Tlačová správa – Riešenie tichej krízy: Broken Chalk vyzýva spoločnosť k uznaniu násilia páchaného na ženách a dievčatách a jeho vplyvu na vzdelávanie

November 25, 2023

Vo svete, kde každá tretia žena zažila fyzické alebo sexuálne násilie, kde každú hodinu zomrie päť žien, kdežto páchateľ je niekto z ich vlastnej rodiny, a kde dôkazy naznačujú, že sexuálne obťažovanie je alarmujúco rozšírené, je mimoriadne dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo podniklo kroky. Broken Chalk uznáva naliehavú potrebu riešiť všadeprítomný problém rodovo podmieneného násilia, ktorý sa odráža aj vo vzdelávacom kontexte. V školách je sexuálne obťažovanie a psychologické zastrašovanie bežnou realitou; dievčatám bráni vo vzdelávaní detské manželstvo a násilie či už doma alebo na ceste do školy.

Toto násilie, ktoré sa zhoršuje prehlbovaním účinkov pandémie COVID-19, klimatických zmien, hospodárskych kríz a politickej nestability, má priamy vplyv vzdelávanie. Tento efekt znemožňuje uplatňovanie ľudských práv. Toto riziko násilia odrádza rodičov od posielania dievčat do školy, najmä v konfliktných situáciách, keď sa počas cesty do školy obávajú možnosti napadnutia a únosu. Je empiricky dokázané, že obete zneužívania majú oveľa vyššiu mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a ťažkostí s učením. To predstavuje závažnú hrozbu pre rodovú rovnosť a postavenie budúcich generácií žien.

V rámci tohto scenára je znepokojujúce pozorovať skutočnosť, že len 0,2 % globálnej oficiálnej rozvojovej pomoci smeruje na prevenciu rodovo podmieneného násilia. Preto organizácia Broken Chalk uznáva, že vplyv násilia páchaného na ženách a dievčatách (VAWG) je hlboký a presahuje hranice fyzického poškodenia a ovplyvňuje samotné základy spoločnosti, čím bráni rozvojovej nerovnosti, rozvoju a mieru.

Násilie voči ženám a dievčatám má dopad na spoločnosť vo všeobecnosti a najmä na vzdelávanie dievčat; práve preto je táto téma podstatná. Po prvé, vystavenie sa násiliu zo strany intímneho partnera alebo domácemu násiliu má negatívne účinky na študijné výsledky a správanie u detí. UNICEF uvádza, že to má možný dopad na zníženie slovnej zásoby a problémom s počítaním vo veku 5 až 8 rokov. Po druhé, násilie páchané na ženách je jedným z faktorov, pre ktoré dievčatá nemajú prístup k vzdelaniu: na celom svete nechodí do školy 129 miliónov dievčat. Osobná neistota v školskom prostredí alebo sociálna stigma a hanba po zažití sexuálneho násilia čiastočne vysvetľujú tento stav. Dievčatá a ženy, ktoré zažívajú psychické násilie, často vynechávajú školu aj v dôsledku nátlaku, ktorý je na nich vyvíjaný.

Broken Chalk taktiež uznáva šírenie obťažovania ako formu násilia na ženách. V Európskej únii zažilo 45 až 55 % žien sexuálne obťažovanie od veku 15 rokov. V Anglicku a Wales-e sa v rámci prieskumu v roku 2021 zistilo, že 92 % študentiek potvrdilo, že dostávali sexistické urážky od svojich spolužiakov, a 61 % študentiek uviedlo, že v škole zažili sexuálne obťažovanie zo strany spolužiakov. Potenciálna hrozba, že zažijú násilie v škole alebo na ceste do školy, môže dievčatá odradiť od navštevovaní školy. V snahe reagovať na túto situáciu viaceré krajiny, ako napríklad Ghana a India, poskytujú dievčatám bicykle ako bezpečnejšiu možnosť dopravy do školy.

Hoci sa na elimináciu VAWG vynaložilo veľa úsilia, uvedené skutočnosti ukazujú, že je potrebné vykonať ešte veľa ďalších krokov. Broken Chalk verí, že vzdelávanie je kľúčové pri práci na odstránení VAWG. Mnohé štúdie ukázali, že práve vo vzdelávacom prostredí sú deti vystavené násiliu a jej činnostiam. Práve preto je vzdelávanie silným nástrojom, ktorý možno použiť na zmenu kultúry, ktorá by prinášala pokojnejšie a úctivejšie správanie voči ženám a dievčatám. Okrem toho je podstatné zakomponovať zvýšenie povedomia o násilnosti vo vzdelávacom prostredí. Bez týchto úkonov bude násilie na ženách a dievčatách viac normalizované. Niektoré obete si niekedy ani neuvedomujú, že ich práva sú porušované. Menej ako 40 % žien, ktoré zažívajú násilie, vyhľadá akúkoľvek pomoc.

Z tohto dôvodu sa organizácia Broken Chalk pridáva k 16-dňovému boju proti rodovo podmienenému násiliu, ktorý je medzinárodnou výročnou iniciatívou začínajúcou 25. novembra na Medzinárodný deň za odstránenie násilia voči ženám a pokračuje až do Medzinárodného dňa ľudských práv 10. Decembra. Téma tohtoročnej kampane je “SPOJTE SA! Investujte do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách”. Broken Chalk sa pridáva k tomuto hnutiu a vyzýva na naliehavé investície na prevenciu VAWG pričom sa osobitne zameriava na vzdelávanie. Okrem toho Broken Chalk vyzýva na prijatie intersekcionálnej perspektívy v oblasti boja proti násiliu na ženách, ktorým čelia ženy inej farby pleti a LGTBQ+ ženy vo vzdelávaní aj v každodennom živote.

Broken Chalk

Translated by Sarah Annamária Kuipers from the original Press Release: Addressing the Silent Crisis.


*Upon request, the article may be translated into other languages. Please use the comments section below*

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *