimi u krye mbi fëmijët rumunë që kishin jetuar në jetimore për më shumë se tetë muaj në vitin e tyre të parë të jetës.

 

Privimet e hershme: Një efekt i rrjedhës së jetës

Disa studime kanë gjetur një lidhje të rëndësishme midis sasise së kohës së kaluar në një institucion dhe shenjave të çrregullimeve të shëndetit mendor në moshën gjashtë vjeçare. Fëmijët që përballeshin me vështirësi kishin më shumë gjasa të kishin vështirësi në shkollë dhe në punë. Nga ana tjetër, ata që u birësuan nga familje me burime të mira dhe mbështetëse kishin më pak gjasa të zhvillonin probleme të shëndetit mendor.

 

Pjesa 4

 

Trauma dhe stresi: Si ndikojnë në shëndetin mendor të fëmijës?

Stresi dhe trauma janë faktorët kryesorë që përcaktojnë mësimin dhe zhvillimin e fëmijëve dhe shëndetin mendor të të rinjve. Kur ndodh stresi dhe trauma, ato paraqesin rrezik për shëndetin mendor. Megjithatë, ato mund të shkaktojnë përgjigje me efekte afatgjata biologjike dhe njohëse shëndetësore kur ato shfaqen herët në jetë.

Stresi toksik

Stresi është i nevojshëm për rritjen e shëndetshme të trurit dhe shëndetin mendor në doza të vogla, megjithatë, në nivele të konsiderueshme, është toksik. Ankthi shfaqet në shkallë të ndryshme gjatë jetës së një fëmije, nga barku i nënës deri në adoleshencë. Sipas Këshillit Kombëtar Shkencor për Fëmijën në Zhvillim, ekzistojnë tre lloje stresi: pozitiv, i tolerueshëm dhe toksik.

Stresi pozitiv është i moderuar, jetëshkurtër dhe një aspekt normal i jetës së përditshme. Ai aktivizohet kur një fëmijë merr imunizimin ose ndeshet me një kujdestar të ri.

Stresi i tolerueshëm është më i rëndë, por jetëshkurtër, duke i dhënë trurit kohë për t’u rikuperuar.

Stresi toksik është aktivizimi i mekanizmave të menaxhimit të stresit të një personi në një mënyrë të fuqishme, të shpeshtë ose të zgjatur. Stresi toksik tek fëmijët lind kur asnjë i rritur i kujdesshëm nuk është pranë për të ofruar siguri dhe rehati. Sipas hulumtimeve ekzistuese, stresi i nënës mund të ndikojë në përgjigjen e mëvonshme të stresit të fëmijës edhe gjatë periudhës prenatale. Në të kundërt, dëmtimi i shkaktuar nga stresi toksik mund të zgjasë gjatë gjithë jetës.

 

 

Përvoja të pafavorshme të fëmijërisë

Rreziqet që çojnë në stresin toksik në fëmijëri shpesh kategorizohen si përvoja të pafavorshme të fëmijërisë (ACE). ACE-të përkufizohen si burime të vazhdueshme, të shpeshta dhe intensive të stresit që fëmijët mund të vuajnë herët në jetë. Fjala ACE i referohet takimeve që ndodhin jashtë shtëpisë dhe kufijve të familjes.

OBSH i përkufizon gjerësisht ACE-të si “lloje të shumta abuzimi; neglizhencë; dhunë midis prindërve ose kujdestarëve”. Stresi toksik i shkaktuar nga ACE mund të dëmtojë shëndetin fizik dhe mendor, zhvillimin social dhe suksesin arsimor. ACE-të janë gjithashtu tragjikisht të shpeshta dhe dëmi rritet me akumulimin e tyre. Raportet tregojnë se më shumë se dy të tretat e popullsisë në Shtetet e Bashkuara kanë përjetuar të paktën një ACE në Shtetet e Bashkuara dhe një e katërta ka përjetuar tre ose më shumë.

Sipas hulumtimeve të kryera në Kamboxhia, Malavi dhe Nigeri, dhuna nga partneri intim tek fëmijët mund të rrisë rrezikun e problemeve të shëndetit mendor.

Fëmijët dhe të rinjtë mund të traumatizohen nga konflikti dhe paqëndrueshmëria sociale dhe politike. Ndërsa rolet në familje dhe komunitete ndryshojnë gjatë adoleshencës, trauma të reja mund të ndodhin në jetën e të rinjve, si martesa e të miturve, dhuna ndërpersonale, dhuna me bazë gjinore dhe dhuna nga partneri intim. Disa nga këto trauma shkaktohen nga një lidhje e drejtpërdrejtë me luftën ose dhunën, ndërsa shkatërrimi i familjeve dhe komuniteteve shkakton të tjera.

Një studim rasti në Kenia tregoi se që nga përhapja e pandemisë Covid-19, fëmijët ishin viktimë e abuzimeve si në familje, seksuale, neglizhencë dhe abuzim fizik. Linjat kombëtare të ndihmës për fëmijët, si Childline Kenya, trajtojnë shëndetin mendor dhe dhunën dhe kanë luajtur një rol të madh në ofrimin e ndihmës dhe mbrojtjes për fëmijët e viktimizuar nga abuzimi i vazhdueshëm, veçanërisht gjatë pandemisë Covid-19.

 

Summarized by Zinat Asadova

Revised by Olga Ruiz Pilato

Translated by Xhina Cekani from [Children and Mental Health: The Foundation]

Source: The State Of The Worl’s Children 2021, pages from 51 to 63

Дети и их психическое здоровье: ОСНОВЫ

ОСНОВЫ

Часть 1

Сферы влияния

Психическое здоровье детей и молодежи – один из наиболее важных человеческих ресурсов. Сочетание физиологии человека и проживаемых переживаний оказывает влияние на психическое здоровье детей и молодых людей и влияет на три сферы жизни молодых людей:

 1. Окружение ребенка. От рождения до подросткового возраста непосредственное влияние на психическое здоровье оказывает окружение ребенка — среда матерей, отцов и опекунов. Хорошее питание, надежность семьи и безопасность в ней, квалифицированные и активные опекуны, любящая и обогащающая среда — все эти факторы являются решающими в мире ребенка.
 2. Среда вокруг ребенка. По мере того как вселенная ребенка расширяется, его сфера влияния расширяется, охватывая весь мир. В дополнение к элементам психического здоровья, развитым в мире ребенка, мир вокруг ребенка должен основываться на безопасной и надежной среде (как лично, так и в Интернете), а также на здоровых отношениях в дошкольных учреждениях, школах и сообщества.
 3. Мир в целом. Мир в целом, третья основная область влияния, оказывает значительное влияние на формирование психического здоровья. Бедность, стихийные бедствия, конфликты, дискриминация, миграция и пандемии являются примерами крупномасштабных социально-экономических факторов, влияющих на жизнь детей и молодежи во всем мире. Мир в целом влияет на жизнь матерей, отцов и опекунов. Когда дети вырастут, станут подростками и взрослыми, мир в целом будет напрямую влиять на их психическое здоровье и будущее.

Основные этапы развития в детстве и подростковом возрасте предоставляют уникальные возможности для улучшения и защиты психического здоровья.
Согласно исследованию ЮНИСЕФ в Сьерра-Леоне, общественные работники здравоохранения играют важную роль в обеспечении эмоционального благополучия лиц, осуществляющих уход, поскольку их психическое здоровье и эмоциональное благополучие будут способствовать благополучию их ребенка.

Часть 2

 

Критические вехи в развитии ребенка

Детский мозг развивается как часть динамического взаимодействия между генами, опытом и окружающей средой, в которой они живут. Достижение стабильного психического здоровья может быть связано с критическими стадиями развития детей. Ключевые моменты развития – до появления ребенка, в перинатальный период, в раннем детстве, в детстве и в подростковом возрасте.

 

До появления ребенка

Этот период развития происходит еще до зачатия и влияет на генетические, биологические процессы и процессы развития. Нейроразвитие начинается в утробе матери, развиваются нервные системы. Например, клетки, участвующие в процессе размножения, могут трансформироваться в результате эпигенетического процесса, вызванного психологическим стрессом, воздействием токсикантов и лекарств.

Мозг новорожденного развивается с поразительной скоростью, создавая более миллиона нейронных связей каждую секунду. Позитивные события и обстоятельства могут способствовать развитию мозга, а негативные могут стать опасными факторами.

Развитие и психическое здоровье тесно связаны с окружающей средой, в которой воспитывается ребенок в пренатальный период и в раннем детстве. Отцы постепенно берут на себя все больше обязанностей по уходу в различных регионах мира. В настоящее время роль родительского влияния на психическое здоровье детей и молодежи подвергается обширным исследованиям.

 

Первое десятилетие

Навыки, которые помогут детям понимать, решать проблемы, взаимодействовать, выражать себя и воспринимать эмоции, а также строить отношения, приобретаются в раннем детстве в начале первого десятилетия. Детский мир расширяется в середине первого десятилетия, и среда обучения начинает влиять на развитие у детей передаваемых навыков и физического и психического здоровья.

 

Второе десятилетие

Подростковый возраст имеет решающее значение для реализации человеческого потенциала и обеспечения долгосрочного психического здоровья. В подростковом возрасте различные части мозга претерпевают динамические неврологические изменения, которые влияют на социальное восприятие и познание. Половая зрелость обычно наступает в возрасте от 8 до 12 лет у девочек и от 9 до 14 лет у мальчиков.

Ранняя физическая зрелость связана с ранним началом половой жизни, преступностью и употреблением психоактивных веществ как у мальчиков, так и у девочек. Раннее половое созревание связано с беспокойством, грустью и расстройствами пищевого поведения у девочек. Развитие психических расстройств, как правило, происходит в период полового созревания, однако связь между ними остается неопределенной.

Влияние на психическое здоровье в подростковом возрасте больше не концентрируется на родителях, опекунах и домах. Бедность, конфликты, гендерные нормы, технологии и труд оказывают более существенное влияние на то, как молодые люди учатся и работают. Влияния сверстников, например, одноклассников, школы и других сообществ, играют важную роль в жизни молодых людей.

Несмотря на то, что социально-экономические факторы психического здоровья играют роль на протяжении всей жизни, именно в подростковый период они могут оказывать повышенное влияние, что приведет к ухудшению возможностей в сфере образования и трудоустройства.

Часть 3

 

Взаимосвязь ключевых моментов

Важные моменты развития связаны с критическими проблемами в развитии ребенка, включая привязанность, цепи развития, кумулятивные риски и биологическое встраивание.

 

Привязанность
Когда ребенок чувствует себя в безопасности и достаточно комфортно, чтобы выйти и познать мир, у него развивается привязанность. Здоровая привязанность укрепляет способность ребенка развивать любознательность, навыки управление эмоциями и навыки сопереживания. Всякий раз, когда привязанность является положительной, отзывчивой и сочувствующей, ребенок усваивает модель для создания ощущения себя, идентичности и основы для последующих отношений.

Формирование привязанности детей к основному опекуну заканчивается между 6 и 9 месяцами. Привязанность к опекуну не обязательно должна быть мгновенной или физической в ​​среднем детстве. Надежные связи со сверстниками воссоздаются в подростковом возрасте. Связь ребенка с родителями имеет решающее значение, даже если затем он начинает стремиться к большей независимости.

Подростковое родительство часто связано с такими рисками, как бедность и отсутствие дородового ухода и социальной поддержки. Подростковая беременность может негативно повлиять на развитие эмоциональных и когнитивных способностей, необходимых для создания здоровой связи с новорожденным. Требования новорожденного к привязанности могут конфликтовать с растущим требованием родителей-подростков к независимости.

Каскады развития
Положительный или отрицательный опыт, окружающая среда могут сильно повлиять на развитие ребенка от младенческого до подросткового возраста. С другой стороны, негативный опыт (пренебрежение, жестокое обращение и постоянный сильный стресс) повышает подверженность дополнительным опасностям, которые могут проявиться в более позднем возрасте. Негативный опыт может иметь долгосрочные последствия для ментального развития, физического и психического здоровья, а также для успехов в учебе и карьере.

Общий риск
Чем выше количество факторов риска, которым подвергается ребенок в раннем детстве, тем больше вероятность того, что проблемы с психическим здоровьем разовьются на более позднем этапе. Кластеры риска наиболее заметны среди детей из малообеспеченных семей, этнических меньшинств и иммигрантов. Например, ребенок, который находится в токсичной домашней среде, вероятно, будет испытывать трудности в школе.

Биологическое встраивание
Согласно исследованиям, стресс и травмы могут повлиять на мозг ребенка и сделать его более уязвимым для физического и психологического вреда. Неблагоприятные события и условия, которые изменяют биологию или развитие мозга, могут подорвать устойчивость и повысить уязвимость. Эти изменения могут либо помочь, либо ограничить стабильность перед лицом невзгод.
Исследование показало, что дети, усыновленные из детских домов, по-прежнему имеют более высокий уровень кортизола (гормон, вырабатываемый в ответ на стресс), чем другие дети через шесть лет после усыновления. Исследование проводилось на румынских детях, которые жили в детских домах более восьми месяцев на первом году жизни.

Ранние ограничения: эффект на протяжении всей жизни
В нескольких исследованиях была обнаружена значительная связь между продолжительностью пребывания в учреждении и признаками психических расстройств в возрасте шести лет. Дети, столкнувшиеся с трудностями, с большей вероятностью испытывали трудности в школе и на работе. С другой стороны, те, кто был усыновлен хорошо обеспеченными и поддерживающими семьями, были менее склонны к развитию проблем с психическим здоровьем.

Часть 4

Травмы и стресс: как они влияют на психическое здоровье ребенка?
Стресс и травмы являются основными факторами, определяющими обучение и развитие детей, а также психическое здоровье молодых людей. Когда возникают стресс и травмы, они представляют риск для психического здоровья. Однако, они могут вызывать реакции с долгосрочными биологическими и когнитивными последствиями для здоровья, в случае если они появляются в раннем возрасте.

Отравляющий стресс
Стресс необходим для здорового роста мозга и психического здоровья в небольших дозах, но при достижении определенного уровня он становится токсичен. Тревога проявляется в различной степени в течение жизни ребенка, начиная с утробы и заканчивая подростковым возрастом. По данным Национального научного совета по развитию ребенка, существует три типа стресса: позитивный, терпимый и токсический.

Положительный стресс умеренный, кратковременный и является нормальным аспектом повседневной жизни. Он активируется, когда ребенок получает прививку или встречает нового опекуна.
Приемлемый уровень стресса более серьезен, но непродолжителен, он дает мозгу время на восстановление.
Отравляющий стресс — это мощная, частая или длительная активация механизмов управления стрессом у человека. Отравляющий стресс у детей возникает, когда рядом нет заботливого взрослого, способного обеспечить безопасность и комфорт. Согласно существующим исследованиям, материнский стресс может повлиять на более позднюю реакцию ребенка на стресс даже в пренатальный период. Напротив, ущерб, вызванный токсическим стрессом, может длиться всю жизнь.

Неблагоприятный детский опыт
Опасности, ведущие к токсическому стрессу в детстве, часто относят к категории «Неблагоприятный Детский Опыт» (НДО). НДО определяется как наличие постоянных, частых и интенсивных источников стресса, от которых дети могут страдать в раннем возрасте. НДО относится к ситуациям, которые происходят за пределами дома и семьи.

ВОЗ широко определяет НДО как «множественные виды жестокого обращения; пренебрежение; насилие между родителями или опекунами». Токсический стресс, вызванный НДО, может нанести ущерб физическому и психическому здоровью, социальному развитию и академическим успехам. НДО также трагически часты, и вред увеличивается по мере их накопления. Отчеты показывают, что более двух третей населения в Соединенных Штатах испытали по крайней мере один ACE в Соединенных Штатах, а четверть пережила три или более.

Согласно исследованиям, проведенным в Камбодже, Малави и Нигерии, насилие со стороны интимного партнера у детей может увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем.
Дети и молодые люди могут быть травмированы конфликтами и социальной и политической нестабильностью. Поскольку в подростковом возрасте роли в семье и обществе меняются, в жизни молодых людей могут возникать новые травмы, такие как несовершеннолетние браки, межличностное насилие, гендерное насилие и насилие со стороны интимного партнера. Некоторые из этих травм вызваны прямой связью с войной или насилием, в то время как разрушение семей и сообществ вызывает другие.

Тематическое исследование в Кении показало, что с момента распространения пандемии Covid-19 дети становились жертвами жестокого обращения, такого как домашнее, сексуальное, пренебрежение и физическое насилие. Национальные линии доверия для детей, такие как Childline Kenya, занимаются вопросами психического здоровья и насилия и играют огромную роль в предоставлении помощи и защиты детям, ставшим жертвами постоянного жестокого обращения, особенно во время пандемии Covid-19.

 

 

Summarized by Zinat Asadova

Revised by Olga Ruiz Pilato

Translated by Elizaveta Rusakova from [Children and Mental Health: The Foundation]

 

Source: The State Of The Worl’s Children 2021, pages from 51 to 63

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN RUSIA

La Federación Rusa es un estado relativamente nuevo. Se formó hace 30 años después de la disolución de la Unión Soviética. Rusia tiene un trasfondo histórico, social y cultural único, con una mezcla imperialista, una influencia soviética y 30 años de historia contemporánea. Todos estos períodos han impactado significativamente el sistema educativo. Ha habido numerosos intentos de reformar el sistema educativo después de la disolución de la Unión Soviética. Algunas de las más significativas fueron las innovaciones de la ley federal “Sobre la educación” de 1992, incluida la posibilidad de escuelas privadas, nuevos libros de texto y autonomía financiera escolar (Dashchinskaya, 1997); la firma en 2003 de la Declaración de Bolonia que marcó el comienzo de un espacio educativo europeo unificado en algunas instituciones rusas; y la introducción de pruebas estandarizadas nacionales, que son obligatorias desde 2009 (Tsyrlina-Spady, 2016).

Según un experto en educación, se han producido cambios fundamentales con las reformas de 2009-2010 y la emisión de una nueva directiva de ley (Sobre la educación en la Federación Rusa, 2012). Las reformas cruciales incluyeron el financiamiento de escuelas por estudiante, nuevas pruebas estandarizadas para graduados escolares y estudiantes universitarios de primer año, priorización de la proximidad escolar en el proceso de admisión, creación y sostenibilidad de entornos escolares seguros, promoción de la educación inclusiva y terminación gradual de instituciones educativas especializadas.

Los cambios exitosos incluyen la inversión constante en educación, la creación de un sistema nacional de evaluación y la inclusión de los puntajes obtenidos como principales indicadores para la admisión a la universidad (brindar igualdad de acceso a la universidad para todos los adolescentes, incluidas las familias de bajos ingresos y las personas de regiones distantes), cobertura casi universal de la educación preescolar y financiamiento per cápita. Estos cambios han permitido que los estudiantes rusos superen los resultados de Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) de 2019, que, al publicarse, mostró que Rusia lideraba la clasificación después de las economías de Asia oriental (Shmis, 2021). No obstante, el propósito de este artículo es arrojar luz sobre algunos de los problemas más apremiantes dentro del sector educativo ruso.

 

Desafíos de la educación inclusiva

Existen varios tipos de desafíos que impiden el cumplimiento de la educación inclusiva. En primer lugar, no hay suficientes especialistas que posean las habilidades y la experiencia necesarias para trabajar con niños con necesidades especiales. Un estudio realizado en la región federal de los Urales destacó que alrededor del 60% de los encuestados notaron la ausencia de personal altamente especializado (psicólogos, pedagogos sociales, tutores, etc.), especialmente en las escuelas de pueblos pequeños y áreas rurales (Grunt, 2019). En segundo lugar, no hay suficiente material. Si bien la mayoría de las escuelas inclusivas hoy en día cuentan con ascensores, rampas, puertas ensanchadas, letreros en Braille y acompañamiento sonoro, falta material educativo y metodológico para la enseñanza de niños con necesidades especiales (Mironova, Smolina, Novgorodtseva 2019). En tercer lugar, la burocracia en torno a la educación es particularmente onerosa en lo que respecta a la educación inclusiva. La distribución de poderes y responsabilidades entre profesores, tutores, psicólogos o trabajadores sociales puede suponer barreras para llegar a acuerdos. Finalmente, existe una gran brecha en la comunicación, colaboración e interacción adecuada entre maestros y padres, entre niños con y sin necesidades especiales de salud. Los conflictos de valores se hacen evidentes cuando las clases se mezclan con niños discapacitados y, desafortunadamente, los actores involucrados en las actividades educativas no siempre están dispuestos a comprender los cambios que se han producido en los últimos años.

 

Un declive en el prestigio de los colegios vocacionales y técnicos

La tendencia generalizada de obtener un título de educación superior es sin duda beneficiosa para la sociedad; sin embargo, cada moneda tiene dos caras. En el caso de la Federación Rusa, esta tendencia ha provocado la sobresaturación del mercado laboral con especialistas con educación superior. Esto, a su vez, ha disminuido el prestigio de los colegios vocacionales y técnicos y ha resultado en la falta de especialistas técnicos o trabajadores con formación vocacional secundaria (Ivanova, 2016). Rusia tiene una de las tasas de titulación terciaria más altas entre los miembros de la OCDE, como se ilustra en el Gráfico 1 a continuación (OCDE, 2019). A pesar de los niveles decrecientes del prestigio de los estudios vocacionales, los programas vocacionales todavía están relativamente más extendidos que en otros países de la OCDE.

Fuente: OECD. (2019). Education at a Glance 2019: Country note. OECD.

Incremento de la inversión ante los nuevos retos del sistema educativo

Para aumentar la calidad de la educación rusa, se necesitan nuevas inversiones. Rusia ofrece una gran infraestructura digital, por lo que la digitalización y la creación de plataformas educativas personalizadas es solo una cuestión de inversión adicional y esfuerzos de colaboración. Es crucial adaptarse a las modalidades de enseñanza cambiantes, como los regímenes híbridos y en línea, durante la pandemia de COVID-19. La introducción de métodos únicos de enseñanza y aprendizaje aumentará la motivación y el compromiso de los estudiantes en el proceso.

 

Enseñanza del desarrollo de habilidades para la vida real

Después de la participación de estudiantes rusos en la evaluación PISA de habilidades de resolución colaborativa de problemas (2015), se observó la brecha negativa más significativa entre los resultados en matemáticas, ciencias y lectura (pruebas básicas de PISA) y la capacidad de los estudiantes para resolver problemas de forma colaborativa. (Shmis, 2021). Como es una de las habilidades modernas vitales, las nuevas reformas deben adaptarse para introducir nuevos aspectos del trabajo colaborativo en las escuelas y convertirlas en un centro para obtener nuevos conocimientos y dominar las habilidades necesarias para el mundo moderno.

 

By Elizaveta Rusakova

Translated by Olga Ruiz Pilato from [MAIN CHALLENGES OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION IN RUSSIA]

 

Fuentes:

 • OECD. (2019). Education at a Glance 2019: Country note. OECD.
 • Ivanova, S. A. (2016). VIII International Student Scientific Conference «Student scientific forum». In Problems of Modern Russian Education. Retrieved from https://scienceforum.ru/2016/article/2016018497.
 • Grunt, E. V. (2019). Inclusive education in modern Russian schools: Regional aspect.
 • Tsyrlina-Spady, T. (2016). Modern Russian Reforms in Education: Challenges for the Future. Seattle Pacific University. Retrieved from https://jsis.washington.edu/ellisoncenter/wp-content/uploads/sites/13/2016/08/pdf-tsyrlina-spady.pdf 
 • Shmis, T. S. E. S. (2021, May 10). The Pandemic Poses a Threat to Academic Progress of Russian School Students. World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2021/05/10/the-pandemic-poses-a-threat-to-academic-progress-of-russian-school-students
 • Mironova, M. V., Smolina, N. S., & Novgorodtseva, A. N. (2019). Inclusive education at school: contradictions and problems of organizing an accessible environment (for example, schools in the Russian Federation).
 • Programme for International Student Assessment. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/pisa
 • Vasiliev, I. А. (2013). Quality of the school education: subjective view on the education process. Sociological Journal, (4).
 • Gohberg, L. М., Zabaturina, I. Yu., Kovalava, G. G., Kovaleva, N. V., Kuznetsova, V. I., Ozerova, О. К., & Shuvalova, О. R. (2013). Education in Numbers 2013: brief articles guide. М.: National Research University “Higher School of Economics”, 17.

 

Problemas Educativos en Francia

A primera vista, la educación francesa es accesible para todos, pues es gratuita desde el inicio hasta la educación superior. Sin embargo, los franceses afirman que el sistema educativo francés enfrenta muchos obstáculos. Con el fin de presentar distintas opiniones, he entrevistado a franceses que todavía están en el sistema educativo francés, tanto público como privado; así como algunos que acabaron la educación hace tiempo.

 

El obstáculo más recurrente mencionado fue la situación del profesorado. Los profesores sufren de subvaluaciones y bajas nóminas. Muchas personas sienten, o han sentido, que debían seguir perfectamente las expectativas de los maestros, sin dar lugar a la individualidad u originalidad. Específicamente, la salud mental se pasa por alto ya que los estudiantes tienen que trabajar durante muchas horas. Del mismo modo, no hay apoyo psicológico ni un gran estímulo, ya que el sistema francés se basa en la competencia y el éxito se considera responsabilidad total del estudiante. Al alcanzar niveles aprobatorios, los estudiantes son criticados por no dar más. Del mismo modo, los niveles de cansancio, los problemas de salud mental, o incluso los trastornos mentales se pasan por alto sin intención de entender al estudiante. En los casos en los que los estudiantes piden ayuda por temas con relación a esto, suelen ser rechazados. Un entrevistado explicó:

 

“Cuando sufría de depresión y agotamiento debido a la cantidad de horas, los profesores se enojaban cuando me quedaba dormido en su clase. Me dieron siete horas de detención porque la maestra se sintió insultada. Nadie me escuchó cuando dije que necesitaba esas horas para repasar y dormir”.

La enseñanza se basa en un sistema jerárquico en vez de centrarse en los alumnos.

 

Un estudiante de educación pública explicó que nunca fueron asesorados y les habló sobre opciones futuras, es decir, qué programa elegir para acceder a qué trabajo u oportunidades en el extranjero. Cada una de sus decisiones dependía completamente de su propia investigación.

 

Cabe destacar que hubo una clara diferencia en las respuestas de estudiantes que recibieron una educación pública en comparación a una privada; ya que los niños sometidos a una educación privada expresaron una mayor satisfacción en general. Es bien sabido que esta división brinda diferentes oportunidades a los niños, según su clase socioeconómica. En consecuencia, se necesita una reforma sistémica para brindar a los maestros de escuelas públicas mejores oportunidades para realizar su trabajo con éxito. Es probable que este ejemplo de respeto por la profesión del gobierno también se refleje en el comportamiento de los niños.

 

Este formato unilateral se refleja en los programas escolares franceses; hasta el 2021, se integraban tres vías principales: literatura, economía o matemáticas y ciencias.[1] Tan sólo estas tres calificaciones, basadas en la teoría, se consideraban valiosas. Para las personas que no encajan en esta estructura programática, optar por un diploma más práctico y cercano al trabajo será juzgado negativamente y como deficiente. De hecho, las escuelas francesas se encuentran en un nivel bajo con respecto a la clasificación europea y mundial; en comparación con otros países que ofrecen a los niños más clases de formación profesional.[2] En particular, se podría decir que esta estructura programática es especialmente desafiante para las personas neurodivergentes. Sin embargo, el cambio reciente en el ‘bachillerato’ se acerca más a una selección ‘a la carta’ y permite más libertad en la construcción de cursos.

 

Es importante destacar que el informe mundial identificó los derechos de las personas con discapacidad en la educación como el principal problema en 2022.[3] De hecho, las normas francesas de integración para niños discapacitados en la educación se conocen por ser en gran medida confusas y decepcionantes; dejando a los padres sin apoyo. Todavía queda mucho por hacer, pues la integración en sí misma no es suficiente. Uno de los entrevistados recordó que algunos amigos (padres de niños con discapacidades) lamentaban la falta de personal en la escuela para ayudar y proteger a sus hijos del acoso escolar.

 

Además, la reciente prohibición (2021) de velos musulmanes para menores en las escuelas, así como para los padres acompañantes, es una continuación de antiguas restricciones criticadas como islamofóbicas.[4] Dicha prohibición supone una carga desproporcionada para las niñas musulmanas que asisten a la escuela, en comparación con otros niños.

 

Recientemente, maestros franceses realizaron una de las huelgas educativas más grandes en protesta por el manejo del gobierno de las medidas de Covid-19 en el sector educativo. Volviendo al tema del trato inexacto de los maestros, una de las quejas que alzan es la de no ser consultados en cuanto a decisiones gubernamentales. Se les dijo en el último minuto que cambiaran sus estrategias, y se esperaba que llevaran a cabo cursos híbridos sin apoyo y que no serían reemplazados en el caso de caer enfermos. Esta inestabilidad está afectando en gran medida la educación de los niños.[5]

 

 

Texto original en inglés escrito por Maya Shaw.

Translated by Olga Ruiz Pilato from [Educational Challenges in France]

 

Sources;

 1. https://www.mma.fr/zeroblabla/nouveau-bac-2021-reforme-changements.html
 2. https://www.weforum.org/agenda/2017/09/these-are-the-ten-best-countries-for-skill-and-education/
 3. https://www.hrw.org/world-report/2022
 4. www.theiwi.org/gpr-reports/the-french-hijab-ban-and-the-freedom-of-choice
 5. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/13/half-of-french-primary-schools-expected-to-close-teachers-strike-protest-covid-education

Niños Del Mundo: ¿Qué se puede hacer?

Capítulo 6

¿Qué se puede hacer?

 

Los tres componentes principales necesarios para promover, proteger y cuidar la salud mental de los niños son los siguientes:

 

 1. Comprometerse a fortalecer el liderazgo y aumentar la inversión;
 2. Utilizar vías de comunicación para abordar el estigma y comprometerse con los jóvenes;
 3. Actuar para minimizar los factores de riesgo, maximizar los factores de protección en las familias y escuelas, fortalecer la capacidad de protección social y mejorar la investigación en el área.

 

El compromiso, en términos generales, implica la necesidad de un liderazgo global más vital, el desarrollo de modelos de financiamiento para cerrar la brecha de inversión y asociaciones para compartir conocimientos y desarrollar capacidades, recopilar datos y evidencia, monitorear y evaluar el progreso. Además, implica un aumento de la financiación. En muchos países, la salud mental está subfinanciada, ya que la mayor parte del presupuesto se invierte en servicios psiquiátricos, dejando una pequeña cantidad para la prevención y promoción de la salud mental. Los países se han centrado en establecer objetivos presupuestarios específicos para problemas de salud mental dentro del ámbito de la atención médica en los últimos años. Por lo general, estos presupuestos son al menos un 5% en los países de ingresos bajos y medianos y al menos un 10% en los países de ingresos más altos.

 

Los países deben aumentar la financiación tanto en educación como en protección social. Deben establecer objetivos más precisos y desarrollar fuentes de financiamiento nuevas e innovadoras, involucrando a agencias internacionales y donantes, y enfocándose en derechos humanos basados ​​en las necesidades de las personas.

Mejorar la comunicación puede conducir a mejores resultados, pues aborda los conceptos erróneos sobre los problemas de salud mental que alimentan el estigma y evitan que los niños y adolescentes busquen apoyo y participen plenamente en sus comunidades. Los gobiernos y los medios de comunicación deben trabajar juntos para acabar con el estigma en torno a la salud mental y promover la opinión de que hablar sobre la salud mental libremente es esencial. Esto aumentaría el reconocimiento por parte de las personas que actualmente sufren de cualquier forma de salud mental, e informaría a los ciudadanos sobre la búsqueda de ayuda. La comunicación es fundamental, ya que proporciona a los jóvenes los medios para una participación más significativa, es decir, mediante la inversión en grupos comunitarios de jóvenes o la creación conjunta de iniciativas y programas de capacitación entre pares. Escuchar las necesidades de los jóvenes mejorará las medidas destinadas a ayudar a los niños, jóvenes y cuidadores a lo largo de sus vidas.

El componente de ‘actuar’ tiene cuatro aspectos principales. El primer aspecto es apoyar a la familia del niño y reconocerla como su figura fundamental. Las relaciones estables en el hogar pueden ayudar a proteger a los niños contra el estrés tóxico y promover la resiliencia y el bienestar general. Los programas para padres deben ampliarse, centrándose en el aprendizaje social y emocional (ASE) para ayudar a las familias y los niños a desarrollar vínculos positivos y crear un entorno familiar positivo. Los niños que viven en condiciones de hogar graves, incluida la violencia o el estrés severo, deben recibir apoyo específico. Se debe proporcionar a sus respectivos padres conocimientos (como programas de capacitación, asesoramiento sobre salud, nutrición y desarrollo infantil) y recursos como licencias parentales remuneradas, apoyo con respecto a la lactancia, cuidado infantil de alta calidad disponible y accesible, y prestaciones por hijo. En consecuencia, esto mejorará el compromiso del cuidador con sus hijos a lo largo de su infancia y adolescencia y fomentará su desarrollo social, emocional, físico y cognitivo. Los cuidadores necesitan capacitación en habilidades para mejorar los resultados de desarrollo y comportamiento para los problemas de salud de los niños y adolescentes.

En segundo lugar, las escuelas son una parte importante de la vida de los niños y, como tales, deberían ser una de las principales instituciones que garanticen el apoyo a la salud mental. La violencia, la intimidación, el estrés y la presión para desempeñarse son los principales quebrantadores de la salud mental. En este sentido, las escuelas deben implementar un enfoque holístico para mejorar el desarrollo y el bienestar de los niños. Deben fomentar un clima cálido y positivo que haga que los niños se sientan seguros y conectados y les permita expresar sus opiniones, ayudar a otros estudiantes a expresar las suyas y pedir ayuda cuando sea necesario. Deben proporcionar capacitación periódica sobre la salud mental y el bienestar psicosocial para los maestros y demás personal, así como para niños, adolescentes y familias. Las escuelas deben fortalecer aún más el conocimiento y las competencias socioemocionales de los docentes para ayudar a los niños y adolescentes a aprender sobre la salud mental, desarrollar hábitos saludables y reconocer a los estudiantes que podrían necesitar apoyo adicional. Además, deben proporcionar al personal de la escuela capacitación para identificar a los estudiantes en riesgo de suicidio y ayudarlos apropiadamente. Los programas nacionales de prevención del suicidio deben restringir el acceso a los medios de suicidio, alentar la presentación de informes responsables en los medios e identificar y eliminar el contenido dañino en las redes sociales.

 

En tercer lugar, se deben fortalecer múltiples sistemas y fuerzas de trabajo para abordar los desafíos de la salud mental. Los servicios de salud mental deben brindarse en diferentes sectores y plataformas de entrega, incluida la educación, la protección social y la atención comunitaria. La intervención basada en la comunidad tal como la protección infantil y la gestión de casos de violencia de género deben respaldarse con el fin de identificar y apoyar a los niños en riesgo que requieren atención especializada. Las organizaciones locales de mujeres deberían ser una fuente crucial de apoyo psicosocial para mujeres y niñas, especialmente para las sobrevivientes de violencia de género. Las intervenciones de MHPSS deben actualizarse para que brinden a los niños los medios y recursos necesarios para hacer frente a la ansiedad y las formas graves de angustia. Los derechos del niño deben respetarse durante el diseño y la prestación de servicios de salud mental, y los usuarios de los servicios deben ser tratados no como pacientes sino como individuos con derechos. La atención debe estar centrada en la persona y orientada a la recuperación.

El cuarto factor clave para la acción es mejorar los datos y la investigación. La falta de datos sobre la salud mental de niños, adolescentes y cuidadores, especialmente en los países de niveles de ingreso medios y bajos, plantea un desafío para el desarrollo y la planificación de políticas. Por lo tanto, los países deben aumentar los presupuestos de investigación para que se apliquen a todas las edades y etnias, así como adaptarse a las realidades locales y capturar la gran diversidad experiencial que existe. La investigación cualitativa puede ayudar a reducir las brechas en la generación de estadísticas y brindar un informe sólido sobre el bienestar de los niños y adolescentes.

Es crucial monitorear y evaluar la salud mental a través de un conjunto de indicadores básicos basados ​​en el consenso sobre la salud mental del niño, el adolescente y el cuidador, que abarque la prevalencia de las condiciones de salud mental, la provisión de atención de la salud mental y el alcance de los esfuerzos para abordar temas sobre protección hacia los niños y adolescentes en riesgo. La investigación debe apuntar a comprender diferentes necesidades e investigar los factores que detienen o aceleran la implementación e intervención de políticas. Incrementar la investigación proporcionaría a los gobiernos una perspectiva sobre el tema de la salud mental, y podría convertir meras ideas en acciones concretas.

 

Resumida por Elizaveta Rusakova de A FRAMEWORK FOR ACTION of The State of the World’s Children 2021

Traducido por Olga Ruiz Pilato de [World Children: What can be done]

 

Niños Del Mundo: ¿LO QUE SE ESTÁ HACIENDO?

Capítulo 5

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO AL RESPECTO?

En la última década, los defensores de la salud mental a nivel mundial se han unido para promover iniciativas con el fin de crear conciencia y abordar la salud mental de niños y jóvenes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha estado involucrada en tales esfuerzos.

La OMS ha contribuido significativamente al problema durante las últimas décadas. Lo ha hecho a través del ‘Plan de acción integral de salud mental de la OMS’, o MHAP. Establecido en 2013, el MHAP presenta cuatro objetivos que guían a los países en el liderazgo y la gobernanza efectivos; servicios integrales e integrados en las comunidades, implementación de estrategias de promoción y prevención; y sistemas de información, evidencia e investigación fortalecidos. En 2019, el MHAP se extendió hasta 2030 para alinear el cronograma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, la OMS también ha publicado una guía sobre intervenciones para prevenir y manejar trastornos precarios de salud mental, neurológicos y por consumo de sustancias, como la depresión, el suicidio y los trastornos de comportamiento.

Ha habido, más allá del ámbito de la atención médica, esfuerzos adicionales para abordar los problemas de salud mental. Varias organizaciones internacionales, incluidos UNICEF, la OMS y el Banco Mundial han desarrollado el Marco de atención cariñosa y sensible para enfrentar los desafíos del desarrollo temprano. Además, UNICEF ha ofrecido orientación para padres con el fin de apoyar a éstos cuanto sea posible.

 

El aspecto financiero de las iniciativas de salud mental sigue siendo a día de hoy un gran problema alrededor del mundo, especialmente en los países en desarrollo. Una de las razones es la falta de dinero para permitirse dicha financiación. La OMS indica que, en algunos de los países más pobres del mundo, los gobiernos gastan menos de un dólar por persona en el tratamiento de problemas de salud mental. El ingreso per cápita se refiere al ingreso promedio de las personas en el país. En los países de ingresos medios-altos, el gasto es de alrededor de tres dólares por persona. Asimismo, en los países de ingresos bajos, el gasto público promedio en salud mental per cápita fue de 0,08 dólares americanos; en los países de ingresos medianos bajos, fue de $0,37; en los países de ingresos medianos altos un $3,29; y en países de ingresos altos, $52,73. La marcada diferencia en el gasto en salud mental por persona entre los países en desarrollo y desarrollados ilustra una evidente falta de inversión de capital por parte de los países en desarrollo en temas de salud mental.

Con respecto a los países en desarrollo, varios gobiernos han abordado los problemas de salud mental en múltiples sectores de la sociedad, incluidos los jóvenes. Un ejemplo de ello es la SEHER – Fortalecimiento de la Base de Evidencia de Intervenciones Escolares para la Promoción de la Salud de los Adolescentes. SEHER, el programa indio con su sede en Bihar es un programa de promoción de la salud mental de múltiples componentes para toda la escuela que opera y evalúa a gran escala. Presenta actividades para todos los estudiantes y ofrece asesoramiento individualizado para los estudiantes que lo necesitan. Funciona en conjunto con un programa de capacitación en habilidades para la vida integrado en las aulas. Las evaluaciones mostraron que el programa tuvo éxito al crear una atmósfera escolar positiva que presentaba relaciones sólidas y enriquecedoras entre maestros y estudiantes y fomentó un sentido de pertenencia entre los estudiantes, lo que resultó en tasas más bajas de depresión, intimidación y violencia. Por el contrario, cuando los maestros entregaron la intervención, hubo poco efecto.

 

Además, el programa ‘Ujana Salama’ en Tanzania busca abordar los problemas de salud mental a través de su implementación en conjunto con los servicios sociales, combinando un programa de transferencia de efectivo para adolescentes de 14 a 19 años junto con capacitación en persona, tutoría, subvenciones y servicios de atención médica. Una evaluación del programa indicó que éste condujo a una reducción de los síntomas depresivos. Después de un año, los adolescentes masculinos y femeninos exhibieron una mejor salud mental y autoestima y demostraron un mayor conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva y el VIH. Los estudios del programa también indicaron reducciones en la violencia sexual y aumentos en la asistencia escolar entre las niñas. Estos ejemplos sugieren que los esfuerzos para mejorar la salud mental de la población mundial se están abordando también a nivel local, más allá de la Organización Mundial de la Salud.

 

 

PARTE 2 – Manejo de datos

Cómo la OMS y otras instituciones han contribuido a mejorar los esfuerzos para recopilar datos relacionados con la salud mental

Parte del problema de los datos y la investigación es la falta de financiación. En 2019, la inversión en investigación sobre salud mental ascendió a unos 50 céntimos por persona al año, sobre la base de una población de 7700 millones. Tan solo el 2,4% de esta financiación se gastó en países de ingresos bajos y medios. Solo el 33% del total gastado en investigación en salud mental involucra a adolescentes.

 

La recopilación de datos requiere definiciones de condiciones de salud mental que se puedan aplicar en diferentes entornos y contextos culturales. De hecho, el contexto puede determinar cómo las condiciones de salud mental se presentan y cómo se interpretan los síntomas. Además, es fundamental capturar información sobre experiencias que no necesariamente cumplen con las definiciones de trastornos diagnosticables.

UNICEF, la OMS y otros socios clave se han embarcado en la “medición de la salud mental entre adolescentes a nivel de población”, o MMAP, un enfoque sólido y metodológico para recopilar y gestionar datos de salud mental para adolescentes.

 

También se están realizando esfuerzos de investigación para establecer vínculos críticos entre la salud mental y los determinantes sociales que ponen en riesgo a los niños y jóvenes. Por ejemplo, CHANCES-6, un proyecto del Care Policy and Evaluation Centre de la London School of Economics, se ha involucrado en un programa de investigación a gran escala que investiga el vínculo entre la pobreza, la salud mental y las oportunidades de vida para los jóvenes de bajos ingresos. El programa estuvo en marcha de 2018 a 2021 en Brasil, Colombia, Liberia, Malawi, México y Sudáfrica. Sus métodos se centraron en examinar el impacto de los programas de transferencia de efectivo en la salud mental y el impacto de los programas de salud mental sobre los más necesitados a nivel económico.

 

Resumido por Aniruddh Rajendran

Traducido por Olga Ruiz Pilato de [WORLD CHILDREN: WHAT IS BEING DONE]

Niños Del Mundo: Factores de Riesgo Asociados Con La Salud Mental

CAPÍTULO 4

Sección “El mundo en general” – un resumen.

Primera parte: POBREZA

La pobreza no solo significa de la falta de dinero. Es un problema multidimensional e implica privaciones en educación, salud, alimentación, agua y saneamiento. La relación entre la pobreza y la salud mental es como una calle de doble sentido: la pobreza puede conducir a condiciones de salud mental y las condiciones de salud mental pueden conducir a la pobreza.

Uno de los efectos principales de la pobreza es el estrés que genera, el cual puede interferir con la capacidad de los cuidadores de brindar una crianza positiva de manera constante. El tiempo también importa. Cuanto más tiempo pasa un niño sometido a un ambiente desfavorecido, mayores son los riesgos a nivel de su salud mental. Además, la pobreza puede tener un profundo impacto psicológico en la capacidad de los niños y adolescentes para perseguir oportunidades y visualizar sus sueños. Afecta la toma de decisiones a largo plazo al privar a los jóvenes de la atención de sus necesidades inmediatas.

Los principales elementos de la pobreza, el acceso a oportunidades y la desigualdad de ingresos también pueden afectar la salud mental y el comportamiento. La asociación más común es entre la desigualdad de ingresos y la depresión, ya que la desigualdad de ingresos erosiona la confianza e interacciones sociales.

La pobreza y la salud mental exigen respuestas complejas y multisectoriales que protejan y promuevan una buena salud mental. Los programadores de transferencias de efectivo, por ejemplo, han mostrado resultados prometedores para el logro educativo, el uso de los servicios de salud, la seguridad alimentaria y el trabajo infantil.

 

Segunda parte: DISCRIMINACIÓN

Reconocer la interseccionalidad de los diferentes tipos de discriminación puede ayudar a resaltar las desventajas entrelazadas que afectan la experiencia de la discriminación y la salud mental.

Género: la discriminación basada en el género puede definir roles y responsabilidades que limitan las oportunidades, restringen el comportamiento y restringen las expectativas y la autoexpresión, todo lo cual puede afectar la salud mental y, en la mayoría de las sociedades, coloca a las niñas en desventaja. Los niños también pueden enfrentar roles de género restrictivos, en la medida en que los conceptos dañinos de masculinidad pueden obstaculizar su capacidad para expresar emociones o buscar apoyo.

Raza: en general, el racismo expone a los niños y jóvenes a la discriminación, las desventajas, los prejuicios, los estereotipos, las microagresiones y la exclusión social por motivos de raza o etnia. Las experiencias racistas pueden causar un efecto dominó en las familias y las comunidades, transmitiendo el trauma del cuidador al niño. En general, abordar el racismo y las raíces de la discriminación es esencial para salvaguardar la salud mental de muchos niños y jóvenes.

Discapacidad: con demasiada frecuencia, los niños y jóvenes con discapacidades enfrentan discriminación basada en identidades múltiples y entrecruzadas. A menudo son víctimas de prácticas generalizadas como la segregación de otros niños y jóvenes, la medicalización excesiva y la institucionalización. Abordar estas formas de discriminación exige un modelo de derechos humanos que reconozca la complejidad de las formas interseccionales de discriminación y considere el interés superior del niño.

LGBTQ+: un metanálisis de la salud mental de los jóvenes LGBTQ+ mostró tasas elevadas de intentos de suicidio, ansiedad y depresión. Los jóvenes que se identifican como no binarios pueden experimentar peores resultados de salud mental, menos apoyo social y un mayor riesgo de abuso y victimización. En particular, los hombres corren un mayor riesgo de victimización en la escuela, lo que afecta su desarrollo.

Grupos indígenas: a nivel mundial, los grupos indígenas enfrentan riesgos de discriminación para la salud mental, racismo, disparidades, etcétera.

 

 

 

 

 

 

Tercera parte: CRISIS HUMANITARIA

El impacto de una crisis humanitaria en la salud mental de niños y jóvenes implica una combinación compleja de riesgos. Las crisis pueden implicar la interrupción de la educación, la exposición a la pobreza y la separación de los niños de sus principales cuidadores, entre otros. Las características específicas de las experiencias dentro de una crisis pueden tener diferentes consecuencias, ya que los incidentes se acumulan, resultando en lo que se conoce como el “efecto de dosis”: cuanto mayor es la exposición, mayor es el riesgo para la salud mental.

 

 

 

Cuarta parte: LA PANDEMIA DE COVID-19 Y LA SALUD MENTAL

A nivel mundial, al menos uno de cada siete niños se ha visto directamente afectado por los confinamientos. Los niños y adolescentes que enfrentaron los riesgos de salud mental más significativos provenían de familias desfavorecidas, tenían condiciones de salud mental preexistentes o tenían antecedentes de experiencias infantiles adversas. Hubo una diferencia notable en la respuesta: las niñas tenían un mayor riesgo de síntomas depresivos, ansiedad y problemas de comportamiento, mientras que los niños tenían un mayor riesgo de abuso de sustancias. En general, los estudios indican que la pandemia impulsó aumentos de depresión, aunque en la mayoría de los estudios, los síntomas oscilaron entre leves y moderados.

El hecho de que la pandemia podría haber mejorado la satisfacción de vida de algunos niños y familias al aliviarlos de la presión escolar o permitirles pasar más tiempo juntos tiende a pasarse por alto.

Para concluir, los efectos de COVID incluyen, pero no se limitan a:

 • Estrés y ansiedad;
 • Depresión y comportamiento suicida;
 • Problemas de comportamiento;
 • Consumo de alcohol y sustancias;
 • Cambios en el estilo de vida;
 • Salud mental positiva

 

Quinta parte: TECNOLOGÍAS DIGITALES

El vínculo entre las tecnologías digitales y la salud mental

La pandemia de COVID-19 cambió la dinámica entre la tecnología y la educación al traer la oficina a casa. Para varias familias, la ausencia de acceso digital nunca se ha sentido más agudamente. Sin embargo, las tecnologías digitales han planteado una buena cantidad de preocupaciones entre los padres y los adultos jóvenes. ¿Cuán justificadas son estas preocupaciones? Las redes sociales y el tiempo frente a la pantalla pueden ayudar a ilustrar algunos de los temas más amplios de esta investigación.

En general, hoy día existe un cuerpo sustancial de investigación que indica solo una asociación mínima entre el uso de las redes sociales y la salud mental, incluida la depresión, la ansiedad y el bienestar. Hasta el momento, la evidencia en cuanto a una fuerte asociación entre las malas condiciones de salud mental en relación con el tiempo frente a la pantalla es limitada. A medida que incremente el porcentaje de gente conectándose digitalmente en los próximos años, más difícil será separar las experiencias fuera de línea con las ‘online’.

En las discusiones de grupos focales dirigidas por JHU, los participantes describieron cómo la tecnología digital era tanto útil como perjudicial para el bienestar general. Los principales argumentos incluyen el impacto de las redes sociales en la autoestima, la ciberviolencia, el efecto dañino de recibir comentarios hirientes y cómo la tecnología digital ayudó a su salud mental.

La tecnología digital se puede utilizar en el fomento de la capacidad. EMPOWER, una plataforma de capacitación digital que utiliza tecnología digital para capacitar y brindar orientación en tiempo real a los trabajadores de la comunidad sanitaria, incluidos enfermeros, trabajadores sociales y parteras, brilla como una de las intervenciones digitales prometedoras en uso en la actualidad.

Además, la tecnología digital se está utilizando para brindar tratamiento. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual computarizada (c-CBT) puede tratar moderadamente la depresión y la ansiedad entre los jóvenes de 10 a 24 años, y es particularmente eficaz en combinación con componentes presenciales para fomentar la adherencia.

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD MENTAL

El cambio climático afectará profundamente el futuro de los jóvenes. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las olas de calor, aumentan la incertidumbre sobre las cosechas, la inseguridad del agua y los conflictos generalizados. En esencia, estos peligros exponen a los jóvenes a experiencias significativamente estresantes. Pero ¿se verá afectada su salud mental?

 

Sexta parte: RESILIENCIA

¿Qué hace que un niño o joven sea resiliente ante la adversidad? La evidencia muestra que la resiliencia es fundamental para la salud mental. En un estudio transcultural de resiliencia publicado en 2007, Michael Ungar y sus compañeros entrevistaron a 89 jóvenes en catorce lugares alrededor de once países. Llegaron a la conclusión de que la estabilidad requiere la capacidad de navegar las siguientes tensiones:

 1. Acceso a recursos materiales
 2. Relaciones saludables
 3. Identidad
 4. Poder y control
 5. Adhesión cultural
 6. Justicia social
 7. Cohesión

 

Hay múltiples factores que, en combinación, refuerzan la resiliencia y la salud mental. Sobre el cultivo de fortaleza, algunos temas apuntan a elementos críticos para la acción, entre ellos:

 • La importancia de apoyar las necesidades y el bienestar de los padres y cuidadores
 • Adoptar un enfoque multidisciplinario y multisistémico para brindar servicios de manera equitativa que refuercen la resiliencia
 • Comprender y adaptar las intervenciones a múltiples contextos diversos
 • Apoyar a las escuelas como entornos protectores e inclusivos para el aprendizaje y el desarrollo de los niños.

 

Séptima parte: EL MALTRATO

Algunos niños y jóvenes son privados de sus derechos humanos y sujetos a detención y malos tratos que, en muchos casos, pueden socavar su salud mental o agravar una condición existente. La angustia mental en tales entornos puede interpretarse como un reflejo de problemas de salud mental subyacentes, aunque a menudo responde a los malos tratos en sí. De particular preocupación para la salud mental son las instituciones de atención. Hay múltiples informes de abuso de niños en instituciones. También existe amplia evidencia de malos tratos en hogares, campos de oración e instituciones religiosas.

Frecuentemente, los servicios de salud mental perpetúan los estereotipos de las personas con una salud mental precaria como peligrosas. Sin embargo, las personas con discapacidades psicosociales tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de violencia que los perpetradores.

 

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Es crucial adoptar una legislación que aborde los problemas de salud mental, basada en los derechos de las personas que la padecen. Los niños y adultos jóvenes con problemas de salud mental no solo deben ser tratados como pacientes sino como individuos con derechos; individuos que, en virtud de sus capacidades en evolución, pueden desempeñar un papel activo en su comunidad a través de la toma de decisiones directa o apoyada. Además, se requiere comunicación, promoción y colaboración con los líderes comunitarios, incluidos los curanderos.

 

 

Escrito en su idioma original (inglés) por Xhina Çekani

Traducido por Olga Ruiz Pilato de [World Children: Risk Factors Associated With Mental Health]

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visita Albania ¿Hermandad o Instrumento Estratégico?

El 17 de enero de 2022, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitó Albania con el fin de inaugurar obras de infraestructura, específicamente el complejo de apartamentos construido en Lac con fondos del gobierno turco, para albergar a las familias afectadas por el terremoto de 2019 que golpeó a Albania, provocando 51 muertos, más de 1000 heridos y 17,000 desplazados. Las obras financiadas por Turquía incluyeron la restauración de dos escuelas y una plaza que, como muestra de agradecimiento, se denominó “Recep Tayyip Erdogan”. El título de “Ciudadano de Honor” fue otorgado al presidente de Turquía.

 

Además, el presidente turco inauguró la Mezquita Ethem Bey en el centro de Tirana, un valioso y único monumento de la Era Otomana en Albania, restaurado por TIKA (Agencia Turca de Cooperación y Coordinación).

 

El plan incluía el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, que culminó con la firma de siete convenios de cooperación. Durante la reunión, el presidente turco Erdogan y el primer ministro Edi Rama elogiaron la estrecha cooperación entre los dos países, especialmente en términos de economía, cultura, aplicación de la ley, etc. Según el último informe sobre comercio exterior en Albania, Turquía ocupa el segundo lugar después de Italia en términos del valor de los intercambios, lo que convierte a Turquía en un importante socio estratégico.

 

Vale la pena señalar que la reunión se discutió en cuestión de ‘hermandad entre los países’. “Lo que quiero enfatizar es el principio: la creencia de que la señal de la hermandad no debe venir cuando se le llama, sino cuando el hermano está en necesidad. Por lo tanto, continuaremos apoyándolos”, afirmó el presidente Erdogan.

 

Pero ¿esta hermandad viene sin condiciones?

 

Si vemos la continuación de la reunión y las palabras del propio presidente: “Daña profundamente a nuestra nación que FETO aún pueda operar en… Albania. En el próximo período, nuestra más sincera expectativa es que se tomen medidas más concretas, persistentes y rápidas tomadas contra las estructuras FETO en Albania“, se puede decir que la supuesta hermandad viene con solicitudes si no condiciones.

 

“FETO” es la supuesta organización de simpatizantes del predicador turco exiliado Fethullah Gülen que Erdogan y su gobierno acusaron de ser una organización terrorista y de orquestar el golpe fallido de 2016 que mató a más de 270 personas.

“Hiere a nuestra nación que tuvo a sus hijos martirizados que FETO todavía pueda encontrar áreas de actividad en su amiga y hermana Albania”, dijo Erdogan.

taken from: https://www.facebook.com/MACGraduates

Los comienzos de las inversiones de Gülen comenzaron en Albania en 1992 con la apertura de la universidad para niños “Mehmet Akif”, y ahora controla las escuelas islámicas tradicionales en Albania, conocidas como madrasas y universidades turcas, y opera en otras organizaciones diferentes.

La organización tiene un impacto significativo en los Balcanes. Según los datos publicados por la agencia de noticias turca Anadolu, opera en unas 40 escuelas, incluidas 15 escuelas en Bosnia y Herzegovina, 12 en Albania, 7 en Macedonia, 5 en Kosovo y una en Serbia.

 

La presión del gobierno turco sobre los países balcánicos en este respecto comenzó en 2016. El gobierno impidió que las escuelas de propiedad turca usaran la bandera de Turquía y otros símbolos. Desde entonces, Albania se ha negado oficialmente a actuar con las autoridades turcas y la mayoría de los miembros del movimiento Gülen.

 

Además, desde 2016, Albania no ha permitido la adquisición de las instituciones educativas afiliadas a Gülen por parte de la Fundación Maarif, administrada por el estado turco, pero el gobierno albanés dio permiso a la Fundación Maarif para abrir sus propias escuelas.

Sobre la condición establecida el 17 de enero, el jefe del gobierno albanés dijo que Albania no le debe nada a Erdogan ni a Turquía, al igual que ni Turquía ni Erdogan le deben nada a Albania. “No hay deudas entre amigos y hermanos”, dijo Rama, respondiendo así nuevamente al pedido de Erdogan contra el Movimiento Gülen con una negativa.

 

Esta reunión fue ampliamente discutida en los medios locales y extranjeros. La prensa local comentó que la conferencia coincidió con el 554 aniversario del héroe nacional, Gjergj Kastrioti (Skanderbeg), el símbolo de la resistencia albanesa a la ocupación del Imperio Otomano en los territorios albaneses y más allá de los Balcanes. A través de un extenso artículo publicado en las redes sociales, el primer ministro Edi Rama reaccionó enumerando algunos puntos que, según él, muestran que no hay conexión entre los dos hechos.

 

Los líderes de opinión y los analistas políticos en Albania vieron esta reunión no como una hermandad sino como un “vasallo”. Según ellos, su hermandad expresada hace que Albania se oriente menos hacia Occidente. Esto también se comentó en los medios griegos donde, anteriormente, el Penta Postagma determinó que el propósito de la visita era el permitir a Erdogan unificar la Gran Albania, que, según el artículo, veía como una provincia del Gran Imperio.

 

En conclusión, se puede decir que la participación de Turquía en Albania y los Balcanes, en general, es parte de su estrategia más amplia: busca mejorar su imagen como un socio honesto a través de la ayuda económica y humanitaria en los Balcanes y desviar la atención de la Unión Europea. Como objetivo a medio-largo plazo, Turquía pretende aumentar su influencia en Europa, fortaleciendo su mano y presencia a través de debates continuos con la UE.

 

By Xhina Cekani

Translated By Olga Ruiz Pilato from PRESIDENT OF TURKEY, RECEP TAYYIP ERDOGAN, VISITS ALBANIA: BROTHERHOOD OR STRATEGIC INSTRUMENT?

 

Referencias

 

Turkish leader Erdogan visits Albania to boost ties – ABC News (go.com)

Turkey’s Erdogan in Albania to boost bilateral ties | The Independent

Erdogan Opens Apartment Complex in Albania for Quake Victims | Balkan Insight

What Did Erdoğan Do In Albania? — Greek City Times

Turkish President Recep Erdogan visits Albania | Foreign Brief

Vizita e Erdogan, Nesho: Rama sillet si vasal, Shq – Syri | Lajmi i fundit

Vizita e Erdogan në Shqipëri, si u komentua në mediat greke – Opinion.al

Turkish President Recep Erdogan visits Albania | Foreign Brief

Rama i përgjigjet ultimatumit të Erdoganit për sulm ndaj Lëvizjes Gulen – Gazeta Express

Niños y Salud Mental: EL CIMIENTO

EL CIMIENTO

Parte 1

Esferas de influencia

La salud mental de los niños y jóvenes es uno de los activos humanos más críticos. La combinación de biología humana y exposición a experiencias impacta y forma a la salud mental de niños y jóvenes en tres esferas de influencia. Estas esferas son:

 1. El mundo del niño: desde el nacimiento hasta la adolescencia, los impactos inmediatos sobre la salud mental residen alrededor del niño por factores como las madres, los padres y los cuidadores. Tanto la nutrición adecuada, la seguridad y protección, cuidadores capacitados y activos y entornos amorosos y enriquecedores son factores cruciales en el mundo del niño.
 2. El mundo que lo rodea: a medida que se expande el universo de un niño, sus círculos de influencia se engrandecen. Además de los elementos de salud mental desarrollados en el mundo del niño, el mundo que lo rodea debe estar enraizado en un entorno seguro y protegido (tanto en persona como en el internet), así como en relaciones saludables dentro de sus preescolares, escuelas y comunidades
 3. El mundo en general: el mundo en general, la tercera área principal de influencia, tiene un impacto significativo en la configuración de la salud mental. La pobreza, los desastres, los conflictos, la discriminación, la migración y las pandemias son ejemplos de factores socioeconómicos a gran escala que afectan la vida de los niños y jóvenes en todo el mundo. El entorno afecta la vida de las madres, los padres y los cuidadores. A medida que los niños se convierten en adolescentes y adultos, el entorno afecta directamente tanto su salud mental como su futuro.

Las principales etapas de desarrollo de la niñez y la adolescencia brindan posibilidades únicas para mejorar y proteger la salud mental.

Según el estudio de UNICEF en Sierra Leona, los trabajadores sanitarios comunitarios desempeñan un papel fundamental para garantizar el bienestar emocional de los cuidadores, ya que su salud mental y bienestar emocional contribuirán al bienestar de sus hijos.

Parte 2

Momentos críticos del desarrollo del niño

El cerebro de los niños se desarrolla como parte de una interacción dinámica entre sus genes, experiencias y el entorno en el que viven. El cultivo de la salud mental también puede vincularse a etapas críticas de desarrollo en los niños. Los momentos importantes son al inicio, durante el período perinatal, la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

 

Al principio

Este contacto ocurre antes de la concepción e impacta los procesos genéticos, biológicos y de desarrollo. El neurodesarrollo comienza en el útero donde se desarrollan los sistemas nerviosos. Por ejemplo, las células involucradas en el proceso de reproducción pueden transformarse mediante un proceso epigenético impulsado por estrés psicológico, tóxicos y exposición a drogas.

Como recién nacido, el cerebro se desarrolla a un ritmo asombroso, creando más de un millón de conexiones neuronales por segundo. Los eventos positivos pueden fomentar el crecimiento del cerebro, mientras que los negativos pueden convertirse en factores peligrosos.

El desarrollo y la salud mental están estrechamente ligados al entorno en el que se cría un niño durante la etapa prenatal y la primera infancia. Los padres están asumiendo progresivamente mayores responsabilidades de cuidado en varias regiones del mundo. El papel de la influencia de los padres en la salud mental de los niños y jóvenes está siendo, actualmente, objeto de extensas examinaciones.

 

Primera década

En la etapa inicial de la primera década, las habilidades que ayudan a los niños a comprender, resolver problemas, interactuar, expresarse y percibir emociones y crear relaciones se adquieren en su primera infancia. El mundo de los niños se expande durante la infancia intermedia y los entornos de aprendizaje comienzan a afectar el desarrollo de habilidades transferibles y la salud física y mental de los niños.

 

Segunda década

La adolescencia es fundamental para maximizar el potencial y garantizar la salud mental a largo plazo. Durante la adolescencia, varias partes del cerebro experimentan cambios neurológicos dinámicos que afectan la percepción social y la cognición. La pubertad generalmente ocurre entre los 8 y los 12 años para las niñas y entre los 9 y los 14 para los niños.

La madurez física temprana está ligada a la iniciación sexual temprana, la delincuencia y el consumo de sustancias tanto en niños como en niñas. La pubertad temprana se asocia con ansiedad, tristeza y trastornos alimentarios en las niñas. El desarrollo de trastornos de salud mental tiende a ocurrir durante la pubertad, pero la relación entre los dos sigue siendo incierta.

Las influencias sobre la salud mental durante la adolescencia ya no se concentran en los padres, cuidadores y hogares. La pobreza, los conflictos, las normas de género, la tecnología y el trabajo tienen un impacto más sustancial en la forma en que los jóvenes aprenden y trabajan. Las influencias de los compañeros, como los compañeros de clase, las escuelas y sus comunidades, juegan un papel importante en la vida de los jóvenes.

Aunque los factores socioeconómicos de la salud mental tienen un papel a lo largo de la vida, los niños pueden convertirse en peligros directos durante la adolescencia, resultando en una disminución del conjunto de oportunidades en los ámbitos educativo y laboral.

Parte 3

Conectando los momentos críticos

Los momentos de desarrollo significativos están vinculados por desafíos críticos en el desarrollo infantil, incluido el apego, las cascadas de desarrollo, los riesgos acumulativos y la integración biológica.

 

Adjunto archivo

Cuando un niño se siente lo suficientemente seguro y cómodo para salir y experimentar el mundo, desarrolla apego. El apego fuerte fortalece la capacidad del niño para desarrollar la curiosidad, el manejo de las emociones y las habilidades de empatía. Cada vez que el apego es positivo, receptivo y comprensivo, el niño aprende un modelo para crear un sentido de sí mismo, identidad y una base para las relaciones posteriores.

Los niños se apegan a un cuidador principal entre los 6 y los 9 meses. El apego a un cuidador no tiene que ser instantáneo o físico en la infancia media. Los lazos seguros con los pares se recrean durante la adolescencia. El vínculo de un niño con sus padres es crucial, aunque más tarde busque mayor independencia.

La paternidad adolescente se asocia frecuentemente con riesgos como la pobreza y la falta de atención prenatal y apoyo social. El embarazo adolescente puede influir negativamente en el desarrollo de las habilidades emocionales y cognitivas necesarias para crear una conexión saludable con un recién nacido. Los requisitos de apego del recién nacido pueden chocar con la creciente demanda de independencia de los padres adolescentes.

 

Cascadas de desarrollo

Las experiencias y los entornos positivos y negativos pueden afectar drásticamente el desarrollo de un niño desde la infancia hasta la adolescencia. Las experiencias negativas, por otro lado (descuido, abuso y estrés severo continuo), aumentan la exposición a peligros adicionales que pueden surgir más adelante en la vida. Las experiencias negativas pueden tener efectos a largo plazo en el desarrollo cognitivo, la salud física y mental, así como en el desempeño educativo y profesional.

 

Riesgo acumulativo

Cuanto mayor sea la cantidad de factores de riesgo a los que un niño está expuesto en su primera infancia, es más probable que se desarrollen problemas de salud mental en una etapa posterior. Los grupos de riesgo son más prominentes entre los niños de familias de bajo ingreso, minorías étnicas e inmigrantes. Por ejemplo, un niño viviendo en un entorno tóxico probablemente experimentará dificultades en la escuela.

 

Incrustación biológica

Según las investigaciones, el estrés y el trauma pueden afectar el cerebro de un niño y hacerlo más vulnerable al daño físico y psicológico. Los eventos y escenarios adversos que alteran la biología o el desarrollo del cerebro pueden erosionar la resiliencia y aumentar la vulnerabilidad. Estas alteraciones pueden ayudar o limitar la estabilidad frente a la adversidad.

Un estudio ha demostrado que los niños adoptados de orfanatos todavía tienen niveles más altos de cortisol (una hormona liberada en respuesta al estrés) que otros niños seis años después de la adopción. El estudio se llevó a cabo con niños rumanos que habían vivido en orfanatos durante más de ocho meses en su primer año de vida.

 

Privaciones tempranas: un efecto a lo largo de la vida

Varios estudios han encontrado una conexión significante entre la cantidad de tiempo que se pasa en un centro y los signos de trastornos de salud mental a la edad de seis años. Los niños que enfrentaban dificultades tenían más probabilidades de tener dificultades en la escuela y en el trabajo. Por otro lado, aquellos que fueron adoptados por familias solidarias tenían menos probabilidades de desarrollar problemas de salud mental.

 

 

Parte 4

Trauma y estrés: ¿cómo afectan a la salud mental del niño?

El estrés y el trauma son factores importantes que determinan el aprendizaje y el desarrollo de los niños y la salud mental de los jóvenes. Cuando el estrés y el trauma ocurren, representan un riesgo para la salud mental. Sin embargo, cuando aparecen tempranamente, pueden desencadenar en la salud respuestas con efectos biológicos y cognitivos a largo plazo.

Estrés tóxico

El estrés, en pequeñas dosis, es necesario para el crecimiento saludable del cerebro y la salud mental pero tóxico si se trata de niveles significativos. La ansiedad se presenta en diversos grados durante la vida de un niño, desde el útero hasta la adolescencia. Según el Consejo Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo, existen tres tipos de estrés: positivo, tolerable y tóxico.

El estrés positivo es moderado, de corta duración y un aspecto normal de la vida diaria. Se activa cuando un niño obtiene una vacuna o se encuentra con un nuevo cuidador.

El estrés tolerable es más severo pero de corta duración, dando tiempo al cerebro para recuperarse.

El estrés tóxico es la activación de los mecanismos de manejo del estrés de una persona de manera poderosa, frecuente o prolongada. El estrés tóxico en los niños surge cuando no hay un adulto que los cuide y los brinde seguridad y comodidad. De acuerdo con la investigación existente, el estrés materno podría afectar la respuesta posterior al estrés de un niño, incluso durante el período prenatal. Por el contrario, el daño causado por el estrés tóxico puede durar toda la vida.

 

Experiencias infantiles adversas

Los peligros que conducen al estrés tóxico en la infancia a menudo se clasifican como experiencias adversas en la infancia (ACE, por sus siglas en inglés). Las ACE se definen como fuentes persistentes, frecuentes e intensas de estrés que los niños pueden sufrir a temprana edad. La palabra ACE se refiere a encuentros que ocurren fuera de los límites del hogar y la familia.

La OMS define ampliamente las ACE como “múltiples tipos de abuso, negligencia, violencia entre padres o cuidadores”. El estrés tóxico causado por las ACE puede dañar la salud física y mental, el desarrollo social y el éxito educativo. Las ACE son trágicamente frecuentes y el daño aumenta a medida que se acumulan. Los informes muestran que más de dos tercios de la población de los Estados Unidos han experimentado al menos un ACE, y una cuarta parte ha experimentado tres o más.

Según una investigación realizada en Camboya, Malawi y Nigeria, la violencia de pareja íntima en los niños puede aumentar el riesgo de problemas de salud mental.

Los niños y los jóvenes pueden quedar traumatizados por los conflictos y la inestabilidad social y política. A medida que cambian los roles en las familias y las comunidades durante la adolescencia, pueden ocurrir nuevos traumas en la vida de los jóvenes, como el matrimonio de menores, la violencia interpersonal, la violencia de género y la violencia doméstica. Algunos de estos traumas son causados ​​por una conexión ligada a la guerra o la violencia, mientras que la destrucción de familias y comunidades causa otros.

Un estudio de caso en Kenia mostró que desde la propagación de la pandemia de Covid-19, los niños fueron víctimas de abusos como abuso doméstico, sexual, negligencia y abuso físico. Las líneas telefónicas de ayuda nacionales para niños, como Childline Kenya, abordan la salud mental y la violencia y han desempeñado un papel enorme en la prestación de ayuda y protección a los niños víctimas de abusos constantes, especialmente durante la pandemia de Covid-19.

 

Resumida por Zinat Asadova

Revisada y Traducida por Olga Ruiz Pilato

Fuente: The State Of The Worl’s Children 2021, pages from 51 to 63

¿Qué es la salud mental y por qué debemos refinar nuestra comprensión con respecto a ella?

El Estado Mundial de la Infancia 2021

Parte I

 

Un problema apremiante

Según el informe de UNICEF sobre los niños de hoy en día, una buena salud mental equivale a un estado positivo de bienestar. De hecho, el estado mental de un individuo proporciona la lente a través de la cual un individuo experimenta el mundo e impacta profundamente en las experiencias vividas.[1]

En este sentido la salud mental subyace en actividades como pensar, sentir, aprender, trabajar y relacionarse con los demás. Del mismo modo, una persona con una salud mental precaria y que padece una enfermedad mental experimentaría la vida de forma menos saludable.

Este texto señala la preocupante cantidad de niños y adolescentes que viven con condiciones de salud mental, como depresión, ansiedad y trastornos de conducta y atención en el mundo actual. Estos trastornos dificultan significativamente su experiencia de vida. La atención adecuada y el derecho a una vida sana son derechos fundamentales.

Sin embargo, la noción de salud mental y la su necesidad de su protección se ignora continuamente por el sector legislativo, ya que todavía está plagada de estigmas y su naturaleza no es comprendida adecuadamente por todos los miembros de la sociedad. Por extensión, la legislatura tiende a optar por el silencio en lugar de redactar políticas que abordan las enfermedades mentales.

En particular, la vida de quienes padecen enfermedades mentales se puede contar en días, meses o años de oportunidades y vidas perdidas. Esta pérdida podría calcularse en capital humano, pues estas personas participarían en sus comunidades de manera más fructífera si fueran atendidos adecuadamente. Las sociedades deben reconocer sus intereses directos y mejorar el acceso a la atención de la salud mental.

 

¿Qué es la salud mental?

Esta sección del informe tiene como objetivo definir y explicar el concepto de salud mental. Curiosamente la noción de salud ha encapsulado históricamente las comprensiones físicas y aún desencadena imágenes de capacidades físicas como el ejercicio. El término “salud mental”, por otro

lado, a menudo genera conceptos erróneos como “loco” e “inestable”, lo que refuerza una noción binaria de la salud mental. Por lo tanto, una persona es vista como estable o “loca”. En otros casos, la atención de la salud mental suele relegarse como un lujo más que como un derecho. De hecho, a diferencia de la salud física que se ha vuelto muy importante con el desarrollo de la tecnología, la mala salud mental rara vez se evalúa como tal. En cambio, diagnósticos como “pensar demasiado” y “todo está en tu cabeza” se han adoptado como generalizaciones comunes. A pesar de esto, la “salud mental” se refiere al estado real de salud más que a la falta de desorden. La comprensión positiva de la salud mental se ha definido como “un estado dinámico de equilibrio interno” que implica la capacidad de utilizar habilidades sociales, emocionales y cognitivas para navegar eficientemente por la vida, así como la capacidad de “disfrutar la vida y lidiar con los retos a los que nos enfrentamos”.[2]

El trastorno mental se define como un conjunto de condiciones con diferentes síntomas.[3] La Organización Mundial de la Salud ha definido la enfermedad mental como “ansiedad, depresión, esquizofrenia y dependencia del alcohol y las drogas”.[4]

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la salud y el bienestar mental derivan directamente de la implicación íntima de sus cuidadores en su vida.

 

El espectro de la salud mental

El Estado Mundial de la Infancia 2021

 

Parte II

La siguiente sección enfatiza los diferentes matices y niveles de salud y enfermedad mentales. De hecho, un trastorno mental junto con el bienestar mental puede coexistir. Por otro lado, una persona que no presenta un trastorno diagnosticado puede tener una salud mental débil. Por esta razón, ver la salud mental como un binario con los trastornos mentales por un lado y la estabilidad mental por el otro es una descripción inexacta del continuo de la experiencia humana con la salud mental.

En primer lugar, el informe analiza la gran cantidad de posibilidades en ausencia de trastornos mentales. Se han inventado escalas para medir el nivel de salud mental positiva o negativa. Algunos

indicadores son la auto aceptación, el optimismo, la resiliencia, las relaciones positivas con la familia y los compañeros, un sentido de propósito en la vida y sentimientos de crecimiento o logro.[5] Otros marcos se centran en cómo las personas se ven a sí mismas en su vida pública, incluyendo su sentido de aceptación social e integración en una comunidad. Curiosamente, la salud mental no es lineal, por lo que un niño experimentará niveles diversos de salud mental a lo largo de su vida.

En segundo lugar, el artículo arroja luz sobre la variedad de condiciones de salud mental. Los trastornos existen en un continuo y, de hecho, las condiciones pueden ser manejables, progresivas o graves, de modo que un niño podría presentar cualquiera de ellas. Los trastornos más comunes de este espectro son la ansiedad, la depresión, la psicosis y los trastornos por dependencia de alcohol y drogas. También podemos encontrar el trastorno bipolar, alimenticio, el espectro autista, trastorno de conducta, el abuso de sustancias, la discapacidad intelectual idiopática, el trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) y grupos de trastornos de personalidad.[6] Términos como “ansiedad” y “depresión” se han abierto camino en el lenguaje cotidiano de manera que no siempre se refiere a los trastornos diagnosticables.

 

Por último, este trabajo enfatiza la importancia del contexto para comprender el continuo de la salud mental. De hecho, comprender el estado mental de un niño significa comprender su contexto cultural particular. Los valores sociales y familiares, la edad y la clase moldean expectativas e influyen tanto en el estado de salud mental del individuo como en la comprensión general de la noción de este. Las expectativas con respecto al crecimiento y la realización personal evolucionan a lo largo de la vida de un niño y dependen del entorno, la comunidad y los compañeros del niño. En consecuencia, para evaluar adecuadamente la salud mental, se deben considerar los contextos culturales, sociales y políticos.

 

Sobre cifras sobre salud mental y trastornos mentales en niños

El Estado Mundial de la Infancia 2021

 

Parte III

Esta sección ilustra el coste humano de la salud mental precaria y las discapacidades. Las condiciones de salud mental y su falta de atención adecuada son la principal causa de muerte, enfermedad y discapacidad en la mayoría de los países, independientemente de su desarrollo. Este es especialmente el caso durante los últimos años de adolescencia.

Conclusiones principales:

– Se estima que 86 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 80 millones de 10 a 14 años (o el 13 % de los adolescentes en total) vivían con un trastorno mental en 2019.

– Los varones adolescentes tienen más probabilidades de sufrir trastornos, independientemente de la edad. Sin embargo, las niñas tenían más probabilidades de experimentar angustia psicológica, falta de satisfacción con la vida o una sensación de prosperidad y felicidad (40) en 2021.

– América del Norte, Oriente Medio y el Norte de África, seguidos de Europa Occidental, exhiben los porcentajes más altos de trastornos mentales (18,6 % para niños y 16,3 % para niñas; 17,3 % para niños y 16,8 % para niñas; 17 % para niños, y 16,1% para niñas, respectivamente). El patrón es el mismo dentro de los dos grupos de edad de adolescentes.

– A nivel mundial, los trastornos de ansiedad y depresión son los trastornos más comunes entre los adolescentes de 10 a 19 años (56,3 % para las niñas y 31,4 % para los niños). [Figura 1.3, pág. 37]

– Alrededor de 45.800 adolescentes al año se quitan la vida. Esto equivale a uno cada once minutos, y el riesgo aumenta con la edad.

– El suicidio es la quinta causa más frecuente entre los adolescentes de 10 a 19 años y la cuarta entre los de 15 a 19 años. [Figura 1.4, pág. 38]

– El suicidio es responsable de la muerte de 5 de cada 100.000 niñas al año, y 6 en el caso de los niños. [Figura 1.4]

– En Europa del Este y Asia Central, el suicidio es la principal causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. Es la segunda causa más frecuente en América del Norte, Europa occidental y el sur de Asia.

Precauciones de lectura de datos

En esta sección, el informe destaca los riesgos de interpretar los datos como verdad absoluta. Históricamente, el suicidio no se ha sido bien investigado, y por lo tanto las estadísticas se consideran de mala calidad. Además, el estigma en torno al suicidio, junto con su criminalización en ciertos países, afecta la disponibilidad de datos. A menudo, la causa de la muerte se registra como “causa desconocida”. Este es particularmente el caso de los suicidios infantiles, ya que las familias no informan la muerte como un suicidio para minimizar el estigma social.

La carencia de registro se encuentra, además, en los problemas de salud mental ya que, en la mayoría de los lugares, los datos no se recopilan ni se utilizan para desarrollar las políticas apropiadas. Además, en los países donde se recopila información, se utiliza una variedad de métodos, lo que dificulta la comparación.

La precisión de los datos es el primer paso para comprender la gravedad del problema y redactar la respuesta necesaria. Para generar estos datos, la inversión debe aumentar. No obstante, la inversión en investigación sigue estancada en torno a los 3,700 millones de dólares al año, lo que equivale a 0,50 dólares (dólares estadounidenses) por persona al año. Tan solo el 33% del presupuesto se gasta en investigación sobre salud mental. Particularmente, solo el 2,4% de esta financiación de la investigación se gasta en países de ingresos bajos y medios, en los que vive el 84% de la población mundial. Sin embargo, se predijo que el costo de abordar la salud mental alcanzaría los $6 billones para el 2020, manteniendo así la brecha entre lo que se necesita y lo que se hace.

 

El estigma como el principal obstáculo para la investigación y las políticas de salud mental y los costos abrumadores que asegura

El Estado Mundial de la Infancia 2021

 

Parte IV

Si bien los últimos años se han caracterizado por una mayor concienciación sobre la salud y las enfermedades mentales, el estigma que las rodea sigue siendo frecuente. Específicamente, el estigma impide la implementación de mejores sistemas de apoyo para los jóvenes. Los jóvenes han afirmado que hablar sobre las condiciones mentales a menudo es más incapacitante que la condición en sí. En muchos casos no piden ayuda por miedo. Este estigma está profundamente arraigado en la cultura ya que, desde los seis años, los niños ya asocian las condiciones mentales con palabras como “loco”.[7] Este fenómeno se enfatiza para los niños, ya que las normas sociales de género masculino consideran que la vulnerabilidad es “poco masculina”. Los chicos son, en este sentido, más susceptibles a la estigmatización.

 

Los riesgos individuales y estructurales del estigma

El estigma puede tener una influencia tanto a nivel individual como colectivo. En la escala individual, un niño puede internalizar sentimientos de culpa, vergüenza o baja autoestima. El estigma influye en las acciones, las emociones y las estrategias de afrontamiento de los niños, así como en el sentido de identidad. Principalmente, el estigma impedirá que la persona obtenga ayuda y revele su condición a familiares y amigos. El estigma influye en la salud mental en ambos extremos; puede desencadenar un trastorno mental y exacerbar uno existente. Su naturaleza es estructural, incrustado en la legislación debido a la falta de investigación, montos presupuestarios y cobertura médica para los tratamientos. En Francia, los psicólogos no reciben reembolsos de la Seguridad Social. Además, el estigma puede conducir a una falta de respuesta institucional a los problemas de salud mental.

 

El coste de la inacción

 

El desconocimiento institucional en temas de salud mental tiene un coste humano y financiero, el cual ha sido calculado estimando el valor que los niños y adolescentes hasta los 19 años aportarían a sus economías si no padecieran condiciones de salud mental. Estos cálculos se basan en años de vida perdidos por discapacidad y muerte. McDaid y Evans-Lacko calcularon que la pérdida anual de capital humano debido a condiciones de salud mental asciende a 340,2 mil millones de dólares. Este número considera la carga financiera que estas condiciones tienen sobre los sistemas de educación en salud y justicia penal.[8]

 

Retorno de la inversión

 

Invertir en salud mental da como resultado rendimientos positivos. Por ejemplo, las empresas que invierten en el bienestar de sus empleados recibirán un retorno de 5 dólares por cada dólar invertido. Este retorno explica la mejora financiera, pero también en felicidad y productividad. De la misma manera, los programas escolares de bienestar mental para niños y adolescentes arrojan un retorno de $21,5 por cada $1 invertido en un período de 80 años.[9] El retorno de la inversión más significativo se registró en los países de ingresos medianos bajos, con un retorno de $88,7 por cada dólar invertido. Los países de bajos ingresos exhiben una mayor proporción de la población de niños y adolescentes.[10] Este resultado proporciona una justificación adicional para la inversión en salud mental en su caso.

 

 

* Resumida por Maya Shaw de Mental Health section of  The State of the World’s Children 2021

* Traducido por Olga Ruiz Pilato de [What is mental health, and why should we refine our understanding of the issue?]

 

1. ‘The State of the World’s Children 2021’ https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021
2. United Nations Children’s Fund Regional Office for Europe and Central Asia, All Children Returning to School and Learning: Considerations for monitoring access and learning participation during and beyond the COVID-19 pandemic, UNICEF Europe and Central Asia, Geneva, 2020; United Nations Children’s Fund Brazil, Cenário da exclusão escolar no Brasil: Um alerta sobre os impactos da pandemia da COVID-19 na Educação, UNICEF Brazil, Brasília, April 2021; United Nations Children’s Fund, COVID-19: A threat to progress against child marriage, UNICEF, New York, 2021; International Labour Organization and United Nations Children’s Fund, COVID-19 and Child Labour: A time of crisis, a time to act, ILO and UNICEF, New York, 2020; Azevedo, Joao Pedro, et al., ‘Learning Losses due to COVID19 Could Add Up to $10 Trillion’, World Bank Blogs, 10 September 2020, https://blogs.worldbank.org/education/learning- losses-due-covid19-could-add-10-trillion .
World Health Organization, updates for the 2020 World Mental Health Atlas, forthcoming.
3. World Health Organization, Mental Health Action Plan 2013–2020, WHO, Geneva, 2013, p. 38.
4. WHO, Social Determinants of Mental Health, p. 13.
5. Barry, ‘Addressing the Determinants of Positive Mental Health’.
6. World Health Organization, WHO Methods and Data Sources for Global Burden of Disease Estimates 2000–2019, WHO, Geneva, December 2020, p. 25.
7. Kaushik, Anya, et al., ‘The Stigma of Mental Illness in Children and Adolescents: A systematic review’, Psychiatry Research, vol. 243, 2016, pp. 469–294.
8. Ibid, 8.
9. RTI International, ‘The Return on Investment for School- Based Prevention of Mental Health Disorders’, background paper for The State of the World’s Children 2021, United Nations Children’s Fund, May 2021.
10. United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics, ‘World Population Prospects 2019: Data query’, https://population.un.org/wpp/DataQuery/.