2020 Küresel Eğitim İzleme raporunun kısa özeti

2020 Küresel eğitim izleme raporu* dezavantajlı çocuklara, gençlere ve yetişkinlere karşı ayrımcılık yapan, onları eğitimin dışında tutan veya içinde marjinalleştiren sosyal, ekonomik ve kültürel mekanizmaları incelemektedir. Ülkeler, çeşitliliği sistemlerinin merkezine yerleştirmek için eğitime dahil olma vizyonlarını genişletiyorlar. 2030 Eylem planın ilk on yılının başlangıcında ve eşitsizlikleri daha da derinleştiren Covid-19 krizi sırasında yayınlanan rapor, her öğrencinin ihtiyaçlarının karsilanmasina gösterilen direncin küresel eğitim hedeflerine ulaşmak için gerçek bir tehdit olduğunu savunuyor.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4’ün (SDG 4) “kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim” sağlama ve “herkes için yaşam boyu öğrenmeyi” teşvik etme taahhüdü, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin kimseyi geride bırakmama taahhüdünün bir parçasıdır. Gündem, “en savunmasızların ihtiyaçlarının karşılandığı adil, eşitlikçi, hoşgörülü, açık ve sosyal olarak kapsayıcı bir dünya” vaat ediyor (BM 2015 , paragraf 8 ve 9). Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler, eşitliğin sağlanması ve eğitime dahil edilmeyi tamamlayabilir veya tersine çevirebilir. Politika yapıcılar ve eğitimciler öğrenenlerin çeşitliliğini bir sorun olarak değil de bir zorlu bir gorev olarak görürlerse, eğitim kapsayıcı toplumlar için kilit bir giriş noktası sunar.

 

Eğitim sistemlerinin engelleri aşmak, başarıyı artırmak ve öğrenmeyi geliştirmek için her öğrenciye onurlu davranması gerekir

 

Kapsayıcı eğitim, genellikle engelli insanların ihtiyaçları gibi algılanıp özel ve genel eğitim arasındaki ilişki ile ilişkilendirilir. 1990’dan bu yana, engellilerin mücadelesi eğitime dahil edilmeye ilişkin küresel perspektifi şekillendirmiş ve 2006 BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin (CRPD 2016 ) 24. Maddesinde kapsayıcı eğitim hakkının tanınmasına yol açmıştır.

Küresel Eğitim İzleme Raporu, 2020 baskısı göçmen ve yerinden edilmiş nüfusun ulusal eğitim sistemlerine dahil edilmesiyle yakından ilgili konuya odaklanan 2019 baskısını takip ediyor.

 

Süreç ve sonuç olarak eğitime dahil olma

 

Eğitime dahil olma, her şeyden önce, sosyal içerme hedefine ulaşılmasına katkıda bulunan bir süreçtir. Eşitlikçi eğitimi tanımlamak, “eşitlik” ve “eşitlik” arasında bir ayrım yapılmasını gerektirir. Eşitlik bir durumdur (ne): girdilerde, çıktılarda veya sonuçlarda gözlemlenebilen bir sonuç. Eşitlik bir süreçtir (nasıl): eşitliği sağlamayı amaçlayan eylemler. Kapsayıcı eğitimi tanımlamak daha karmaşıktır çünkü kavram süreç ve sonucu birleştirir.

 

Bu rapor, kapsayıcılığı öncelikle bir süreç olarak düşünmeyi savunuyor: çeşitliliği kucaklayan ve bir aidiyet duygusu oluşturan eylemler, kökleri her bireyin bir değeri ve potansiyeli olduğu ve geçmişine, yeteneğine veya kimliğine bakılmaksızın saygı duyulması gerektiği inancına dayanıyor.

Yoksulluk ve eşitsizlik başlıca kısıtlamalardır. Dünya Eşitsizlik Veritabanına göre, özellikle Asya’da aşırı yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeye rağmen, Sahra altı Afrika’da dünya çapında 10 çocuktan 2’sini, 10 çocuktan 5’ini etkiliyor.

 

Eğitime erişimdeki ilerleme durgunlaşmaktadır. Küresel olarak tahminen 258 milyon çocuk, ergen, genç, başka bir deyişle toplam olarak %17’si okula gitmiyor. Yoksulluk, katılımı, dersi tamamlamayı ve öğrenme fırsatlarını etkiler. Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki tüm bölgelerde, en zengin hanelerin %20’sinde bulunan ergenlerin ortaöğretimi tamamlama olasılığı, en yoksul %20’deki akranlarına göre üç kat daha fazladır.

 

Eğitimden dışlanma olasılığı en yüksek olanlar, dil, konum, cinsiyet ve etnik köken nedeniyle dezavantajlıdır. Verilere sahip en az 20 ülkede, kırsal kesimde yaşayan neredeyse hiç bir genç kadın liseyi bitirmedi.

 

Kapsayıcı eğitimin dikkatli bir şekilde planlanması ve sağlanması, akademik başarıda, sosyal ve duygusal gelişimde, benlik saygısında ve akran kabulünde iyileşme sağlayabilir. Farklı öğrencilerin normal sınıflara ve okullara dahil edilmesi, damgalanmayı, stereotipleştirmeyi, ayrımcılığı ve yabancılaşmayı önleyebilir. Adalet, adalet ve eşitliğe dayalı bir demokraside eğitim ve bunun için bir ön koşuldur. Her öğrenci eşit derecede önemlidir ve eşitlik önemlidir” ilkesine göre engelleri kaldırmak için sistematik bir çerçeve sağlar.

 

Dahil etme, tüm öğrenciler için öğrenmeyi geliştirir ve öğretme ve öğrenmeye yönelik yaklaşımların temeli olmalıdır.

 

2020 Küresel Eğitim İzleme Raporu, temel politika çözümleri, uygulamanın önündeki engeller, koordinasyon mekanizmaları, finansman kanalları ve kapsayıcı eğitimin izlenmesiyle ilgili sorular sormaktadır.

 

Rapor, Afganistan’dan Zimbabve’ye kadar her ülkenin eğitime dahil olmanın zorluğunu nasıl ele aldığı hakkında bilgi topluyor. Kapsayıcı eğitim sağlamada ülkelerin karşılaştığı farklı durumları ve zorlukları kabul ediyor. Sahra altı Afrika’daki albinoları, Arap ülkelerindeki vatansızları, Asya’da yerlerinden edilmiş Rohingyaları, Avrupa’daki Romanları ve Latin Amerika’daki Afro-torunlarını ele alacak sekilde geniş bir kapsama sahiptir.

Bu zorlukları yedi bölümde ele alır: yasalar ve politikalar; veri; yönetişim ve finans; müfredat, ders kitapları ve değerlendirmeler; öğretmenler; okullar; ve öğrenciler, veliler ve topluluklar.

 

Öğrenci çeşitliliği kutlanacak bir güçtür

 

Dünya, kapsayıcı eğitimi tesadüfen değil, her çocuğun, gencin ve yetişkinin öğrenmesini ve potansiyelini gerçekleştirmesini sağlayan kaliteli bir eğitim sisteminin temeli olduğu için taahhüt etmiştir. Cinsiyet, yaş, yer, yoksulluk, engellilik, etnik köken, yoksulluk, dil, din, göç veya yerinden olma durumu, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi, hapis, inançlar ve tutumlar eğitimde herhangi bir kişiye karşı ayrımcılığın temeli olmamalıdır.

 

Ön koşul, öğrenci çeşitliliğini bir sorun olarak değil, bir fırsat olarak görmektir. Eğitim sistemlerinin tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir.

 

Rapor, 2030’a kadar Kapsama hedefine ulaşmak icin 10 tavsiyede bulunmaktadır.

 

  1. Kapsayıcı eğitim anlayışını genişletin: Kimliğine, geçmişine veya yeteneğine bakılmaksızın tüm öğrencileri kapsamalıdır.

 

  1. Geride kalanları finanse etmeyi hedefleyin: Milyonların eğitime erişimi yokken kapsayıcılıktan söz edilmesi mümkün degildir.

 

  1. Uzmanlığı ve kaynakları paylaşın: Kapsayıcılığa geçişi sürdürmenin tek yolu budur.

 

  1. Hükümetler, eğitimde kapsayıcılığa ilişkin politikaların tasarımında eşit olarak tercihlerini dile getirmeleri için topluluklara alan açmalıdır.

 

  1. Devlet daireleri, sektörler ve kademeler arasında işbirliğini sağlayın: Eğitime dahil olma, sosyal içermenin yalnızca bir alt kümesidir.

 

  1. Hükümet dışı aktörlerin meydan okumaları doğruluğu tartisması ve boşlukları doldurmaları için alan açın: Ancak aynı kapsama hedefine doğru çalıştıklarından da emin olun.

  1. Evrensel tasarımı uygulayın: Kapsayıcı sistemlerin her öğrencinin potansiyelini karşılamasını sağlayın.

 

  1. Eğitim işgücünü hazırlayın, yetkilendirin ve motive edin: Tüm öğretmenler tüm öğrencilere öğretmeye hazır olmalıdır.

 

  1. Dikkatle ve saygıyla kapsayıcılık üzere veri toplayın: Etiketlemeden kaçının.

 

  1. Akranlardan öğrenin: Dahil etmeye geçiş kolay değildir.

 

 

 

 

*https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion

Raporun tam metni için burayı tıklayınız

Summarized by Broken Chalk

 

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *